Terapeutyczne wykorzystanie muzyki a poziom lęku nauczycieli w okresie pandemii – badanie pilotażowe

Author: Ludwika Konieczna-Nowak
Institution: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0394-179X
Author: Agnieszka Sepioło
Institution: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Polska
Author: Grażyna Dzwonowska
Institution: Uniwersytet Śląski, Polska
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 171-190
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.01.11
PDF: kie/139/kie13911.pdf

Therapeutic uses of music and anxiety level in teachers in times of pandemic – pilot study

During the COVID-19 pandemic, there has been an increase in anxiety and distress in many populations. They particularly affected selected professional groups, e.g. teachers. Among the strategies for coping with anxiety and stress, interventions using music as a tool to reduce tension are showing promising results. For the purpose of this study, a therapeutic intervention protocol using various music-based activities was constructed. A pilot study was carried out to initially assess the effectiveness of the intervention, and – on the other hand – to check the feasibility of the proposed experiment in terms of methodology and practice. The study involved 13 participants (n = 13); a mixed study design with a triple-repeated measures was used (the GAD-7 Generalized Anxiety Questionnaire). The results were interpreted both in an individualized and experimental perspective, with a statistical analysis (ANOVA, Student’s t-test). They suggest that the original musical intervention contributed to the reduction of the level of anxiety in the time course. Due to the size of the sample and the pilot design of the study, the results should be treated with caution.

W czasie trwania pandemii COVID-19 odnotowano wzrost w zakresie doświadczanego lęku i stresu w wielu populacjach. W sposób szczególny dotknęły one wybranych grup zawodowych, w tym nauczycieli. Wśród strategii radzenia sobie z lękiem i stresem obiecujące rezultaty dają działania wykorzystujące muzykę jako narzędzie służące obniżeniu napięcia. Dla celów niniejszego badania skonstruowano protokół interwencji terapeutycznej wykorzystującej różne aktywności bazujące na muzyce. Przeprowadzono badanie pilotażowe, mające na celu z jednej strony wstępną ocenę skuteczności interwencji, z drugiej – sprawdzenie wykonalności proponowanego eksperymentu w wymiarze metodologicznym i praktycznym. W badaniu udział wzięło 13 uczestników (n=13); zastosowano mieszany schemat badania z trzykrotnie powtarzanym pomiarem (Kwestionariusz lęku uogólnionego GAD-7). Wyniki zinterpretowano zarówno w perspektywie indywidualizującej, jak i eksperymentalnej, z analizą statystyczną (ANOVA, test t-Studenta). Sugerują one, że autorska interwencja muzyczna przyczyniła się do zmniejszenia poziomu lęku w przebiegu czasowym. Ze względu na liczebność próby oraz pilotażowy charakter badania wyniki traktować należy z dużą dozą ostrożności.

REFERENCES:

 • American Psychological Association. What’s the difference between stress and anxiety? http://www.apa.org/topics/stress/anxiety-difference.
 • Aperribai, L., Cortabarria, L., Aguirre, T., Verche, E., Borges, Á. (2020). Teacher’s Physical Activity and Mental Health During Lockdown Due to the COVID-2019 Pandemic. Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.577886.
 • Babicki, M., Mastalerz-Migas, A. (2020). Występowanie zaburzen lękowych wśród Polaków w dobie pandemii COVID–19. Psychiatria Polska, 55(3), s. 497–509.
 • Benfante, A., Di Tella, M., Romeo, A., Castelli, L. (2020). Traumatic stress in healthcare workers during COVID-19 pandemic: A review of the immediate impact. Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.569935.
 • Çelmeçe, N. & Menekay, M. (2020). The effect of stress, anxiety and burnout levels of healthcare professionals caring for COVID-19 patients on their quality of life. Frontiers in Psychology, 11. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.597624.
 • Chen, K.W., Berger, C.C., Manheimer, E., Forde, D., Magidson, J., Dachman, L., Lejuez, C.W. (2012). Meditative Therapies for Reducing Anxiety: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Depression and Anxiety, 29(7), s. 545–562.DOI: 10.1002/da.21964.
 • Coiro, M.J., Watson, K.H., Ciriegio, A., Jones, M., Wolfson, A.R., Reisman, J. & Compas, B.E. (2021). Coping with COVID-19 stress: Associations with depression and anxiety in a diverse sample of U.S. adults. Current psychology, s. 1–13. DOI: 10.1007/s12144- 021-02444-6.
 • Daviu, N., Bruchas, M.R., Moghaddam, B., Sandi, C. & Beyeler, A. (2019). Neurobiological links between stress and anxiety. Neurobiology of stress, 11. DOI: 10.1016/j. ynstr.2019.100191.
 • de Witte, M., Pinho, A., Stams, G.J., Moonen, X., Bos, A. & van Hooren, S. (2022). Music therapy for stress reduction: a systematic review and meta-analysis. Health psychology review, 16(1), s. 134–159. DOI: 10.1080/17437199.2020.1846580.
 • de Witte, M., Spruit, A., van Hooren, S., Moonen, X., & Stams, G.J. (2020). Effects of music interventions on stress-related outcomes: a systematic review and two meta-analyses. Health psychology review, 14(2), s. 294–324. DOI: 10.1080/17437199.2019.1627897.
 • Gadermann, A.M., Warren, M.T., Gagne, M., Thomson, K.C., Schonert-Reichl, K.A., Guhn, M., Molyneux, T.M. & Oberle, E. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on teacher well-being in British Columbia. http://earlylearning.ubc.ca/.
 • Gambin, M., Sękowski, M., Woźniak-Prus, M., Cudo, A., Hansen, K., Gorgol, J., Huflejt- -Łukasik, M., Kmita, G., Kubicka, K., Byś, A.E., Maison, D., Oleksy, T., Wnuk, A. (2020). Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polako w w trakcie epidemii Covid-19 – raport z pierwszej fali badania podłużnego. http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2020/05/Uwarunkowania_objawow_depresji_leku_w_trakcie_pandemii_raport.pdf.
 • Hoge, E.A., Bui, E., Marques, L., Metcalf, C.A., Morris, L.K., Robinaugh, D.J., Worthington, J.J., Pollack, M.H. & Simon, N.M. (2013). Randomized controlled trial of mindfulness meditation for generalized anxiety disorder: effects on anxiety and stress reactivity. The Journal of clinical psychiatry, 74(8), s. 786–792. DOI: 10.4088/ JCP.12m08083.
 • Jasemi, M., Aazami, S. & Zabihi, R.E. (2016). The Effects of Music Therapy on Anxiety and Depression of Cancer Patients. Indian journal of palliative care, 22(4), s. 455–458. DOI: 10.4103/0973–1075.191823.
 • Kim, S. & Jeong, H. (2021). Effects of Patient-Selected Music Listening on the Pain and Anxiety of Patients Undergoing Hemodialysis: A Randomized Controlled Trial. Healthcare (Basel, Switzerland), 9(11), 1437. DOI: 10.3390/healthcare9111437.
 • Kurebayashi L.F.S., Miyuki do Prado, J., Paes da Silva, M.J., (2012). Correlations between stress and anxiety levels in nursing students. Journal of Nursing Education and Practice, 3(2), s. 128–134.
 • Kyriacou, C., Sutcliffe, J. (1978). Model of teacher stress. Educational Studies, 4(1), s. 1–6.
 • Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer – Verlag.
 • Léonard, C., Desaulniers-Simon, J.M., Tat, D., De Beaumont, L. & Gosselin, N. (2021). Effects of Music Intervention on Stress in Concussed and Non-Concussed Athletes. Brain sciences, 11(11), 1501. DOI: 10.3390/brainsci11111501.
 • Mangolini, V.I., Andrade, L.H., Lotufo-Neto, F. & Wang, Y.P. (2019). Treatment of anxiety disorders in clinical practice: a critical overview of recent systematic evidence. Clinics (Sao Paulo, Brazil), 74. DOI: 10.6061/clinics/2019/e1316.
 • Marten, Z. (2007). Stres w pracy nauczyciela. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Sosnowiec: Wydawnictwo Humanitas.
 • Ozamiz-Etxebarria, N., Idoiaga Mondragon, N., Bueno-Notivol, J., Pérez-Moreno, M., & Santabárbara, J. (2021). Prevalence of Anxiety, Depression, and Stress among Teachers during the COVID-19 Pandemic: A Rapid Systematic Review with Meta-Analysis. Brain sciences, 11(9), 1172. DOI: 10.3390/brainsci11091172.
 • Panteleeva, Y., Ceschi, G., Glowinski, D. (2017). Music for anxiety? Meta-analysis of anxiety reduction in non-clinical samples. Psychology of Music, 46(4), s. 473–487.
 • Patriquin, M.A. & Mathew, S.J. (2017). The Neurobiological Mechanisms of Generalized Anxiety Disorder and Chronic Stress. Chronic stress (Thousand Oaks, Calif.), 1, 2470547017703993. DOI: 10.1177/2470547017703993.
 • Ridder, H.M., Stige, B., Qvale, L.G, Gold, C. (2013). Individual music therapy for agitation in dementia: an exploratory randomized controlled trial. Aging & mental health, 17(6), s. 667–678.
 • Sadiq, M.S., Morshed, N.M., Rahman, W., Chowdhury, N.F., Arafat, S. & Mullick, M. (2019). Depression, Anxiety, Stress among Postgraduate Medical Residents: A Cross Sectional Observation in Bangladesh. Iranian journal of psychiatry, 14(3), s. 192–197.
 • Saeed, B.A., Shabila, N.P. & Aziz, A.J. (2021). Stress and anxiety among physicians during the COVID-19 outbreak in the Iraqi Kurdistan Region: An online survey. PloS one, 16(6), e0253903. DOI: 10.1371/journal.pone.0253903.
 • Sahranavard, S., Esmaeili, A., Dastjerdi, R. & Salehiniya, H. (2018). The effectiveness of stress-management-based cognitive-behavioral treatments on anxiety sensitivity, positive and negative affect and hope. BioMedicine, 8(4), 23. DOI: 10.1051/ bmdcn/2018080423.
 • Sęk, H. (1996). Wypalenie zawodowe. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania. Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.
 • Stachyra, K. (2012). Podstawy muzykoterapii. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Strelau, J. (1996). Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne (s. 88–130). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Takahashi, T., Sugiyama, F., Kikai, T. et al. (2019). Changes in depression and anxiety through mindfulness group therapy in Japan: the role of mindfulness and self-compassion as possible mediators. BioPsychoSocial Medicine, 13(4). https://doi.org/10.1186/s13030–019-0145-4.
 • Thoma, M.V., La Marca, R., Brönnimann, R., Finkel, L., Ehlert, U. & Nater, U.M. (2013). The effect of music on the human stress response. PloS one, 8(8), e70156. DOI: 10.1371/journal.pone.0070156.
 • Trondalen, G., Bonde, L.O. (2012). Music Therapy: Models and Interventions. https://www.researchgate.net/publication/287868022_Music_Therapy_Models_and_Interventions.
 • Tucholska, S. (1996). Stres w zawodzie nauczyciela. Psychologia Wychowawcza, 5/1996, s. 408–415.
 • Tucholska, S. (1999). Stres zawodowy u nauczycieli. Poziom nasilenia i symptomy. Psychologia Wychowawcza, 3/1999, s. 227–236.
 • Wang, C. & Tian, F. (2021). Music Intervention to Orthopedic Patients: A Possible Alternative Solution to Control Pain. Computational and mathematical methods in medicine, 2021, 1234686. DOI: 10.1155/2021/1234686.
 • Warth, M., Keßler, J., Hillecke, T.K. & Bardenheuer, H.J. (2015). Music Therapy in Palliative Care. Deutsches Arzteblatt international, 112(46), s. 788–794. DOI: 10.3238/ arztebl.2015.0788.
 • Zaccaro, A., Piarulli, A., Laurino, M., Garbella, E., Menicucci, D., Neri, B. & Gemignani, A. (2018). How Breath-Control Can Change Your Life: A Systematic Review on Psycho-Physiological Correlates of Slow Breathing. Frontiers in human neuroscience, 12, 353. DOI: 10.3389/fnhum.2018.00353.

lęk nauczyciele pandemia interwencje wykorzystujące muzykę badanie pilotażowe anxiety teachers pilot study pandemic music-based intervention

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart