Motywacja osiągnięć zawodowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej a ich samoocena

Author: Katarzyna Nowosad
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6841-9890
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 149-170
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.01.10
PDF: kie/139/kie13910.pdf

Motivation of professional achievements of early childhood education teachers and their self-esteem

The education of the youngest students requires from teachers not only professional competences but also specific personality traits and motivation that goes beyond common standards, which is a striving to compete with the standards of excellence and adequate self-assessment in terms of their ability to act effectively. Taking into account the importance of this issue, the aim of the undertaken research was to determine the relationship between the motivation of professional achievements of early childhood education teachers and their self-esteem, and to verify the working hypothesis assuming a significant relationship between these variables. The obtained results confirmed the adopted hypothetical assumptions, providing interesting conclusions.

Edukacja najmłodszych uczniów wymaga od nauczycieli nie tylko kompetencji profesjonalnych, ale i szczególnych cech osobowości oraz motywacji wykraczającej ponad powszechne standardy, stanowiącej dążenie do rywalizacji ze standardami doskonałości i adekwatnej samooceny w zakresie posiadanych możliwości efektywnego działania. Biorąc pod uwagę znaczenie tej problematyki, celem podjętych badań było określenie zależności między motywacją osiągnięć zawodowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej a ich samooceną oraz zweryfikowanie hipotezy roboczej zakładającej istotną zależność między tymi zmiennymi. Uzyskane wyniki potwierdziły przyjęte założenia hipotetyczne, dostarczając interesujących konkluzji.

REFERENCES:

 • Bańka, A. (2016). Motywacja osiągnięć. Podstawy teoretyczne i konstrukcja skali do pomiaru motywacji osiągnięć w wymiarze międzynarodowym. Poznań – Warszawa.
 • Boski, P. (1980). Potrzeba osiągnięć jako psychologiczny czynnik rozwoju społeczno- -ekonomicznego. W: J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie ludzi (s. 27–103). Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Brzezińska, A. (1973). Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływu na zachowanie. Kwartalnik Psychologiczny, 3, s. 87–97.
 • Derbis R., Filipkowski J. (2018). Motywacja osiągnięć, ciemna triada i zaangażowanie w pracę jako korelaty zachowań kontrproduktywnych. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 24, s. 627–639.
 • Elliot, A.J., Gregor, H.A. (2001). A 2x2 achievement goals framework. Journal of Peronality and Social Psychology, 80, s. 501–553.
 • Fecenec, D. (2008). Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Kozielecki, J. (1987). Koncepcja trangresyjna człowieka. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Kulas, H. (1986). Samoocena młodzieży. Warszawa: WSiP.
 • Kwiatkowska, A. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Milerski, B. (2000). Pedagogika. Warszawa: PWN Leksykon.
 • Mysłakowski, Z.(1971). Cechy osobowościowe sprzyjające sprawności wychowania. Warszawa.
 • Niebrzydowski L. (1976). O poznaniu i ocenie samego siebie: na przykładzie młodzieży dorastającej. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2001). Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły. Toruń.
 • Okoń, W. (1995). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 • Reykowski, J.(1970). ”Obraz własnej osoby” jako mechanizm regulujący postępowanie. Kwartalnik Pedagogiczny, 3, s. 45–57.
 • Szewczuk, W. (1990). Psychologia. Warszawa: WSiP.
 • Szpitalak, M., Polczyk, R. (2015). Samoocena. Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru. Kraków: Wyd. UJ.
 • Śliwerski, B. (2006). Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji polityki oświatowej i badań naukowych, t. II. Gdańsk: Wydawnictwo Pedagogiczne.
 • Widerszal-Bazyl, M. (1979). Ukierunkowanie motywacji osiągnięć a poziom wykonywania pracy. Wrocław: Ossolineum.
 • Wojdyło, K. (2007). Model integracyjny motywacji osiągnięć (MIMO). Nowiny Psychologiczne, 4, s. 25–44.
 • Wojciszke, B. (2013). Psychologia społeczna. Warszawa: Wyd. Scholar.
 • Wojciszke, B., Doliński, D. (2008). Psychologia społeczna. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

nauczyciele edukacja wczesnoszkolna motywacja osiągnięć zawodowych samoocena teachers Early Childhood Education professional achievement motivation self-assessment

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart