Kultura twórczych dyskusji. Komunikat z badań eksperymentalnych

Author: Zofia Okraj
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 72-98
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.01.04
PDF: kie/101/kie10104.pdf

Culture of Constructive Discussions. A Statement from Experimental Research

The article presents the results of experimental research on the culture of creative thinking that consists of its: characteristics, purposes, contents, principles, forms, methods of discussions, and didactic means used to activate students’ creative thinking. The research has also allowed to learn how important in the process of stimulation of students’ creative thinking are such conditions as: atmosphere of discussion, appearance of critical expressions destroying ideas (“idea killers”), and moderators’ personality traits. The main results of the described cycle of creative discussion are: stimulation of students’ creative thinking, teaching students the culture of creative discussion and strategy of “attacking” problems by generating many various and original ideas to solve problems, increasing students’ awareness of their own potential of creativity, and obtaining the ability of discussing and cooperating in teams / groups.

REFERENCES:

 • Adams J.C., The Relative Effects of Various Testing Atmospheres on Spontaneous Flexibility, a Factor of Divergent Thinking, „The Journal of Creative Behavior” 1968.
 • Amabile T.M., Hennesey B.A., Consensual Asessment [w:] Encyclopedia of Creativity, S.R. Pritzker, M.A. Runco (red.), San Diego, 1999.
 • Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.
 • Baer U., Gry dyskusyjne: materiały pomocnicze do pracy z grupą, Lublin 2000.
 • Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.
 • Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001.
 • Ciechanowska D., Efektywność stymulowania myślenia twórczego uczniów poprzez zastosowanie dramy [w:] Dydaktyka w dobie przemian edukacyjnych, K. Denek, F. Bereźnicki (red.), Szczecin 1999.
 • Cropley A.J., In Praise of Convergent Thinking, „Creativity Research Journal” 2006, No. 18.
 • Dobrołowicz J., Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne, Kielce 2002.
 • Dobrołowicz W., Psychodydaktyka kreatywności, Warszawa1995.
 • Fromm E., The Creative Attitude [w:] Creativity and its Cultivation, H.H. Anderson (red.), New York 1959.
 • Giza T., Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej, Kielce 1998.
 • Guilford J.P., Natura inteligencji człowieka, Warszawa 1978.
 • Isaksen S.G., Gaulin J.P., A Reexamination of Brainstorming Research: Implications for Research and Practice, „Gifted Child Quarterly” 2005, No. 4.
 • Latoch-Zielińska M., Słowne potyczki, czyli o trudnej sztuce dyskusji, Kielce 1999.
 • Marciszewski W., Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu, Warszawa 1976.
 • Maslow A.H., Creativity in Self Actualization People [w:] Readings in Human Development. A Humanistic Approach, T.M. Covin (red.), 1974.
 • Mumford M.D., Gustafson S.B., Creativity Syndrom: Integration, Application and Inovation, „Psychological Biuletin” 1988, No. 1.
 • Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2001.
 • Nęcka E., Wymiary twórczości [w:] Nowe teorie twórczości: nowe metody pomocy w tworzeniu, K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski (red.), Kraków 2005.
 • Okraj Z., Alfabet twórczych dyskusji, Kielce 2013.
 • Orzelska J., Rola kształcenia wielostronnego w rozwijaniu twórczego myślenia, Szczecin 2005.
 • Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin 2001.
 • Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Płock 2002.
 • Półturzycki J., Dyskusja [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. Pilch (red.), Warszawa 2003.
 • Pszczołowski T., Umiejętność przekonywania i dyskusji, Warszawa1963.
 • Pufal-Struzik I., Efektywność metod stymulacji twórczej uczniów [w:] Dziecko – społeczeństwo – edukacja: dylematy psychologiczne, W. Pilecka, J. Kossewska (red.), Kraków 1996.
 • Rogers C., Toward a Theory of Creativity [w:] Creativity and Its Cultivation, H.H. Anderson (red.), New York 1959.
 • Runco M.A., Commentary: Divergent thinking is not Synonymous with Creativity, „Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts” 2008, No. 2.
 • Steiner G., The Concept of Open Creativity: Collaborative Creative Problem solving for Innovation Generation – a Systems Approach, „Journal of Business and Management” 2009, No. 15.
 • Szmidt K.J., Pedagogika twórczości: idee, aplikacje, rady na twórczą drogę, Kraków 2005.
 • Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa 1993.
 • Żegnałek K., Dydaktyka ogólna: wybrane zagadnienia, Warszawa 2005.
 • Żuk T., Uzdolnienie twórcze a osobowość, Poznań 1986.
 • Żygulski K., Psychologia kultury [w:] Encyklopedia psychologii, W. Szewczuk (red.), Warszawa 1998.

experimental research discussion creative thinking

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart