Nowy wolontariat w polu zróżnicowań – poszukiwanie modelu

Author: Agnieszka Jeran
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Author: Anita Basińska
Institution: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 124-145
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.01.08
PDF: kie/101/kie10108.pdf

New Voluntary Service in the Field of Voluntary Service Variation. Presentation of the Model

We can observe changes in the volunteering approach, defining of volunteering, and reasons for involving in volunteering in literature, mass media, and social research as well. These changes were important reasons for consideration of the image of volunteering in Poland. The main aim of this text is to make an introductory presentation of the characteristics of new volunteering in Poland and to propose a model of coexistance of new and old (classic) volunteering using their characteristics to explore its boundaries. This model of characteristics of new and classic volunteering is based on two concepts: (1) a frame of goals and (2) social functions of volunteering. In this way we create a new model – volunteering diversity field. This theoretical model was illustrated by episodic volunteers’ statements (opinions) gathered during social research in three Polish cities in 2010 and 2011.

REFERENCES:

 • Basińska A., Jeran A., Co można zyskać, będąc wolontariuszem na wielkich imprezach? O korzyściach z wolontariatu akcyjnego w świetle badań jakościowych w trzech wybranych miastach Polski, „Kultura i Edukacja” 2011, nr 4.
 • Bridges-Karr L., A Framing Approach to Understanding Volunteer’s Motivation, „Vrijwillige Inzet Onderzocht” 2004, No. 6.
 • Buttler D., Pozycja wolontariuszy na rynku pracy, Poznań 2011.
 • CBOS, Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje (BS/62/2011), Warszawa 2011.
 • CBOS Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit polskiego wolontariusza (BS/63/2011), Warszawa 2011.
 • Chimiak G., Oblicza wolontariatu, „Sprawy Nauki”, 28 lutego 2011, http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1787&Itemid=30.
 • Chimiak G., How Individualists Make Solidarity Work, Warszawa 2006.
 • National Volunteer & Philanthropy Centre, Doing Good Well. Engaging Ad Hoc Volunteering. A Guide for Non-Profit Organisations, Singapur 2008.
 • Govekar P., Govekar M., Volunteer Recruitment, Retention, Development [w:] The Routledge Companion to Nonprofit Marketing, A. Sargeant, W. Wymer (red.), London–New York 2008.
 • GUS, Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym w Polsce. Wstępne wyniki pierwszego badania „pracy wolontariackiej” przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Haefliger U., Hug S., Mean Well to Do Good? Volunteer Motivation Re-Examined, Paper prepared for presentation at the Midwest Political Science Association Annual Meeting 2009, Chicago April 2–5.
 • Przewłocka J., Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Warszawa 2011.
 • Randle M., Dolnicar S. Does Cultural Background Affect Volunteering Behavior? „Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing” 2009, Vol. 21.
 • Rehberg W., Altruistic Individualists: Motivations for International Volunteering Among Young Adults in Switzerland, „Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations” 2005, Vol. 16, No. 2.
 • Rochester C., Making sense of volunteering. A Literature Review, London 2006.
 • Wilson J., Musick M., Who cares? Toward an Integrated Theory of Volunteer Work, „American Sociological Review” 1997, Vol. 62.
 • Moroń D., Wolontariat w trzecim sektorze: prawo i praktyka, Wrocław 2009.
 • Zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie, Portfolio – indeks umiejętności wolontariackich, Warszawa 2012.

episodic volunteering social functions of volunteering “new” volunteering classic volunteering

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart