From the Analysis of Pedagogical Discourse to a Reflection on the Integration of Knowledge about Youth

Author: Helena Ostrowicka
Institution: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 5-23
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.05.01
PDF: kie/105/kie10501.pdf

This paper offers a reflection on educational discourse with particular focus on pedagogical discourse about youth. It begins with terminological and methodological assertions. Making a distinction between the discourse of educational practice and pedagogical discourse, I attempted to identify some types of discourse about youth which have become prominent in pedagogical research. To grasp the characteristics of the discourse I referred to quite a wide selection of pedagogical texts which provide data about the ways of problematisation of the theme of youth. They included monographs devoted to youth, research reports and articles from pedagogical periodicals, published in the last decade. My research tools in the qualitative analysis of the texts were two basic analytical categories: ideological dominants (the concept of youth, dominant values attributed to young age and youth) and interrogative dominants (fundamental practices of formulating questions about youth, problematisation, and typical conceptual categories). The typology of discourses about youth derived from empirical studies was used to construct a theoretical model of the analysis of integration of knowledge about youth. The concluding section poses several questions pointing at some potentially interesting areas for future research into heterogeneous sources of knowledge about youth.

REFERENCES:

 • Adamski W., Młodzież jako przedmiot badań. Orientacje teoretyczne i problematyka w perspektywie porównawczej [Youth as Object of Inquiry. Theoretical Aspects and Questions in Terms of Comparable Perspective] [in:] Teoretyczno-metodologiczne problemy badań nad młodzieżą [On Issues Associated with Theoretical and Methodological Studies of Youth], J. Głuszyński (ed.), Poznan n.d.
 • Beals F., Reading Between the Lines: Representations and Constructions of Youth and Crime in Aotearoa, New Zealand–Germany 2008.
 • Besley A.C.T., Counseling Youth: Foucault, Power, and the Ethics of Subjectivity, London 2002.
 • Best A., Representing Youth: Methodological Issues in Critical Youth Studies, New York 2007.
 • Cybal-Michalska A., Zjawisko globalizacji współczesnego świata z perspektywy młodzieży szkół średnich [Globalization of the Modern World from the Perspective of Secondary School Youth], “Studia Edukacyjne” [Educational Studies] 2008, No. 7.
 • Cybal-Michalska A., Subiektywny aspekt poczucia tożsamości młodzieży w rzeczywistości globalnej zmiany [Subjective Aspect of Identity of Youth in Realities of Global Changes], “Studia Edukacyjne” [Educational Studies] 2010, No. 11.
 • Cylkowska-Nowak M., Butkiewicz A., Street Fashion of Japan jako próba konstruowania tożsamości młodzieży japońskiej [Street Fashion of Japan as Identity Construct of Japanese Youth], “Przegląd Pedagogiczny” [Pedagogical Review], 2009, No. 1.
 • Czerepaniak-Walczak M., Niepokoje współczesnej młodzieży w świetle korespondencji do czasopism młodzieżowych [Anxieties of Modern Youth Based on Letters to Editors Sent to Youth Magazines], Kraków 1997.
 • Domagała-Zyśk E., Uzdolnienia młodzieży a jej szanse na samorealizację kulturową [Talents of Youth and Young People’s Chances of Cultural Self-realisation] [in:] Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych [Youth and Culture of Life in Social Contexts], F.W. Wawro (ed.), Lublin 2008.
 • Domalewski J., Mikiewicz P., Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym [Youth in the Reformed School System], Warszawa 2004.
 • Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej [Savages of Our Street. Anthropology of Youth Culture], Warszawa 1999.
 • Foucault M., The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception, London 1974.
 • Foucault M., The Confession of the Self [in:] Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings 1972 – 1977 by Michel Foucault, Gordon (ed.), New York 1980.
 • Foucault M., Historia seksualności [The History of Sexuality, Vol. 1, 2, 3, New York 1978, 1985, 1986], Warszawa 1995.
 • Foucault M., Porządek dyskursu [The Discourse on Language, New York 1972], Gdańsk 2002.
 • Foucault M., Narodziny biopolityki [The Birth of Biopolitics, New York 2010], Warszawa 2011.
 • France A., Understanding Youth in Late Modernity, Maidenhead 2007.
 • Gola W., Wsparcie i aktywizacja młodych dorosłych w kryzysie [Support and Activation of Young Adults in Crisis], “Pedagogika Społeczna” [Social Pedagogy] 2010, No. 2.
 • Griffin C., Imagining New Narratives of Youth. Youth research, the “New Europe” and Global Out Culture, “Childhood” 2001, No. 2.
 • Griffin C., Representations of Youth. The Study of Youth and Adolescence in Britain and America, Cambridge 1993.
 • Griese H., Sozialwissenschaftliche Jugendtheorien, Weinheim 1977.
 • Grzymała-Kazłowska A., Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem [Sociologically Oriented Analysis of Discourse within Modern Studies on Discourse], “Kultura i Społeczeństwo” [Culture and Society] 2004, No. 1.
 • Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna [General Pedagogy], Warszawa 2008.
 • Izdebski Z., Obraz aktywności seksualnej młodzieży [The Picture of Sexual Activity among Youth], “Kwartalnik Pedagogiczny” [Pedagogical Quarterly] 2010, No. 2.
 • Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych [Qualitative Analysis of Discourse in Social Studies], R. Wodak, M. Krzyżanowski (eds.), Warszawa 2011.
 • Kelly P., Youth as an Artefact of Expertise: Problematizing the Practice of Youth Studies in an Age of Uncertainty, “Journal of Youth Studies” 2010, No. 3.
 • Kozakiewicz M., Młodzież – teorie młodzieży [Youth Theories of Youths] [in:] Encyklopedia Psychologii [Encyclopaedia of Psychology], W. Szewczuk (ed.), Warszawa 1998.
 • Kozakiewicz M., Młodzież w okresie przełomów [Youth in Times of Turmoil], Warszawa 1984.
 • Krause-Sikorska H., Specyfika relacji interpersonalnych w młodzieżowej „społeczności” Digital Natives [Specificity of Interpersonal Relations in the Youth Digital Natives ‘Community’], “Studia Edukacyjne” [Educational Studies], 2010, No. 14.
 • Krzychała S., Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności [Risk of One’s Own Life. Individalization in Late Modernity], Wrocław 2007.
 • Kwieciński Z., The Sociopathology of Education, Toruń 1992.
 • Kwieciński Z., Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza [Tracks – Traces – Attempts. Studies and Sketches of Border Pedagogy], Poznań–Olsztyn 2000.
 • Pedagogika [Lexicon. Pedagogy], Warszawa 2000.
 • Lemke J., Textual Politics: Discourse and Social Dynamics, London 1995.
 • Leppert R., Młodzież – świat przeżywany i tożsamość. Studia empiryczne nad bydgoskimi licealistami [Youth, as Facing the World and Constructing Identity of the Self. Empirical Studies of High School Students of Bydgoszcz], Kraków 2002.
 • Lesko N., Act Your Age! A Cultural Construction of Adolescence, New York 2001.
 • Melosik Z., Młodzież a przemiany kultury współczesnej [Youth and Changes of Modern Culture] [in:] Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości [Youth Towards (Un)Friendly Future] R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (eds.), Wrocław 2005.
 • Miller R., U progu młodości [On the Threshold of Youth], Warszawa 1964.
 • Młodzież z grup ryzyka. Perspektywy profilaktyki [Youth from Groups at Risk. Perspectives of prevention], M. Prajsner (ed.), Warszawa 2003.
 • Ostrowicka H., Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne [Governmentality of Youth. An Analytical and Critical Study], Krakow 2012.
 • Ostrowicka H., Suitable Enemies? Governmentality of Youth: Youth as a Threat, “European Educational Research Journal” 2012, No.4.
 • Ostrowicka H., Dyskurs pedagogiczny jako element urządzania młodzieży [Pedagogical Discourse as an Element of Governmentality of Youth], “Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” [The Present – Man – Education] 2013, No. 2.
 • Ostrowicka-Miszewska H., Projekt życia czy kalejdoskop epizodów? Kategorie temporalne w świadomości młodych liderów organizacji politycznych [Life Project or a Kaleidoscope of Episodes? Temporal Categories According to Leaders of Political Youth Organisations], “Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” [The Present – Man – Education] 2008, 1.
 • Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży: Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku [Social Pedagogy and the Problems of Contemporary Youth: Polish Social Pedagogy at the Beginning of the 21st Century], B. Chrostowska, Kantowicz, C. Kurkowski (eds.), Toruń 2010.
 • Piorunek M., Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji [Planning Educational/Professional Future by Adolescents], Poznań 2004.
 • Sadownik A., Na rozstajnych drogach. Studium etnopedagogiczne kontrastowych karier szkolnych młodzieży [On the Crossroads. Etnopedagogical Study of Varied Academic Performances of High School Youth], Wrocław 2011.
 • Stańczyk P., Młodzież wobec ideologii merytokracji – pozytywna socjalizacja oszukanego pokolenia [Youth Towards Ideology of Meritocracy: Positive Socialisation of the Cheated Generation], “Forum Oświatowe” [Educational Forum] 2009, No. 1.
 • Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych [Issues of Modern Youth According to Social Sciences], W. Wawro (ed.), Lublin 2007.
 • Wielka encyklopedia [The Great Encyclopaedia], Vol. 25, Warszawa 2004.
 • Wiłkomirska A., Wiedza obywatelska młodzieży w Polsce i na świecie – komunikat z badań międzynarodowych [Civic Knowledge of Polish and World’s Youth – Report on International Research], “Forum Oświatowe” [Educational Forum] 2011, No. 1.
 • Wyn J., White R., Rethinking Youth, London 1997.
 • Wojtasik B., Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w „społeczeństwie ryzyka” [Vocational and Educational Choices of Teenagers in Risk Society] [in:] Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości [Youth Towards (Un)Friendly Future], R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (eds.), Wroclaw 2005.
 • Zagrożenia w wychowaniu i w socjalizacji młodzieży oraz możliwości oraz możliwości ich przezwyciężania [Dangers of Upbringing and Socialization of Youth and Possibilities of Overcoming Them], T. Sołtysiak (ed.), Bydgoszcz 2005.
 • Zielińska A., Rozumienie demokracji przez nastolatki oraz preferencje dorastającej młodzieży dotyczące koncepcji demokracji i ich uwarunkowania [Understanding of Democracy by Youth and Preferences of Adolescents Towards Concepts of Democracy and Its Environs], “Kwartalnik Pedagogiczny” [Pedagogical Quarterly] 2007, No. 2.

pedagogy discourse knowledge youth Foucault Education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart