The Category of Competence in the Light of the Praxial Philosophy of Musical Education by David J. Elliott

Author: Agnieszka Weiner
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 5-29
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.05.01
PDF: kie/98/kie9801.pdf

This paper describes the concept of the praxial philosophy of musical education by David J. Elliott. Worldwide applications of this concept are becoming increasingly apparent. It challenges the traditionally understood education through art that draws on aesthetic fundamentals. The author makes an explication of the category of competence in the praxial concept of musical education. She is inspired by the idea of the reconstructive cultural competence of a subject proposed by A. Męczkowska.

REFERENCES:

 • Alperson P., What Should One Expect from a Philosophy of Music Education?, “Journal of Aesthetic Education” 1991, No. 3, Vol. 25.
 • Bernstein B., Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, Critique, London 1996.
 • Bonna B., Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci. Zastosowanie koncepcji E.E. Gordona [The Family and Kindergarten in Modeling Children’s Musical Skills. The Implementation of E.E. Gordon’s Concept], Bydgoszcz 2005.
 • Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika [Emil Jaques-Dalcroze and His Rhythmics], Warszawa 1991.
 • Burowska Z., Kurcz J., Wilk A., Badania nad skutecznością metod wychowania muzycznego w szkolnictwie ogólnokształcącym [Studies on the Efficiency of Musical Upbringing Methods in General Education] [in:] Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej [Aesthetic Education in the Perspective of Modern School Transformations], A. Białkowski (ed.), Lublin 1997.
 • Burowska Z., Współczesne systemy wychowania muzycznego [Contemporary Systems of Musical Upbringing], Warszawa 1975.
 • Csikszentmihalyi M., Flow: The Psychology of Optimal Experience, New York, 1990.
 • Csikszentmihalyi M., Society, Culture and Person: A System View of Creativity [in:] Essays on Creativity, R.J. Sternberg (ed.), Cambridge 1998. Csikszentmihalyi M., Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia [Flow: The Psychology of Optimal Experience], Taszów 2005.
 • Czerepaniak-Walczak M., Kompetencje emancypacyjne – ich znaczenie w procesie przemian społecznych [Emancipative Competences and Their Significance in the Process of Social Transformation], “Forum Oświatowe” 1994, No. 2, Vol. 11.
 • Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji [Between Adaptation and Change. Elements of the Emancipatory Theory of Education], Szczecin 1995.
 • Dewey J., Demokracja i wychowanie: wprowadzenie do filozofii wychowania [Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education], Wrocław 1972.
 • Dudzikowa M., Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych [Self-Creation Competences – If and how They Are Possible to Acquire in the Course of Pedagogical Studies] [in:] Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej [From the Borderline of Idea and Practice in Teachers’ Education], M. Dudzikowa, A. Kotusiewicz (eds.), Białystok 1994.
 • Elliott D.J., Music Matters: A New Philosophy of Music Education, New York 1995.
 • Elliott D.J., Praxial Music Education: Reflections and Dialogues, New York 2005.
 • Erikson E., Dzieciństwo i społeczeństwo [Childhood and Society], Poznań 1997.
 • Gardner H., Art Education and Human Development, Los Angeles 1990.
 • Gardner H., Assessment in Context: The Alternative to Standardized Testing [in:] Report of the Commission on Testing and Public Policy, B. Gifford (ed.), 1991. Gordon E.E., Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy [Learning Sequences in Music: Skill, Content, and Patterns], Bydgoszcz 1999.
 • Hoffman-Lipska E., Żychowska T., Próba diagnozy stanu powszechnego wychowania muzycznego w szkołach podstawowych [An Attempt at Diagnosing the State of General Musical Upbringing in Primary Schools] [in:] Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej [Aesthetic Education in the Perspective of Modern School Transformations], A. Białkowski (ed.), Lublin 1997.
 • Jankowski W., Polskie szkolnictwo muzyczne. Geneza i ewolucja systemu [The Polish Musical Educational System. The Genesis and Evolution of the System], Warszawa 2002.
 • Jankowski W., Czemu Kodály? [Why Kodály?], Warszawa 2005.
 • Klus-Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń [Didactics in the Face of the Chaos of Terms and Events], Warszawa 2010.
 • Kozielecki J., Transgresja i kultura [Transgression and Culture], Warszawa 1997.
 • Krakowska koncepcja wychowania muzycznego [The Kraków Concept of Musical Upbringing], Z. Burowska, J. Kurcz, A. Wilk (eds.), Kraków 1993.
 • Masterpasqua F., Paradygmat kompetencyjny w praktyce psychologicznej [A Competence Paradigm for Psychological Practice], “Nowiny Psychologiczne” 1990, No. 1–2.
 • Męczkowska A., Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia [From Teacher’s Awareness to the Construction of a Social World. Teachers’ Concepts of Didactic Requirements vs. the Problem of a  Student’s Reconstructive Competence], Kraków 2002.
 • Michalak B., Schulwerk Carla Orffa. Idea muzyki elementarnej [The OrffSchulwerk. The Idea of Elementary Music], Poznań 2011.
 • Nalaskowski A., Przeciwko edukacji sentymentalnej [Against Sentimental Education], Kraków 1994.
 • Niziurski M., Wychowanie muzyczne – co dalej? [Musical Upbringing – What Next?] [in:] Wychowanie muzyczne stan badań a praktyka edukacyjna [Musical Upbringing, State of Research and Educational Practice], A. Białkowski (ed.), Lublin 1995.
 • Niziurski M., Wychowanie muzyczne nad przepaścią? [Musical Upbringing on the Precipice] [in:] Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności [General Musical Education and the Challenges of the Present Day], A. Białkowski (ed.), Lublin 2000.
 • Przychodzińska-Kaciczak M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność [Polish Concepts of General Musical Upbringing. Traditions – The Present Day], Warszawa 1979.
 • Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne: idee, treści, kierunki rozwoju [Musical Upbringing: Ideas, Content, and Developmental Directions], Warszawa 1989.
 • Przychodzińska M., Problemy powszechnej edukacji muzycznej wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych [The Problems of General Musical Education in the Face of Contemporary Social and Cultural Transformations] [in:] Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności [General Musical Education and the Challenges of the Present Day], A. Białkowski (ed.), Lublin 2000.
 • Przychodzińska M., Edukacja muzyczna dziś. Idee – pytania – niepokoje [Musical Education Today. Ideas – Questions – Concerns], “Edukacja Muzyczna” 2005, Vol. 1.
 • Rakowski A., Powszechna edukacja muzyczna – historia narodowego niepowodzenia [General Musical Education – A History of National Failure] [in:] Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje [Musical education in Poland. Diagnoses, Debates, Aspirations], A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak (eds.), Warszawa 2010.
 • Ricoeur P., Hermeneutyczna funkcja dystansu [The Hermeneutical Function of Distantiation] [in:] Język, tekst, interpretacja. Wybór pism [Language, Text, Interpretation. A Selection of Papers], P. Ricoeur (ed.), Warszawa 1989.
 • Rorty R., Przygodność, ironia, solidarność [Contingency, Irony, and Solidarity], Warszawa 1996.
 • Rutkowiak J., „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy myślenia o edukacji [“Pulsating Categories” as Indicators of the Map of Thinking about Education] [in:] Odmiany myślenia o edukacji [Types of Thinking about Education], J. Rutkowiak (ed.), Kraków 1995.
 • Schön D., The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action, London 1983.
 • Schön D., Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions, San Francisco 1987.
 • Sternberg R.J., Lubart T.I., An Investment Theory of Creativity and Its Development, “Human Development” 1991, No. 1, Vol. 34.
 • Szkudlarek, Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu [The Media. An Outline of Distance Philosophy and Pedagogy], Kraków 1999.
 • Teoria uczenia się muzyki według E.E. Gordona, Materiały II Seminarium Autorskiego w Krynicy [The Theory of Learning Music According to E.E. Gordon, The Materials of the 2nd Author’s Seminar in Krynica], E. Zwolińska, W. Jankowski (eds.), Bydgoszcz– Warszawa 1995.
 • Weiner A., Nie ta melodia. Edukacja wczesnoszkolna po I etapie reformy – edukacja muzyczna w kształceniu zintegrowanym [Not This Melody. Early Childhood Education in Integrated Education], “Życie Szkoły” 2004, No. 10.
 • Weiner A., Kompetencje muzyczne nauczycieli klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych [The Musical Competences of Early-Childhood Teachers in the Period of Educational Transformations], “Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2006, No. 4.
 • Weiner A., Wczesna edukacja muzyczna – obszar zaniechany czy zaniedbany? [Early-Music Education – Abandoned or Neglected Area?] [in:] Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole [Neglected and Abandoned Education Areas in School], M. Suświłło (ed.), Olsztyn 2006.
 • Weiner A., Wokół kompetencji muzycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej [Around the Musical Competences of an Early Childhood Teacher] [in:] Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość [The Competent Teacher. Present and Past], Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Sajmuło (eds.), Lublin 2007.
 • Weiner A., Poziom kształcenia muzycznego uczniów I etapu edukacyjnego [The Level of Musical Education of Students at the First Educational Stage] [in:] Psychologia rozwoju muzycznego a kształcenia nauczycieli [The Psychology of Musical Development and Teacher Education], B. Kamińska (ed.), Warszawa 2007.
 • Weiner A., Od metody projektów do projektów edukacyjnych [From Project-Based Learning to Educational Projects] [in:] Karol Szymanowski – edukacyjne inspiracje. Metoda projektów w edukacji muzycznej [Karol Szymanowski – Educational Inspirations. ProjectBased Learning in Musical Education], A. Weiner (ed.), Lublin 2008.
 • Weiner A., Rozwój dziecka a aktualna sytuacja wczesnej edukacji muzycznej [The Child’s Development and the Present Situation of Early Childhood Music Education] [in:] Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego. Pedagogiczne rozważania i doświadczenia [Art in the Face of the Scope of the Liberty of a Liberal Man. Pedagogical Deliberations and Experiences], M. Zalewska-Pawlak (ed.), Łódź 2009.
 • Weiner A., Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym – determinanty, zależności, perspektywy rozwoju [The Musical Competences of Children of Early School Age – Determinants, Conditions, and Perspectives of Development], Lublin 2010.
 • Weiner A., Pomiar kompetencji muzycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym [The Measurement of Children’s Musical Competences at Early School Age] [in:] Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajara, A. Doušková, Š. Porubský, Z. Huľová (eds.), Banská Bystrica 2010.
 • Weiner A., Współczesne (mega)trendy edukacji muzycznej a sytuacja polskiego nauczyciela [Contemporary (Mega)Trends in Musical Education and the Situation with Polish Teachers] [in:] Nauczyciel we współczesnej kulturze [The Teacher in Modern Culture], B. Pituła (ed.), “Chowanna” 2013, No. 2 [in print].
 • Zwolińska E., Naucz swoje dziecko audiować [Teach Your Child how to Audiate], Bydgoszcz 2004.

musical education praxis philosophy reconstructive competence constructivism

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart