Zaangażowanie w rodzicielstwo na tle współczesnej rodziny

Author: Lucyna Bakiera
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 146-172
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.02.07
PDF: kie/102/kie10207.pdf

Engagement in Parenthood against the Background of the Contemporary Family

Parental experiences are integrated into a complex system of cultural, social and economic processes. Dichotomous view of reality in which the high valuation of family and parenthood in Poland follow in the wake of negative demographic indicators contradict presented assessments. So there is a question about causes of the current state and how the issue of functioning in parental roles relates to the postmodernism, for which affirmation of independence and lack of commitment is characteristic. This paper presents an attempt to define involvement in parenting and research project that came as a result of searching an answer to the question about the correlation between parental involvement and self-creation of adults. Because parenting expresses interpersonal dimension of the individual activity, its quality has two-subjective consequences, i.e. it affects both sides of the parent-child relationship. Therefore, the second aspect of reported studies concerns the correlation between parenting involvement and education, recognized in terms of parental attitudes. The results indicate the possibility to notice implications of parental involvement expressed in self-creation experience of adults and desirable condition of child development, as defined mainly by parental attitude of acceptance. Involved parents actively participate in the care and upbringing of children and such activity promotes a sense of self-improvement. The idea of self-creation as a result of the parental role contradicts the attitude defined as freedom from children (called childfree), according to which the care and education of children are the source of limited individual development.

REFERENCES:

 • Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.
 • Arnett J.J., Young People’s Conceptions of the Transition to Adulthood, „Youth and Society” 1997, No. 1.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 • Bakiera L., Pełnienie ról rodzicielskich a rozwój dorosłych w wieku średnim, „Psychologia Rozwojowa” 2004, nr 2.
 • Bakiera L., Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych, Warszawa 2013.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Beck U., Beck-Gernsheim E., Individualization. Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences, London 2002.
 • Bedyńska S., Książek M., Statystyczny drogowskaz. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych, Warszawa 2012.
 • Belsky J., The Determinants of Parenting. A Process Model, „Child Development” 1984, No. 55.
 • Bianchi S.M., Changing Families, Changing Workplaces, „Future of Children” 2011, No. 2.
 • Biblarz T.J., Stacey J., How Does the Gender of Parents Matter, „Journal of Marriage and Family” 2010, No. 1.
 • Biernat T., Transformacja czy kryzys rodziny? [w:] Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, W. Muszyński, E. Sikorska (red.), Toruń 2008.
 • Biernat T., Sobierajski P., Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Toruń 2007.
 • Bracke D., Corts D., Parental Involvement and the Theory of Planned Behavior, „Education” 2012, No. 1.
 • Cencini A., Manenti A., Psychologia a formacja, Kraków 2002.
 • Doerner J., Nadler J.T., Lowery M.R., Sex Differences in Delaying Family: Effects on Job and Life Satisfaction, „Psychology Research” 2011, No. 6.
 • Doniec R., Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne rodziny w świadomości trzech pokoleń, Kraków 2001.
 • Dyczewski L., Kulturowe aspekty wartości dziecka a urodzenia [w:] Systemy wartości a procesy demograficzne, K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiecha (red.), Kraków 2003.
 • Erikson E.H., Dopełniony cykl życia, Poznań 2002.
 • Falcman D., Koperski Ł., Bycie singlem jako nowa koncepcja życia i alternatywa wobec małżeństwa, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2010, nr 20.
 • Gawlina Z., Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2004, nr 15.
 • Gębuś D., Mama, tata, dziecko? Przemiany ról małżeńskich i rodzicielskich we współczesnych rodzinach [w:] Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, I. Janicka (red.), Kraków 2010.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2006.
 • Giza-Poleszczuk A., Przestrzeń społeczna [w:] Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (red.), Warszawa 2000.
 • Giza-Poleszczuk A., Rodzina i system społeczny [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, M. Marody (red.), Warszawa 2007.
 • Handbook of word families, B.N. Adams, J. Trost (red.), London–New Delhi 2005.
 • Harwas-Napierała B., Możliwości wspomagania rozwoju jednostki na różnych etapach okresu dorosłości [w:] Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, M. Piorunek (red.), Toruń 2010.
 • Harwas-Napierała B., Dorosłość jako spełnienie. Drogi i zagrożenia rozwoju człowieka w okresie dorosłości, Kraków 2012.
 • Havighurst R.J., Developmental Tasks and Education, New York, London 1981.
 • Henderson A.T., Mapp K.L., A New Wave of Evidence. The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement, National Center for Family and Community Connections with Schools, Austin: 2002, http://www.sedl.org/connections/ resources/evidence.pdf.
 • Hoghughi M., Parenting. An Introduction[w:] Handbook of Parenting. Theory and Research for Practice, M. Hoghughi, N. Long (red.), London–New Delhi 2004.
 • Hooper D., Coughlan J., Mullen M., Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit, „Electronic Journal of Business Research Methods” 2008, No. 1, http:// arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgiarticle.pdf.
 • Hovorun T., Wpływ stylu wychowania rodzinnego na poprawny rozwój osobowości [w:] Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi, J. Truskolaska (red.), Lublin 2009.
 • Inglehart R., Globalization and Postmodern Values, „The Washington Quarterly” 2000, No. 23.
 • Jamieson L., Anderson M., McCrone D., Bechhofer F., Steward R., Li Y., Cohabitation and Commitment: Partnership Plans of Young Men and Women, „Sociological Review” 2002, No. 3.
 • Janicka I., Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej, Łódź 2006.
 • Kabat-Zinn M. & J., Dary codzienności. Poradnik uważnego rodzicielstwa, Warszawa 2008.
 • Kawula S., Świadomość wychowawcza rodziców: stan aktualny, niektóre uwarunkowania i skutki oraz perspektywy, Toruń 1975.
 • Kawula S., Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i wychowania młodego pokolenia [w:] Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Toruń 2007.
 • Kawula S., Rodzina współczesna: przeobrażenia i przyszłość [w:] Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familio logicznej, A.W. Janke (red.), Toruń 2008.
 • Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.
 • Kwak A., Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa [w:] Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, A. Kwak (red.), Warszawa 2008.
 • Levinson D.J., A Conception of Adult Development, „American Psychologist” 1986, No. 1.
 • Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.
 • Opozda D., Wybrane potrzeby i problemy rozwojowe młodzieży w okresie dorastania a ojcowska rola rodzicielska [w:] Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, D. Kornas-Biela (red.), Lublin 2007.
 • Palus K., Zalety i wady życia w pojedynkę w percepcji młodych dorosłych nie posiadających partnera życiowego, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2010, nr 20.
 • Perrone K.M., Webb L.K., Blalock R.H., The Effects of Role Congruence and Role Conflict on Work, Marital, and Life Satisfaction, „Journal of Career Development” 2005, No. 4.
 • Plopa M., Skala postaw rodzicielskich. Wersja dla rodziców. Podręcznik, Warszawa 2008.
 • Riskind R.G., Patterson Ch.J., Parenting Intentions and Desires Among Childless Lesbian, Gay, and Heterosexual Individuals, „Journal of Family Psychology” 2010, No. 1.
 • Schaffer H.R., Epizody wspólnego zaangażowania jako kontekst rozwoju poznawczego [w:] Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, A. Brzezińska, G. Lutomski (red.), Poznań 1994.
 • Seltzer J.A., Families Formed Outside of Marriage, „Journal of Marriage and Family” 2000, No. 4.
 • Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa 2009.
 • Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.
 • Slany K., Szczepaniak-Wiecha I., Bezdzietność – czy nowa wartość we współczesnym świecie? [w:] Systemy wartości a procesy demograficzne, K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiecha (red.), Kraków 2003.
 • Szyszkowska M., Stwarzanie siebie, Warszawa 1994.
 • Świdrak E., Czynniki kształtujące świadomość wychowawczą rodziców [w:] Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej, N. Pikuła (red.), Kraków 2010.
 • Trigg R., Rozum a zaangażowanie, Warszawa 1989.
 • Trost J., The Social Institution of Marriage, „Journal of Comparative Family Studies” 2010, No. 4.
 • Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2006.
 • Tyszkowa M., Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój [w:] Psychologia rozwoju człowieka, M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Warszawa 2009.
 • Utting D., Pugh G., The Social Context of Parenting [w:] Handbook of Parenting. Theory and Research for Practice, M. Hoghughi, N. Long (red.), London–New Delhi 2004.
 • Węgrzyn K., Lęk przed rodzicielstwem [w:] Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Warszawa 2007.
 • Wiatrowski Z., Rodzina w kontekście globalizacji komunikacyjnej i rozluźnienia społeczno- -moralnego [w:] Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, A.W. Janke (red.), Toruń 2008.
 • Wielka encyklopedia PWN, t. 23, Warszawa 2004.
 • Włodarczyk E., Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji, Poznań 2008.
 • Wrzesień W., Czy ulegając nastolatyzacji, zachowamy młodość?, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2010, nr 20.
 • Żurek A., Orientowanie się na rodzinę a orientacja indywidualistyczna we współczesnym społeczeństwie polskim, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1996, nr 8.
 • Żurek A., Single. Żyjąc w pojedynkę, Poznań 2008.

self-creation of adults postmodern family involvement in parenting Education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart