Cierpkie owoce reformy edukacji – perspektywa psychologiczna

Author: Marzanna Farnicka
Institution: Uniwersytet Zielonogórski
Author: Hanna Liberska
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 36-50
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.01.02
PDF: kie/101/kie10102.pdf

Sour Fruits of Education Reform – Psychological Perspective

Specialist literature presents different models of educational systems which put emphasis on various aspects of students’ development and indicate different benchmarks for the evaluation of the effects of education. Some systems stress students’ submission to teachers, some – attach great importance to students’ activity and development of students’ individuality, whereas others promote external evaluation of the effects of education, to which students’ work at school is subordinated. The Polish education reform of 1999 was based on the assumption that education should be adjusted to the conditions of the present time, i.e. flexible functioning of individuals and groups, mobility and capability to change fast. In general, the key goal of the reform was to develop the ability to adapt to new flexible conditions of the modern era. It means that the objective of the 21st century school is not so much to provide students with knowledge as to develop their ability to cooperate with other students and to work in groups. Accordingly, students need to trust themselves and others, as well as identify their own potential, i.e. their strengths and weaknesses. Different research on various aspects of the effectiveness of the reform in the last ten years has revealed that present-day school does not develop students’ (and teachers’) individual activity enough, and in some cases disapproves of it. The analysis of the research into the functioning of the educational system has led the authors to the conclusion that there are distinct deficiencies in the implementation of the reform. Contrary to expectations, changes in the educational system have not resulted in faster and full actualization of the developmental potential of individuals. Therefore the change of the manner of functioning of the education system seems to be essential in preparing the society for the challenges of the 21th century

REFERENCES:

 • Aypay A., The Adaptation of the Teaching – Learning Conceptions Questionnaire and Its Relationships with Epistemological Beliefs, „Educational Sciences: Theory and Practice” 2011, Vol. 11, No. 2.
 • Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.
 • Bauman Z., Śmierć i nieśmiertelność: o wielości strategii życia, Warszawa 1998.
 • Bochno B., Relacje rówieśnicze w doświadczeniach uczniów szkól różnych szczebli, „Edukacja” 2011, nr 1.
 • Bruner J.G., Poza dostarczone informacje: studia z psychologii poznawania, Warszawa 1978.
 • Bruner J.G., Kultura w edukacji, Kraków 2006.
 • Bronfenbrenner U., Ekologia rozwoju człowieka – historia i perspektywy, „Psychologia Wychowawcza” 1976, nr 5.
 • Brown-Jeffy S., Cooper J.E., Toward a Conceptual Framework of Culturally Relevant Pedagogy, „Teacher Education Quarterly” 2011, Vol. 38, No. 1.
 • Brzezińska A., Psychologia wychowania [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, J. Strelau (red.), Gdańsk 2005.
 • Czapiński J, Panek T., Diagnoza społeczna 2011, diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf.
 • Czerepniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańsk 2006.
 • Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji, M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Baszterda (red.), Kraków 2010.
 • Farnicka M., Kowalski M., Kryzys a działania edukacyjne (refleksje i postulaty), „Społeczeństwo i Rodzina” 2012, nr 30.
 • Jurkowski A., Psychologia rozwoju i wychowania a wyzwania współczesności. Kilka refleksji i sugestii, „Psychologia Rozwojowa” 2006, t. 11, nr 1.
 • Kielar-Turska M., Kształtowanie się naukowej psychologii rozwoju człowieka [w:] Psychologia rozwoju człowieka, J. Trempała (red.), Warszawa 2011.
 • Koncepcja reformy systemu edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, styczeń 1998.
 • Kozerska A., Samokształcenie studentów pedagogiki – próba typologii, „Rocznik Andragogiczny” 2011.
 • Ledzińska M., Między raportem Faure’a a raportem Delorsa – specyfika refleksji o nauczaniu na przełomie stuleci, „Psychologia Rozwojowa” 2000, nr 5.
 • Liberska H., Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania, Poznań 2004.
 • Liberska H., Współczesny obraz moratorium [w:] Tożsamość a współczesność, B. Harwas- -Napierała, H. Liberska (red.), Poznań 2007.
 • Macnamara J., Ideals and Psychology, „Canadian Psychology” 1990, Vol. 30, No. 1. Nowosad I., O zmianie paradygmatu rozwoju szkolnictwa, „Edukacja” 2011, nr 1.
 • Nyczaj-Drąg M., Kapitał społeczny rodziny z klasy średniej a edukacja dzieci, „Edukacja” 2011, nr 1.
 • Piotrowski M. Pomiar umiejętności twórczych w edukacji matematycznej dzieci, wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka, Zielona Góra, 21 – 22 X 2012.
 • Poortinga Y.H., Towards a Conceptualization of Culture for Psychology [w:] Innovations in Cross-Cultural Psychology, S. Iwawaki, Y. Kashima, K. Leung (red.), Amsterdam 1992.
 • Poraj G., Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli, Łódź 2009.
 • Sędek G., Psychologia kształcenia [w:] Psychologia podręcznik akademicki, t. 3, J. Strelau (red.), Gdańsk 2000.
 • Shannon P., A Situative Perspective on Developing Writing Pedagogy in a Teacher Professional Learning Community, „Teacher Education Quarterly” 2011, Vol. 38, No. 1.
 • Straś-Romanowska M., Kulturowe wyznaczniki rozwoju osobowości [w:] Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka, J. Rostowski, T. Rostowska, I. Janicka (red.), Łódź 1997.
 • Szuman S., Dzieła wybrane, t. 2, Warszawa 1985.
 • Szymański M.J., Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców [w:] Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem, R. Kwiecińska, M.J. Szymański (red.), Kraków 2001.
 • Turska D., Prymusi o niskim poziomie zdolności intelektualnych – w poszukiwaniu przyczyn ocen „za wysokich”, „Psychologia Rozwojowa” 2006, Vol. 11, nr 1.
 • Tyszkowa M., Ekologiczne uwarunkowania rozwoju psychicznego jednostki – propozycja interpretacji poznawczej, „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej” 1993, nr 1.

teachers’ activity effects of educational reform students’ activity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart