Studiowanie zdalne w perspektywie głębokiego i refleksyjnego uczenia się

Author: Walentyna Wróblewska
Institution: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8775-0514
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 38-53
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.01.03
PDF: kie/139/kie13903.pdf

Distance learning in the perspective of deep and reflective learning

The aim of the article is to show the process of studying young people remotely and to search for solutions leading to the improvement of the process in the perspective of deep and reflective learning. The article aims to solve the problem: how is the process of studying young people remotely? The method of individual cases, the technique of uncategorized, in-depth interview, was used to solve the problem. In the theoretical part, attention was paid to understanding the process of studying in the light of various didactic paradigms and an attempt was made to outline the approach of a deep and reflective learning process, looking for ways to improve the process of studying young people in this perspective. In the empirical part, the course of the process of studying the respondents remotely was presented, highlighting, above all, the components to which the respondents drew attention in their statements. The analysis of the empirical material shows that the process of studying young people is understood surface, superficially, it is limited to taking actions offered by the university on the educational platform. Students do not use their potential in the process of studying, they do not show full, possible commitment. The analysis of the empirical material leads to the development of practical guidelines aimed at improving the process of studying young people, which result from the assumptions of deep and reflective learning. The research shows the need to focus attention on the process of studying and its effectiveness, the need to take action by academic teachers, and above all by students focused on improving the process.

Celem artykułu jest ukazanie przebiegu procesu studiowania młodzieży w formie zdalnej i poszukiwanie rozwiązań prowadzących do doskonalenia procesu w perspektywie uczenia się głębokiego i refleksyjnego. W artykule zmierzano do rozwiązania problemu: jak przebiega proces studiowania młodzieży w formie zdalnej? Do rozwiązania problemu wykorzystano metodę indywidualnych przypadków, technikę wywiadu nieskategoryzowanego, pogłębionego. W części teoretycznej zwrócono uwagę na rozumienie procesu studiowania w świetle różnych paradygmatów dydaktycznych oraz podjęto próbę zarysowania podejścia głębokiego i refleksyjnego procesu uczenia się, poszukując w tej perspektywie sposobów na udoskonalenie procesu studiowania młodzieży. W części empirycznej zaprezentowano przebieg procesu studiowania badanych w formie zdalnej, eksponując przede wszystkim komponenty, na które zwracali uwagę badani w swoich wypowiedziach. Z analizy materiału empirycznego wynika, że proces studiowania młodzieży jest rozumiany płytko, powierzchownie, ogranicza się do podejmowania działań oferowanych przez uczelnię na platformie edukacyjnej. Studenci nie wykorzystują swojego potencjału w procesie studiowania, nie wykazują pełnego możliwego zaangażowania. Analiza materiału empirycznego prowadzi do opracowania wskazań praktycznych ukierunkowanych na doskonalenie procesu studiowania młodzieży, które wynikają z założeń uczenia się głębokiego i refleksyjnego. Z badań wynika potrzeba koncentracji uwagi na procesie studiowania i jego efektywności, potrzeba podjęcia działań przez nauczycieli akademickich, a przede wszystkim przez studentów ukierunkowanych na doskonalenie procesu.

REFERENCES:

 • Avila, E. i Genio, A. (2020). Motivation and learning strategies of education students in online learning during pandemic. Psychology and education, 57(9), s. 1608–1614, http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/506.
 • Bestiantono, D.S., Agustina, P.Z.R. i Cheng, T-H. (2020). How students perspektives about online learning amid the COVID-19 pandemic? Studies in Learning and Teaching. 1(3), 133–139. http://doi.org/10.46627/silet.v1i3.46.
 • Biggs, J. i Tang, C. (2007). Teaching for Quality Learning at University. MacGraw Hill, Berkshire: Society for Research into Higher Education &Open University Press.
 • Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive domain. New York, Toronto: Longmans, Green.
 • Ciechanowska, D. (2012). Uczenie się głębokie jako efekt studiowania. W: Uwarunkowania efektów kształcenia akademickiego. Szczecin: Wydawnictwo OR TWP, 111–126.
 • Ciechanowska, D. (2011). Zmieniający się uniwersytet i autonomia studentów. Edukacja Humanistyczna, 1, 37–46.
 • Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Collier Books, Macmillan.
 • Entwistle, N.J. (2001). Styles of Learningand Approaches to Studying in Higher Education. Kybernetes, 30(5/6), s. 593–603.
 • Entwistle, N.J. i Peterson, E.R. (2004). Conceptions of Learning and Knowledge in Higher Education: Relationships with Study Bahaviour and Influences of Learning Environments. International Jounal of Edukcational Research, 41(6), s. 407–428.
 • Espino, D.P., Wright, T., Brown, V.M., Mbasu, Z., Sweeney, M. i Lee, S.B. (2021). Student emotions in the shift to online learning during the COVID-19 pandemic. W: A.R. Ruis i S.B. Lee (red.), Advances in quantitative ethnography (s. 334–347). ICQE 2021. Communications in Computer and Information Science, 1312. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67788-6_23.
 • Ferri, F., Grifoni. P. i Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and challenges in emergency situations. Societies, 10(4), s. 1–18. https://doi.org/10.3390/soc10040086.
 • Hegerholm, H. (2015). Wytyczne dotyczące ewaluacji portfolio. W: D. Morańska (red.), Edukacja w cyberprzestrzeni. Nowe wyzwania i problemy badawcze (s. 219–220). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • Karpińska, A., Wróblewska, W. (2018), Proces studiowania znaczącym komponentem jakości kształcenia w szkole wyższej. Pedagogika Szkoły Wyższej, 2(24), 105–115, DOI: 10.18276/psw.2018.2-10.
 • Kember, D. (1991). Instructional Design for Meaningful Learning. Instructional Science, 20(4), s. 289–310.
 • Klimowicz, M. (2020). Polskie uczelnie w czasie pandemii. https://bit.ly/3vykkOA.
 • Lewin, K., Cartwright, D. (1951). FieldT in Social Science. New York: Harper.
 • Lublin, J. (2003). Deep, Surface and Strategic Approaches to Learning, s. 1–11. https://studylib.net/doc/18290095/deep-surface-and-strategic-approaches-to-learning.
 • Mezirow, J. (1998). On Critical Reflection. Adult Education Quarterly, 48, s. 185–198.
 • Moon, J. (1999). Reflection in Learning and Professional Development. London: Kogan Page.
 • Moawad, R.A. (2020). Online learning during the COVID-19 pandemic and academic stress in university students. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), s. 100–107. https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup2/252.
 • Morańska, D. (2014). Jakość kształcenia z zastosowaniem e-learningu w szkole wyższej. Edukacja – Technika – Informatyka, 5(2), s. 284–289.
 • Morańska, D. (2016). Edukacja zdalna w strategii szkoły wyższej. Edukacja – Technika – Informatyka, 3(17), s. 115–121.
 • Nambiar, D. (2020). The impact of online learning during COVID-19: students’ and teachers’ perspective. The International Journal of Indian Psychology, 8(2), s. 783–793.
 • Niemierko, B.(1999). Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. Warszawa: WSiP.
 • Perkowska-Klejman, A. (2013). Modele refleksyjnego uczenia się. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1(61). http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2013_61_5.pdf (dostęp: 21.12.2016).
 • Perkowska-Klejman, A. Uczenie się i edukacja refleksyjna dorosłych. file:///D:/Artyku%C5%82y/WSB%20Artyku%C5%82y/2016/PerkowskaklejmanUczenie%20si%20%20i%20edukacja%20refleksyjna%20doros%20ych.pdf (dostęp: 21.12.2016).
 • Piaget, J. (1977). Psychologia i epistemologia. Warszawa: PWN.
 • Piaget, J. (1966). Narodziny inteligencji dziecka. Warszawa: PWN.
 • Pyżalski, J. (red.). (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja.
 • Ramsden, P. (2002). Learning to Teach in Higher Education. London and New York: Taylor & Francis.
 • Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich: teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Smoter, K. (2020). Strategie indywidualnego uczenia się i inne charakterystyki studiowania w pierwszej fazie zdalnego nauczania podczas pandemii COVID-19. e-mentor, 3(95), 4–12.
 • Tickle, L. (1994). The Induction of New Teachers: Reflective Professional Practice. London: Castell.
 • Tobin, K. (1987). The Role of Wait Time in Higher Cognitive Learning. Review of Educational Research, s. 69–95.
 • Viner, R.M., Russell, S.J., Croker, H., Packer, J., Ward, C., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C. i Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. Lancet Child & Adolescent Health, 4, s. 397–404. https://doi.org/10.1016/S2352–4642(20)30095-X.
 • Wach, A. (2019). Stawanie się nauczycielem akademickim. W kierunku wspierania uczenia się poprzez refleksyjną praktykę. Poznań: Wydawnictwo Kontekst.
 • Wróblewska, W. (2017). Proces studiowania w świetle badań indywidualnych przypadków. W: J. Grzesiak (red.), Wartości i wartościowanie w procesach edukacyjnych (s. 87–101). Kalisz–Konin: WPA UAM w Kaliszu& PWSZ w Koninie.
 • Wygotski, L.S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN.

student studiowanie zdalne uczenie się głębokie i refleksyjne paradygmaty dydaktyczne edukacja akademicka distance learning deep and reflective learning teaching paradigms academic education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart