Educational and Social Support for Children during the Pandemic Provided by Young Volunteers Working in the Dialog Foundation in Białystok: Research Report

Author: Agata Butarewicz-Głowacka
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9348-7115
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 240-257
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.04.14
PDF: kie/134/kie13414.pdf

The aim of the paper is to present the specificity of work of young volunteers in the service of children in the pandemic (types of activities they undertake, problems and benefits they and their pupils experience). The first part of the text presents theoretical assumptions of social and educational support for children. Volunteering in the pandemic in Poland in the third sector has been covered based on the latest research results and the activities of the Dialog Foundation in Białystok. The second part of the text shows methodological assumptions of qualitative research, which was conducted using the method of individual cases in March 2021 among volunteers of the Dialog Foundation. Chosen research results concerning the social and educational support provided to children during the pandemic by young volunteers have been showed. In the light of the results of my research, social and educational support provided to Foundation’s pupils by volunteers is of great importance in their daily functioning during the pandemic, prevents school failures and reduces the feeling of loneliness. The results of the research may hopefully contribute to the development of educational research in regard to the functioning of volunteering in aid of children with educational and social deficits.

REFERENCES:

 • Charycka, B., & Gumkowska, M. (2020, May). Organizacje pozarządowe wobec pandemii. Raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Charycka, B., & Gumkowska, M. (2021, March). Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Chawłowska, E., Staszewski, R., Lipiak, A., Giernaś, B., Karasiewicz, M., Bazan, D., Nowo­sadko, M., Cofta, M., & Wysocki, J. (2021). Student Volunteering as a Solution for Undergraduate Health Professions Education: Lessons From the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Public Health, 8, 633888. DOI:10.3389/fpubh.2020.633888.
 • Chinman, M.J., & Wandersman, A. (1999). The Benefits and Costs of Volunteering in Com­munity Organizations: Review and Practical Implications. Nonprofit and Voluntary Sec­tor Quarterly, 28(1), 46–64. DOI: 10.1177/0899764099281004.
 • Gajewska, G. (2009). Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Górecki, M. (2013). Wolontariat – idea, organizacja, doświadczenia. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne, 1, 81–109.
 • Jordan, P. (2009). Przyjazny krąg. In: M. Bełdowska (Ed.), Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej (pp. 5–33). Katowice: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.
 • Kantowicz, E. (2016). Pedagogika (w) pracy socjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Kawula, S. (1996). Studia z pedagogiki społecznej. Olsztyn: Wydawnictwo WSP.
 • Kawula, S. (1999). Wsparcie społeczne. In: D. Lalak, & T. Pilch (Eds.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (pp. 338–341). Warszawa: Wydawnictwo Akade­mickie „Żak”.
 • Kawula, S. (2005). Czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka. In: S. Kawula (Ed.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy (pp. 115–134). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Lachance, E.L. (2021). COVID-19 and Its Impact on Volunteering: Moving Towards Virtual Volunteering. Leisure Sciences, 43(1–2), 104–110. DOI: 10.1080/01490400.2020.1773990.
 • Lofland, J., Snow, D.A., Anderson, L., & Lofland, L H. (2009). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Trans. A. Kordasiewicz, S. Ur­bańska, & M. Żychlińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mak, H., & Fancourt, D. (2021). Predictors of Engaging in Voluntary Work during the COVID-19 Pandemic: Analyses of Data from 31,890 Adults in the UK. Perspectives in Public Health, XX(X), 1–10. DOI: 10.1177/1757913921994146.
 • Milerski, B., & Śliwerski, B. (Eds.) (2000). Leksykon PWN. Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Trans. S. Zabielski. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Puślecki, W. (2008). U podstaw facylitalogii edukacyjnej. In: W. Puślecki (Ed.), Wspiera­nie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji (pp. 15–22). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Richardson, D., Carraro, A., Cebotari, V., Gromada, A., & Rees, G. (2020, December). Sup­porting Families and Children Beyond COVID-19: Social Protection in High-Income Countries. UNICEF. Retrieved October 20, 2021 from: https://www.unicef-irc.org/pub­lications/pdf/Supporting%20Familes%20and%20Children%20Beyond%20COVID-19_Social%20protection%20in%20high-income%20countries.pdf.
 • Sakowicz, T. (2006). Wolontariat w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym. In: T. Sakowicz, Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja (pp. 133–143). Kraków: Oficyna Wydawni­cza „Impuls”.
 • UNICEF (2020). Psychosocial Support for Children during COVID-19: A Manual for Parents and Caregivers. Retrieved October 20, 2021 from: https://www.unicef.org/india/media/3401/file/PSS-COVID19-Manual-ChildLine.pdf.
 • Winiarski, M. (2005). Pedagogika społeczna humanistycznie zorientowana. In: S. Kawula (Ed.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy (pp. 63–87). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • The Act of 24 April 2003 on Public Benefit and Volunteer Work. Journal of Laws 2003 No. 96, item 873. [Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873]. Retrieved May 31, 2021 from: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf.
 • The Act of 9 June 2011 on Supporting the Family and the Foster Care System. Journal of Laws 2011 No. 149, item 887. [Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887]. Retrieved May 31, 2021 from: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111490887/U/D20110887Lj.pdf.

volunteer volunteering COVID-19 pandemic educational and social support non-governmental organizations the Dialog Foundation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart