Changing the Manner of Teaching Mathematics in the Pandemic Era as a Chance to Reduce School Failures

Author: Piotr Remża
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2755-4121
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 258-275
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.04.15
PDF: kie/134/kie13415.pdf

This text contributes to the debate on the change in the way of teaching mathematics as it responds to the shifts caused by the transition to distance learning during the pandemic. The author analyses the conclusions of contemporary publications and international research alongside teaching experiences related to various aspects of the functioning of mathematics teachers, the efficacy and quality of their work as well as the issue of their education and improvement. In the course of literature research, probing questions on the pandemic-era school failures occurring in mathematics have clearly highlighted inequalities in the education system. The author analyses the application of ICT in distance learning, which has significantly stimulated processes and phenomena linked to the functioning of an individual in schooling. The time of the pandemic has exposed the shortcomings of the Polish education system and necessitated reflection on the future of Polish schooling. When the magnitude of failures in mathematics does not decrease but remains constant, it is imperative that the reason why it is the leading subject of school failures is determined. Therefore, it is important to establish the new role of the mathematics teacher in the process of changes prompted by distance learning.

REFERENCES:

 • Barlińska, J. (2009). Wpływ kontaktu zapośredniczonego przez komputer na nasilenie zacho­wań antyspołecznych i cyberprzemocy. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8(1), 100–118.
 • Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., Klusmann, U., Krauss, S., Neubrand, M., & Tsai, Y.M. (2010). Teachers’ Mathematical Knowledge, Cognitive Activation in the Classroom and Student Progress. American Educational Research Jour­nal, 47(1), 133–180. DOI: 10.3102/0002831209345157.
 • Bjork, E.L., & Bjork, R.A. (2011). Making Things Hard on Yourself, but in a Good Way: Cre­ating Desirable Difficulties to Enhance Learning. In: M.A. Gernsbacher, R.W. Pew, L.M. Hough, J.R. Pomerantz (Eds.), & FABBS Foundation, Psychology and the Real World: Essays Illustrating Fundamental Contributions to Society (pp. 56–64). New York: Worth Publishers.
 • Boaler, J., Chen, L., Williams, C., & Cordero, M. (2016). Seeing as understanding: The impor­tance of visual mathematics for our brain and learning. Journal of Applied & Computa­tional Mathematics, 5(5), 1–6.
 • Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2012). Systematic Approaches to a Successful Lite­rature Review. Los Angeles: Sage.
 • Borawska-Kalbarczyk, K. (2021). Proces kształcenia w cyfrowej rzeczywistości – wybrane kierunki zmian. In: A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, & A. Szwarc (Eds.), Eduka­cja w przestrzeni społecznej – paradygmaty zmian (pp. 97–115). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. DOI: 10.15290/ewpspz.2021.07.
 • Bowman, L.L., Levine, L.E., Waite, B.M., & Gendron, M. (2010). Can Students Really Multi­task? An Experimental Study of Instant Messaging While Reading. Computers & Educa­tion, 54(4), 927–931. DOI: 10.1016/j.compedu.2009.09.024.
 • Carr, N. (2020). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains (2nd ). New York: W.W. Norton & Company.
 • Conner, L., & Sliwka, A. (2014). Implications of Research on Effective Learning Environ­ments for Initial Teacher Education. European Journal of Education, 49(2), 165–177. DOI: 10.1111/ejed.12081.
 • Cortesi, S., Hasse, A., Lombana-Bermudez, A., Kim, S., & Gasser, U. (2020, March 20). Youth and Digital Citizenship+ (plus): Understanding Skills for a Digital World. Cambridge: Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society. Retrieved May 14, 2021 from: https://cyber.harvard.edu/publication/2020/youth-and-digital-citizenship-plus.
 • Czajkowska, M. (2013). Pomiar kompetencji nauczycieli matematyki. Edukacja, 1, 73–88.
 • Czajkowska, M., Grochowalska, M., & Orzechowska, M. (2015, June 30). Potrzeby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego. War­szawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Dąbrowski, M. (2008). Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych pol­skich trzecioklasistów. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Dryden, G., & Vos, J. (2005). The New Learning Revolution (3rd ). London: A&C Black.
 • Espinoza-Freire, E., Tinoco-Izquierdo, W.T.I., & Sánchez-Barreto, X. (2017). Características del docente del siglo XXI [Characteristics of the Teacher of the 21st Century]. Revista de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma, 14(43), 39–53.
 • Fromelc-Chmielewska, M. (2020, October 30). Sprawozdanie za rok 2020: Egzamin Maturalny – Matematyka. Łomża: OKE w Łomży. Retrieved May 14, 2021 from: https://oke.lomza.pl/images/pliki/matura/wyniki/2020/sprawozdanie/matematyka_p.pdf.
 • Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change (4th ). New York: Teachers College Press.
 • Gawrońska, M., & Woźniak, O. (2014, March 13). Matematyczni analfabeci. Retrieved May 11, 2021 from: https://wyborcza.pl/1,82983,15618518,Matematyczni_analfabeci.html.
 • Goyer, J.P., Walton, G.M., & Yeager, D.S. (2021). The Role of Psychological Factors and Insti­tutional Channels in Predicting the Attainment of Postsecondary Goals. Developmental Psychology, 57(1), 73–86. DOI: 10.1037/dev0001142.
 • Gruszczyk-Kolczyńska, E. (2019). Inclination for Mathematical Giftedness in Children: Research Results, Analysis, Conclusions and Pedagogical Implications. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies, 6(2), 2–10. DOI: 10.5604/01.3001.0013.6820.
 • Gruszczyk-Kolczyńska, E. (2021). Jak pomóc dziecku pokonać niepowodzenia w nauce mate­matyki? Warszawa: Bliżej Przedszkola.
 • Holmes, K. (2020, April 27). Sustaining Learning Communities through and beyond COVID-19. UNESCO Futures of Education Ideas LAB. Retrieved May 5, 2021 from: https://en.unesco.org/futuresofeducation/holmes-sustaining-learning-communities-COVID-19.
 • Johnson, S. (2006). Everything Bad Is Good for You: How Today’s Popular Culture Is Actually Making Us Smarter. New York: Riverhead Books.
 • Karpińska, A. (2013). Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej. Białystok: Trans Humana.
 • Karpińska, A. (2014). Współczesna szkoła skoncentrowana na uczniach miejscem edukacyjnej szansy. In: J. Kuźma, & J. Pułka (Eds.), Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. Vol. 1 (pp. 101–110). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM
 • Karpińska, A., & Remża, P. (2019). Niepowodzenia szkolne z matematyki pedagogicznym wyzwaniem dla edukacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 20, 121–132. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2293.
 • Klus-Stańska, D., & Kalinowska, A. (2004). Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Klus-Stańska, D., & Nowicka, M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. War­szawa: WSiP.
 • Košč, L. (1982). Psychologia i patopsychologia zdolności matematycznych. Warszawa: Wydaw­nictwa Radia i Telewizji.
 • Kozak, W. (2020, October 30). Sprawozdanie za rok 2020. Egzamin maturalny: Matematyka. Poziom podstawowy i Poziom rozszerzony. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna Retrieved May 11, 2021 from: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2020/sprawozdanie/EM_Matematyka_sprawozda­nie.pdf.
 • Kozielska, M. (2015). Wpływ Internetu na aktywność mózgu i procesy poznawcze człowieka. In: D. Siemieniecka (Ed.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komuni­kacji (pp. 167–178). Toruń: Wyd. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika.
 • Krauss, S., Brunner, M., Kunter, M., Baumert, J., Blum, W., Neubrand, M., & Jordan, A. (2008). Pedagogical Content Knowledge and Content Knowledge of Secondary Mathematics Teachers. Journal of Educational Psychology, 100(3), 716–725. DOI: 10.1037/0022-0663.100.3.716.
 • Krutiecki, W.A. (1971). Zagadnienia ogólne dotyczące struktury zdolności matematycznych. In: J. Strelau (Ed.), Zagadnienia psychologii różnic indywidualnych (pp. 257–276). War­szawa: PWN.
 • Kubiczek, B. (2009). Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się. Opole: NOWIK.
 • Kupisiewicz, Cz. (2012). Dydaktyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kwieciński, Z. (1993). Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego. In: Z. Kwieciński, & L. Witkowski (Eds.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach (pp. 7–24). Warszawa: IBE.
 • Łakwa, K. (2015, September 18). Dlaczego dzieci przestają lubić matematykę? Bo nauczyciele nie uczą myślenia. Retrieved May 11, 2021 from: https://wyborcza.pl/1,75398,18845215,dlaczego-dzieci-przestaja-lubic-matematyke-bo-nauczyciele-nie.html.
 • Łubianka, B. (2007). Wokół uzdolnień matematycznych – przegląd badań. Studia z Psycholo­gii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 14, 185–208.
 • Łukawski, T. (2018). Douglas Barnes ponownie odczytany… Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 6(1), 208–222. DOI: 10.18778/2450-4491.06.15.
 • Makiewicz, M. (2018, November 3). Opinia w przedmiocie diagnozy problemów związanych z procesem nauczania matematyki w szkole (począwszy od IV klasy szkoły podstawowej) wraz z odpowiednimi rekomendacjami. Retrieved May 19, 2021 from: https://www.nik.gov.pl/plik/id,19330,vp,21938.pdf.
 • Malenda, A. (2001). O twórcze nauczanie–uczenie się matematyki. Gdańsk: Podkowa Bis.
 • Matera, J., & Czapska, J. (2014). Zarys metody przeglądu systematycznego w naukach społecz­nych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Mazurkiewicz, G. (2012). Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Merzenich, M.M. (2013). Soft-Wired: How the New Science of Brain Plasticity Can Change Your Life. San Francisco: Parnassus.
 • Mikiewicz, P. (2017). Oblicza socjologii edukacji – w stronę syntetycznego modelu analiz. Edukacja, 3, 5–19. DOI: 10.24131/3724.170301.
 • Muszyński, H. (2011/2012). Nauczyciel w świecie medialnym. Neodidagmata, 33/34, 39–47.
 • Orłowska, A., Mazur, Z., & Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7, 350–363. DOI: 10.15503/onis2017.350.363.
 • Petty, G. (2016). Teaching Today: A Practical Guide. Oxford: Oxford University Press-Chil­dren.
 • Poleszak, W., & Pyżalski, J. (2020). Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epide­mii. In: J. Pyżalski (Ed.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (pp. 7–15). Warszawa: EduAkcja.
 • Pyżalski, J. (2019). Cyfrowa pedagogika medialna. In: Z. Kwieciński, & B. Śliwerski (Eds.), Podręcznik akademicki (pp. 407–418). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 • Pyżalski, J., Zdrodowska, A., Tomczyk, Ł., & Abramczuk, K. (2019). Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwer­sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. DOI:10.14746/amup.9788323234098.
 • Robinson, K. (2006). Do Schools Kill Creativity? [Video material]. Retrieved May 10, 2021 from: https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.
 • Schlemmer, E. (2013). Políticas e práticas na formação de professores a distância: por uma emancipação digital cidadã. In: B.A. Gatti, Alves da Silva Junior, C., Silva Pagotto, M.D., & da Graça Nicoletti, M. (Eds.), Por uma política nacional de formação de professores (pp. 109–135). São Paulo: Edunesp.
 • Sitek, M. (Ed.) (2020). TIMSS 2019. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartokla­sistów w matematyce i przyrodzie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Retrieved from: https://timss.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/TIMSS-2019-Raport-07.pdf.
 • Sitek, M., Grzęda, M., Czajkowska, M., Hauzer, M., Jasińska, A., Laskowska, D., & Sikorska J. (2010). Kształcenie nauczycieli w Polsce. Wyniki międzynarodowego badania TEDS-M 2008. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Retrieved August 14, 2021 from: http://old.ifispan.waw.pl/pliki/raport_z_badania_teds-m.pdf.
 • Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livings­tone, S., & Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020: Survey Results from 19 Countries. Retrieved May 10, 2021 from: ssets/ https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/adocuments/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-March2020.pdf.
 • Smolik, M. (2019). Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2019 r. Retrieved May 10, 2021 from: http://cke.gov.pl/images/_EGZA­MIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2019/Informacja%20o%20wynikach%20matury_maj_czerwiec_sierpie%C5%84.pdf.
 • Smolik, M. (2020, September 30). Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowa­dzonego w terminie głównym (w czerwcu), dodatkowym (w lipcu) i poprawkowym (we wrześniu) 2020 r. Retrieved May 10, 2021 from: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/202020200930%20Informacja%20o%20wynikach%20egzaminu%20maturalnego%202020%20COMPL.pdf.
 • Spitzer, M. (2012). Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Munich: Droemer eBook.
 • Sternberg, R.J., Jarvin, L., & Grigorenko, E.L. (Eds.) (2015). Teaching for Wisdom, Intelli­gence, Creativity, and Success. New York: Skyhorse.
 • Szwed, T. (2017). Odkrywanie i wspomaganie rozwoju zdolności i talentów matematycznych wśród uczniów. Ogrody Nauk i Sztuk, 7, 168–178. DOI: 10.15503/onis2017.168.178.
 • Tadeusiewicz, R. (2014, October 30). Skąd się biorą trudności z matematyką i jak zostać szczęśliwym spawaczem? Retrieved May 11, 2021 from: https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/108075,skad-sie-biora-trudnosci-z-matematyka-i-jak-zostac-szczesliwym-spawaczem.
 • Tapscott, D. (2008). Grown Up Digital: How the Net Generation Is Changing Your World. Boston: McGraw-Hill Education.
 • Walenty, N. (2020, August 17). Pisz ręcznie, licz w pamięci. Mózg kocha przeszkody. Retrieved May 11, 2021 from: https://www.focus.pl/artykul/niech-zyja-trudnosci.
 • Wrona, L. (2004). Uzdolnienia matematyczne. In: W. Pilecka, G. Rudkowska, & L. Wrona (Eds.), Podstawy psychologii – podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich (pp. 315–318). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Yeager, D.S., & Walton, G.M. (2011). Social-Psychological Interventions in Education: They’re Not Magic. Review of Educational Research, 81(2), 267–301. DOI: 10.3102/0034654311405999.

Education mathematics school failures distance learning

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart