Regional Education on the Cultural Borderland. Do Students Need Knowledge about Their Region Today?

Author: Alina Szwarc
Institution: University of Bialystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3075-5872
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 64-77
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.02.04
PDF: kie/140/kie14004.pdf

The article addresses the implementation of regional education, a crucial component of socio-cultural identity. Its goal is to initiate a discussion on the essence of regional education in contemporary schools and present a pilot study on students’ knowledge about their region. The research shows that the role of schools in acquiring knowledge about the region is significantly smaller than that of the family environment, the Internet, or learning through social observation. The research indicates the need for broader studies on schools’ current curricula and educational offers in regional education. Its results also reveal the urgent need to restore the methodological foundations of regional education in Poland. It will help remind young people of the importance of local cultural heritage values and their own roots in their lives. A modern school also needs to restore the idea of regional education as civic education, which is necessary to shape competencies conducive to integration and openness to others. It is extremely important, especially in the current social situation related to the ongoing war in Ukraine.

REFERENCES:

 • Bartczak, J. (2016). Tożsamość regionalna młodzieży gimnazjalnej na przykładzie gminy Prostki i miasta Wołomin. In Z. Melosik, & M. J. Szymański (Eds.), Tożsamość w warunkach zmiany społecznej (pp. 213–226). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Barwiński, M. (2014). Podlasie jako region pogranicza. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 3, 281–306.
 • Białous, M., Kiszkiel, Ł., Skowrońska, M., & Sztop-Rutkowska, K. (2016). Edukacja kulturowa w województwie podlaskim. Raport skrócony. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
 • Dalin, P., & Rust, V. D. (1983). Can schools learn? NFER NELSON.
 • Dudzikowa, M. (2013). Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. Egzemplifikacje z obszaru edukacji (i nie tylko). In M. Dudzikowa, & K. Knasiecka-Falbierska (Eds.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej (pp. 27–78). Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Jankowski, D. (1990). Edukacja regionalna jako czynnik regionotwórczy. In S. Dąbrowski, A. Kociszewski, A. Omelianiuk, & C. Niedzielski (Eds.), Regionalizm polski (pp. 101–113). Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury.
 • Klus-Stańska, D. (2002). Konstruowanie wiedzy w szkole. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Klus-Stańska, D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konieczka-Śliwińska, D. (2014). Jak uczyć o regionie? Koncepcje edukacji regionalnej w XX i XXI wieku. In J. Derenda (Ed.), Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa (pp. 153–175). Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
 • Kools, M., & Stoll, L. (2016). What Makes a School a Learning Organisation? OECD Education Working Papers, No. 137, OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/5jlwm62b3bvh-en
 • Kruszewski, K. (1987). Zmiana a wiadomość. PWN. Kwieciński, Z. (2018). Edukacja wobec blokad systemu kulturowego. Edukacja Międzykulturowa, 2(9), 17–31. DOI: 10.15804/em.2018.02.01
 • Lewowicki, T. (1994). Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Lewowicki, T. (1995). O badaniach społeczności pogranicza — od parcjalnych opisów ku elementom teorii zachowań tożsamościowych. In J. Nikitorowicz (Ed.), Edukacja międzykulturowa — w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów (pp. 13–26). Wydawnictwo „Trans Humana”.
 • Lewowicki, T. (2011). O doświadczeniach edukacji wielokulturowej oraz perspektywie edukacji i pedagogiki międzykulturowej. In T. Lewowicki, E., Ogrodzka-Mazur, & A. Szczurek-Boruta (Eds.), Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy (pp. 479–503). Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marszałek, Ł. (2015). The Implementation of the Concept of Regional Education in the Light of the Curriculum Activities of the Pedestrian Tourist Club „Mikołajek” PTTK Słupsk. Journal of Geography, Politics and Society, 5(2), 19–24.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej. (1995). Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe. MEN. Ministerstwo Edukacji Narodowej. (2000).
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji regionalnej – dziedzictwie kulturowym w regionie. MEN.
 • Misiejuk, D. (2013). Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji. Studium teoretyczno-empiryczne o procesach dziedziczenia kulturowego na historycznym pograniczu Podlasia. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Wydawnictwo „Trans Humana”.
 • Nikitorowicz, J. (2017). Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Nikitorowicz, J. (2020). Ku globalnemu paradygmatowi współistnienia kultur w warunkach ustawicznych migracji. Kultura i Edukacja, 3, 17–31. DOI: 10.15804/kie.2020.03.02
 • Niktorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Ogrodzka-Mazur, E. (2019). Wprowadzenie. Edukacja Międzykulturowa, 2(11), 11–19.
 • Petrykowski, P. (2003). Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Petrykowski, P. (2013). Dziedzictwo kulturowe a miejsce i czas. Studia Edukacyjne, 28, 93–107.
 • Sacharczuk, J. (2020). Pamięć społeczna z perspektywy edukacji regionalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Sobecki, M. (2016). Komunikacja mwiędzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-wbiałorusko-ukraińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Sobecki, M. (2018). Wielowymiarowe poczucie tożsamości społeczno-kulturowej. Idea i badanie. Perspektywa pedagogiczna. Kultura i Edukacja, 3, 85–103. DOI: 10.15804/kie.2018.03.06
 • Sulima, M. (2020). Children as Conscious Recipients of Space: The Role of Architectural Education in the Process of Teaching. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 960, 1–12. DOI: 10.1088/1757-899X/960/3/032004
 • Sulima, M. (2022). The Role of Education in the Protection of Cultural Heritage (on the Example of the Project „Journey through Wooden Podlasie”). Kultura i Edukacja, 2 (136), 9–28. DOI: 10.15804/kie.2022.02.01
 • Szczepański, M. S. (1999). Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. In A. Matczak (Ed.), Badania nad tożsamością regionalną. Stan i potrzeby (pp. 7–17). Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury.
 • Szpociński, A., & Kwiatkowski, P. T. (2006). Przeszłość jako przedmiot przekazu. Wydawnictwo „Scholar”.
 • Szwarc, A. (2022). Edukacja regionalna w opinii uczniów szkół podstawowych – komunikat z badań. Acta Unicersitatis Nicolai Copernici. Pedagogika, 1, 79–97. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2022.005
 • Szwarc, A. (2011). Edukacja międzykulturowa w pozalekcyjnych formach kształcenia – komunikat z badań. Pogranicze. Studia społeczne, XVII, 188–199.
 • Szymański, M. J. (2021a). Zmiana społeczna a edukacja przyszłości. In A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, & A. Szwarc (Eds.), Edukacja w przestrzeni społecznej – paradygmaty zmian (pp. 21–35). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Szymański, M. J. (2021b). Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie. Wydawnictwo Dinifn.
 • Theodorson, G. A., & Theodorson,A. G. (1969). A modern dictionary of sociology. Crowell.
 • Tołwińska, B. (2021). Kierowanie szkołą jako organizacją uczącą się. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Weil, S. (1985). Myśli. Instytut Wydawniczy PAX.

curriculum content regional education region school culture

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart