Self-esteem and Locus of Control as Determinants of Aggressive Coping Strategy of Young People in a Social Conflict Situation

Author: Danuta Borecka-Biernat
Institution: Wroclaw Univeristy
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 211-231
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.05.13
PDF: kie/105/kie10513.pdf

The aim of the study was to evaluate the contribution of self-esteem and locus of control in generating in the youth an aggressive coping strategy in a social conflict situation. The study made use of a proprietary questionnaire to study the coping strategy of youth in a social conflict situation (KSMK), the Rosenberg Self-Esteem Scale (SES), and the questionnaire to Study the Locus of Control (KBPK) created by G. Krasowicz and A. Kurzyp-Wojnarska. Empirical studies were carried out in junior high schools [Polish: gimnazjum] in Wroclaw and the surrounding area. They involved 811 adolescents (414 girls and 397 boys) aged 13 – 15. In the light of the performed studies it was stated that low general selfesteem in youth and strong belief in the influence of others on positive or negative effects of events play a particular role in the choice of aggressive strategy of young people to cope in a social confl ictsituation.

REFERENCES:

 • Bishop G., Psychologia zdrowia, Wroc ław 2000.
 • Borecka-Biernat D., Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania, Wrocław 2006.
 • Borecka-Biernat D., Kwestionariusz strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego, „Psychologia Wychowawcza” 2012, nr 1 – 2.
 • Donaldson Ph., Patterns of Children’s Coping with Life Stress, “American Journal of Orthopsychiatry” 2000, No. 70.
 • Drwal R., Poczucie kontroli jako wymiar osobowości podstawy teoretyczne, techniki badawcze i wyniki badań, „Materiały do Nauczania Psychologii” 1978, s. III, t. 3.
 • Eftimie S., Ionescu S., Self Esteem on Aggressive Adolescents, “Buletinul UniversităŃii Petrol – Gaze din Ploiesti, Seria StiinŃele EducaŃiei” 2010, Vol. LXII, No. 2.
 • Frączek A., Wszystko o twojej agresji, „Charaktery” 2003, nr 7.
 • Gacek M., Niektóre osobowościowe determinanty odporności młodzieży akademickiej na stres psychologiczny-doniesienie z badań, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2000, Vol LV, Suppl. VII, No. 10, sectio D. Guliford J., Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, Warszawa 1970.
 • Guszkowska M., Gorący A., Rychta-Siedlecka J., Ważne zdarzenia życiowe i codzienne kłopoty jako źródło stresu w percepcji młodzieży, „Edukacja Otwarta” 2001, nr 4.
 • Jaworski R., Konflikt pokoleń w okresie adolescencji. Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem [in:] Problemy człowieka w świecie psychologii, R. Jaworski, A. Wielgus, Łukjaniuk (eds.), Płock 2000.
 • Krasowicz G., Kurzyp-Wojnarska A., Kwestionariusz do badania poczucia kontroli (KBPK). Podręcznik, Warszawa 1990.
 • Kubacka-Jasiecka D., Młodzieżowe zachowania agresywne w zmaganiu się z zagrożeniem Ja, „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej” 1995, nr 3(2).
 • Kulas H., Samoocena młodzieży, Warszawa 1986.
 • Kurtek P., Regulacyjna rola poczucia kontroli w radzeniu sobie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w sytuacjach trudnych, „Przegląd Psychologiczny” 2005, nr 3.
 • Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I., Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga-polska adaptacja metody, „Psychologia Społeczna” 2007, nr 2.
 • Matusewicz Cz., Konflikty w zespołach uczniowskich [in:] Encyklopedia Pedagogiczna, W. Pomykało (ed.), Warszawa 1997.
 • Miłkowska G., Agresja w okresie dorastania-charakterystyka, przejawy, przeciwdziałanie [in:] Zagrożenia okresu dorastania, Z. Izdebski (ed.), Zielona Góra 2012.
 • Nitendel-Bujakowa E., Lęki szkolne jako wyznacznik funkcjonowania dziecka, „Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego” 2001, nr 1.
 • Ogińska-Bulik N., Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem, „Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi” 2000, nr 8(13).
 • Plewicka Z., Sytuacje konfliktowe uczniów w szkole [in:] Zachowanie się młodzieży w sytuacjach trudnych i rozwój osobowości, M. Tyszkowa (ed.), Poznań 1977.
 • Polak K., Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych [in:] Sytuacje konfliktowe w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym, D. Borecka-Biernat (ed.), Warszawa 2010.
 • Pufal–Struzik I., Niektóre cechy osobowości młodzieży agresywnej, „Psychologia Wychowawcza” 1997, nr 2.
 • Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w warunkach stressu psychologicznego, Warszawa 1966.
 • Rostowska T., Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna, Łódź 2001.
 • Różańska-Kowal J., Szkoła jako główne źródło stresu młodzieży w wieku dorastania, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2004, nr 3.
 • Sikora R., Pisula E., Wiek i płeć a radzenie sobie ze stresem przez młodzież w wieku 12 – 17 lat, „Przegląd Psychologiczny” 2008, nr 51.
 • Stach R., Zachowanie agresywne, Wrocław 1989.
 • Tomaszewski T., Ślady i wzorce, Warszawa 1984.
 • Tyszkowa M., Zachowanie się dzieci i młodzieży w sytuacjach trudnych. Teoretycznometodologiczne podstawy badań [in:] Zachowanie się młodzieży w sytuacjach trudnych i rozwój osobowości, M. Tyszkowa (ed.), Poznań 1977.
 • Tyszkowa M., Sytuacyjno-poznawcza koncepcja odporności psychicznej, „Przegląd Psychologiczny” 1978, nr 1.
 • Tyszkowa M., Funkcjonowanie dzieci w sytuacjach trudnych, „Oświata i Wychowanie” 1979, nr 6.
 • Tyszkowa M., Zachowanie się dzieci w sytuacjach trudnych, Warszawa 1986.
 • Tyszkowa M., Odporność psychiczna [in:] Encyklopedia Pedagogiczna, W. Pomykało (ed.), Warszawa 1997.
 • Woźniak-Krakowian A., Wieczorek G., Przemoc w szkole jako zjawisko społeczne [in:] Problemy marginalizacji dzieci i młodzieży, A. Woźniak-Krakowian, E. Napora, I. Gomółka- Walaszek (eds.), Częstochowa 2009.
 • Wrześniewski K., Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru [in:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (eds.), Katowice 1996.
 • Zajączkowski K., Poczucie kontroli zachowania a skłonności agresywne nieletnich przestępców, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 1992, nr 3.

junior high school youth self-esteem locus of control Emotional Reactions aggressive coping strategy social conflict situations

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart