Prawne i praktyczne aspekty wolontariatu w działalności polskich partii politycznych

Author: Agnieszka Bejma
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 169-191
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.01.10
PDF: kie/101/kie10110.pdf

Legal and Practical Aspects of Voluntary Service in the Activities of Polish Political Parties

Voluntary activity is a form of civic activity, which is an essential part of modern, wellfunctioning democracy, both at the local and national levels. Popular ideas identify volunteering with work in community centers, rehabilitation centers for the disabled, hospices, nursing homes for the elderly, orphanages, and homes for single mothers. Meanwhile, as it was confirmed by the study of the Klon/Jawor and CBOS, voluntary activity is not just purely social and supportive one. Volunteers, as is the case in other countries, support with their work organizations of political nature – movements, committees, and political groups. The use of their support intensifies especially during election campaigns, when volunteers perform different tasks: gather signatures on lists of candidates in the election, organize rallies and campaign trails, lead wide campaigning – handing out leaflets and urging to vote for particular candidates or political parties, prepare handouts, and update web pages, blogs and profiles in social networks. This voluntary, and – what needs to be especially emphasized – also conscious involvement in political activity, is a manifestation of a particular group of civic participation in its political dimension.

REFERENCES:

 • Bejma A., Status wolontariusza w świetle znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, „e-Politikon” 2012, nr 1.
 • Bejma A., Rola wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim [w:] Wolontariat szansą rozwoju społecznego, K. Ostrowska-Wasilewska, A. Kola (red.), Toruń 2012.
 • Bejma A., Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Prawo i praktyka, Warszawa 2012.
 • Dahrendorf R., Zagrożone społeczeństwo obywatelskie [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, K. Michalski (red.), Kraków–Warszawa 1997.
 • Diagnoza społeczna 2009 Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (red.), Warszawa 2009.
 • Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa–Wrocław 1997.
 • Górecki M., Wolontariat [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, D. Lalak, T. Pilch (red.), Warszawa 1999.
 • Hasło: wolontariat, Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, E. Sobol (red.), Warszawa 1997.
 • Hasło: wolontariat, Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/slownik/2579994/wolontariat.
 • Hasło: aktywność, Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/aktywnosc.
 • Lebel G.G., Managing Volunteers: Times Have Changed – or Have They? [w:] Handbook of Political Marketing, B.I. Newman (red.), California 1999.
 • Leksykon politologii, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wrocław 2000.
 • Lewis J., Państwo i trzeci sektor w nowoczesnych państwach opiekuńczych: niezależność, instrumentalizacja, partnerstwo [w:] Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe – wybór tekstów, M. Mozga-Górecka, J.J. Wygnański, H. Herbst (red.), Warszawa 2008.
 • Kołodziejczyk R., Wolontariat przez Internet [w:] Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, B. Matyjas (red.), Kielce 2009.
 • Moroń D., Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wrocław 2009.
 • Ochman M., Jordan P., Wolontariusze – źródło siły organizacji, Warszawa 1997.
 • Norris P., Digital Divide? Civic Engagement, Information Poverty & the Internet in Democratic Societies, http://web.archive.org/web/20051216025613/ksghome.harvard.edu/~pnorris/acrobat/digitalch2.pdf, 2000, chapter 11:1.
 • Putnam R.D., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.
 • Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J., Podstawowe fakty o NGO – Raport z badania 2012, Warszawa 2012.
 • Przewłocka J., Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%, Raport z badań, Warszawa, czerwiec 2011.
 • Shils A.E., Co to jest społeczeństwo obywatelskie? [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, K. Michalski (red.), Kraków–Warszawa 1994.
 • Smith D.H., Volunteers and Volunteerism, „Non-profit and Voluntary Sector Quarterly” 1981, Vol. 10, No. 1.
 • Smith D.H., Determinants of Voluntary Association Participation and Volunteering. A Literature Review, „Non-Profit and Voluntary Sector Quarterly” 1994, Vol. 23, No. 3.
 • Smith D.H., Altruism, Volunteers and Volunteerism, „Non-Profit and Voluntary Sector Quarterly” 1981, Vol. 10, No. 1.
 • Stala K., Zasady kierowania grupami wolontariuszy w partiach politycznych [w:] Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, B. Matyjas (red.), Kielce 2009.
 • Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005.
 • Wolontariat i filantropia w Polsce – raport z badań 2002, J. Dąbrowska, M. Gumkowska, Warszawa 2002.
 • Załuska M., Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych [w:] Rola organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim, M. Załuska, J. Boczoń (red.), Warszawa 1996.
 • Zbiegień-Maciąg L., Aktywność społeczna w zastosowaniu do badań empirycznych: propozycje definicyjne, „Studia Socjologiczne” 1979, nr 4.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, J. Blicharz, A. Huchla (red.), Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Dz.U. z 2011 Nr 155, poz. 924 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, Dz.U. Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy, Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.
 • Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2008, A. Baczko, A. Ogrocka (red.), Warszawa 2009.

political party Political activity volunteering civil society

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart