Children’s Well-Being as the Cornerstone of a Child-Centred Asylum Policy: The (In)visibility of Underage Asylum-Seeker Needs in Poland

Author: Jakub Kościółek
Institution: Jagiellonian University
ORCID: https://orcid/org/0000-0001-8434-2574
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 78-102
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.02.05
PDF: kie/140/kie14005.pdf

The focus on children’s well-being is fundamental to any child-centred policy. Hence, migrating children’s interests are usually considered in a migrant context rather than in the best interests of the child, highlighting the challenges of implementing child-centred asylum policies in practice. Based on this observation, the paper focuses on the discrepancies between the legal provisions for the reception of minor asylum seekers in Poland and practice on the ground: how they serve the education opportunities for such children, as the only social area where the child-centred approach is detectable. The paper discusses the extent to which the legal provisions of the Polish migration law are suitable for adopting a child-centred approach in the asylum procedure to enable children to continue their education. It is further explored in connection to the Micreate fieldwork study with asylum-seeking children. The paper analyses specific institutions to assess their potential for implementing child-centred management in the reception and integration of asylum seekers and to highlight the obstacles in this direction. Finally, the paper formulates recommendations for necessary changes and shifts in practice to recognise the children-friendly practices in asylum procedures.

REFERENCES:

 • AIDA. (2020). Dublin Country Report: Poland. https://asylumineurope.org/reports/country/poland/asylum-procedure/procedures/dublin
 • Aitken, S. (2009). The Awkward Spaces of Fathering. Ashgate Publishing.
 • Amnesty International Public Statement. (2022). Poland: Cruelty not Compassion. At Europe’s Other Borders. EUR 37/5460/2022.
 • Bąbka, J., & Nowicka, M. (2017). Educational Policy Towards Children of Immigrants in Poland. Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego, Studia z Nauk Społecznych, 10, 119–139.
 • Bhana, D. (2016). Childhood Sexuality and AIDS Education. The Price of Innocence. Routledge. Bielska, M. (2021). Wszystkie śmierci przy granicy. Umierali z wycieńczenia. https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/kryzys-migracyjny-wszystkie-smierci-przy-granicypolsko-bialoruskiej/62ck1q3
 • Bulandra, A., & Kościółek, J. (2019a). MiCREATE – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe. Reception Communities – Fieldwork with Experts Report. Poland. ZRS Koper.
 • Bulandra, A., & Kościółek, J. (2019b). Political and Media Discourse Analysis and Review of Public Opinion (Poland). ZRS Koper.
 • Bulandra, A., & Kościółek, J. (2021). The Local Dimension of Children’s Integration in the Educational System in Poland. In M. Sedmak, F. Hernandez-Hernandez, J. Sancho-Gil, & B. Gornik (Eds.), Migrant Children’s Integration and Education in Europe: Approaches, Methodologies and Policies. Ediciones Octaedro SL.
 • Bulandra, A. (2016). Polska jako kraj tranzytowy dla cudzoziemców i cudzoziemek – prawda czy mit? Info-migrator. http://www.ekspert.info-migrator.pl/wartopoczytac-ekspert/1039-polska-moj-dom/2418-polska-jako-kraj-tranzytowy-dlacudzoziemc%C3%B3w-i-cudzoziemek
 • Cerna, L. (2019). Refugee Education: Integration Models and Practices in OECD Countries. OECD Education Working Paper, 203.
 • Chrzanowska, A., Mickiewicz, P., Słubik, K., Subko, J., & Trylińska, A. (2016). Na granicy. Raport z monitoringu dostępu do postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściach granicznych w Terespolu, Medyce i na lotnisku Warszawa Okęcie. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 • Chrzanowska, I., & Jachimczak, B. (2018). Uczeń doświadczeniem migracji w edukacji. Diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji, włączającej – uczeń cudzoziemski. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 21, 87–103.
 • Chrzanowska, A., & Gracz, K. (2007). Uchodźcy w Polsce. Kulturowo prawne bariery w procesie adapacji. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 • Clark, A., & Moss, P. (2011). Listening to Young Children: The Mosaic Approach (2nd ed.). National Children’s Bureau.
 • Dobrowolska, O., Hilik, O., Jaźwińska, M., Mickiewicz, P., Pulchny, A., Sadowska, M., & Słubik, K. (2018). Prawa cudzoziemców w Polsce w 2018. Raport. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 • Duszczyk, M., Klaus, W., & Pszczółkowska, D. (2020). Which Factors Influence States’ Migration Policies? In M. Duszczyk, M. Pachocka, & D. Pszczółkowska (Eds.), Relations between Immigration and Integration Policies in Europe: Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States. Routledge.
 • European Asylum Support Office. (2019). EASO Report on Asylum Procedures for Children. EASO Practical Guide Series, European Union.
 • European Court for Human Rights. (n.d.). https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182210
 • European Court for Human Rights. (n.d.). https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201895
 • European Court for Human Rights. (n.d.). https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202693
 • (2021). Children in migration – population and international migration statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Children_in_migration_-_population_and_international_migration_statistics&oldid=550857#Total_number_of_non-national_children_in_the_EU:_main_indicators_in_2020
 • Fandrejeska, A. (2022). Jakub Wygnański: państo na razie zawodzi. Rozmowy Interii. https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-jakubwygnanski-panstwo-na-razie-zawodzi,nId,5892426
 • Fattore, T., Mason, J., & Watson, E. (2007). Children’s Conceptualization(s) of their Well-being. Social Indicators Research, 80, 5–29.
 • Ferracioli, L. (2014). The Appeal and Danger of New Refugee Convention. Social Theory and Practice, 40(1), 123–144.
 • Gmaj, K., Iglicka, K., & Walczak, B. (2013). Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy. SCHOLAR.
 • Górczyńska, M., & Szczepanik, M. (2016). Droga donikąd. Relacja z wizyty monitoringowej na białorusko-polskim przejściu granicznym Brześć–Terespol. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 • Górny, A., Grzymała-Mośzczyńska, H., Klaus, W., Łodziński, & S. (2019). Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje. Ekspertyzy Komitetu Badań nad Migracjami PAN.
 • Grzymała-Kazłowska, A., & Stefańska, R. (2008). Uchodźcy w Polsce. Biuro Analiz Sejmowych, Infos, 19(43).
 • Grzymała-Moszczyńska, H., & Trąbka, A. (2014). From children of migrants to migrant children. Studia Migracyjne Przegląd Polonijny, 3-14-2, 5–15.
 • Gulińska, A., & Malyugina, O. (2015). Open Cities Action 2015. The Summary Report. Inna Przestrzeń.
 • Halina Nieć Legal Aid Centre. (2018). Asylum Seekers in Poland – Current Trends. HNLAC Focus Report.
 • Halina Nieć Legal Aid Centre. (2021). Readmission Proceedings between Poland and Ukraine. Analysis of State Practice Regarding Readmission Proceedings and their Protection Safeguards in 2020. Kraków. https://www.gov.pl/web/udsc/informacja-wsprawie-pobytu-w-polsce-osob-uciekajacych-z-ukrainy
 • Hulia, M., & Głuska-Duremkap, M. (2019). Dzieci z dworca Brześć. Kosmos Kosmos.
 • Januszewska, E. (2015). Dzieci-uchodźcy w Polsce. Doświadczenia studentów-wolontariuszy w pracy z rodziną czeczeńską. Pedagogika Społeczna, XIV(2), 167–179.
 • Jasiakiewicz, A., & Klaus, W. (2006). Realizacja obowiązku szkolnego przez małoletnich cudzoziemców, przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Raport z monitoringu. Analizy, Raporty, Ekspertyzy, 2.
 • Kosowicz, A. (2007). Access to Quality Education by Asylum-Seeking and Refugee Children. Poland Country Report. Polskie Forum Migracyjne.
 • Kowalczyk, B. (2014). Polski system azylowy. Uniwersytet Wrocławski.
 • Lipponen, L., Rajala, A., & Hilpp, J. (2018). Compassion and emotional worlds in early childhood education. In T. B. C. A. Pascal, & M. Veisson (Eds.), Compassion and emotional worlds in early childhood education. Routledge.
 • Łodziński, S. (2017). Uchodźcy jako „społeczność podejrzana” (suspected community). Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj 2015 – maj 2017. In A. Górny, H. Grzymała-Moszczyńska, W. Klaus, & S. Łodziński (Eds.), Uchodźcy w Polsce, Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje. IBnM PAN.
 • Marshall, L. (2011). Toward a new definition of ‘refugee’: is the 1951 convention out of date? European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 37(1), 61–66.
 • Mayall, B. (2001). The Sociology of Childhood in Relation to Children’s Rights. The International Journal of Children’s Rights, 8(3), 243–259.
 • Mayeza, E. (2017). Doing Child-Centered Ethnography: Unravelling the Complexities of Reducing the Perceptions of Adult Male Power During Fieldwork. International Journal of Qualitative Methods, 16, 1–10.
 • Media Expert. (2022). Informacja prasowa. https://www.money.pl/gospodarka/komputeryod-media-expert-trafia-do-ukrainskich-uczniow-6758152493890176a.html
 • Morrow, V., & Richards, M. (1996). The ethics of social research with children: an overview. Children & Society, 10, 90–105.
 • Newbigging, K., & Thomas, N. (2011). Good practice in social care for refugee and asylum-seeking children. Child Abuse Review, 20, 374–390.
 • Niedźwiedzki, D., Szmidt, J., Stępka, M., & Tacik, P. (2021). Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców w Polsce jako kultura organizacyjna. Analiza prawna, politologiczna, socjologiczna i antropologiczna. Kraków–Poznań.
 • Pedraza, S. (1991). Women and Migration. The Social Consequences of Migration. Annual Review of Sociology, 17, 303–325.
 • Pindel, E. (2014). Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją. Kraków.
 • Pupavac, V. (2001). Misanthropy without Borders: the International Children’s Rights Regime, Disasters, Vol.25, pp. 95-112.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich. (2021). Input of the Commissioner for Human Rights of the Republic of Poland for the Special Rapporteur’s on the Human Rights of Migrants report on pushback practices and their impact on the human rights of migrants. Warszawa.
 • Sirriyeh, A. (2018). The politics of compassion: Immigration and asylum policy. Bristol University Press.
 • Thorne, B. (1993). Gender Play: Girls and Boys in School. Rutgers University Press.
 • Torowska, J. (2016). Sytuacja edukacyjna dzieci imigrantów w Polsce – raport Eurydice a refleksje na marginesie spotkania poświęconego aktualnej sytuacji uchodźców w Krakowie i Polsce – wybrane aspekty. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 25.
 • Tronto, J. (1993). Moral boundaries. A political argument for an ethic of care. Routledge.
 • Urząd do spraw Cudzoziemców. (2022). Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy. Komunikat 27/02/2022.
 • Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z 14 października 2021 roku, Dz.U. z 2021 r. poz. 1918.
 • Wiosło. M. (2022). 1200 laptopów dla uchodźców z Ukrainy. https://www.rmf24.pl/regiony/krakow/news-1200-laptopow-dla-uchodzcow-z-ukrainy,nId,5969899#crp_state=1
 • Zespół do spraw Migracji. (2012). Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

asylum seeker child-centred approach whole child approach children education well-being

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart