On Social Construction of Sociological Knowledge . The Case of a Polish Sociology of Education

Author: Tomasz Leszniewski
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 108-128
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.05.05
PDF: kie/98/kie9805.pdf

The present text is an attempt to show the changes taking place in the sub-discipline of sociology of education. The theoretical frame of the discussion includes concepts of Emile Durkheim, Mary Douglas and Stephen Fuchs who emphasize the importance of social conditions for the process of knowledge institutionalization. Analyses carried out in the article aim also at identification of causes of marginalisation of the discussed sub-discipline within sociology as a whole. One of the reasons seems to be identity incohesion resulting from the fact that sociology of education is a shared field of study of both sociology and pedagogy, to mention the two main study contributors.

REFERENCES:

 • Bloor D., Wielościany i nieczyste zwierzęta z Księgi Kapłańskiej [Polyhedrons and Impure Animals form the Priesthood Book] [in:] Mocny program socjologii wiedzy [Strong Programme of Sociology of Knowledge], B. Barnes and D. Bloor (sel.), Warszawa 1993.
 • Bourdieu P., Homo Academicus, Cambridge 1988.
 • Douglas M., Jak myślą instytucje [How Institutions Think], Warszawa 2011.
 • Douglas M., Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii [Natural Symbols. Explorations in Cosmology], Kraków 2004.
 • Durkheim E., Samobójstwo [Suicide], Warszawa 2006.
 • Fleck L., Powstanie faktu naukowego: wprowadzenie do nauki o stylach myślowych i kolektywie myślowym [Rising of a Scientific Fact: Introduction to Science of Thinking Styles and Thinking Collectivity], Lublin 1986.
 • Flis A., Kapralski S., Kulturowe mechanizmy rozwoju nauki [Cultural Mechanisms of Science Development] [in:] Racjonalność, nauka, społeczeństwo [Rationality, Science, Society], H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. Siemek (edS.), Warszawa 1989.
 • Fuchs S., A Sociological Theory of Scientific Change, „Social Forces” 1993, No. 4.
 • Habermas J., On the Logic of the Social Science, Cambridge 1988.
 • Hejnicka-Bezwińska T., W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretycznometodologiczna współczesnej pedagogiki polskiej (geneza i stan) [In Search for Pedagogy Identity. Theoretical and Methodological Consciousness of Modern Polish Pedagogy (Gensis and Condition)], Bydgoszcz 1989.
 • Klinger K., Wigura K., Słowacka fabryka polskich profesorów [Slovakian Factory of Polish Professors], „Dziennik” 2008, No. 3.
 • Klinger K., Musimy zmienić prawo [The Law Has to be Changed], „Dziennik” 2008, No. 4.
 • Kraśko N., Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920 – 1970 [The Institutionalisation of Sociology in Poland 1920 – 1970], Warszawa 1996.
 • Kraśko N., Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1970 – 2000 [The Institutionalisation of Sociology in Poland 1970 – 2000] Warszawa 2010.
 • Kuhn T., Struktura rewolucji naukowej [The Structure of Scientific Revolutions], Warszawa 2001.
 • Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne [Between Pathos and Decadence. Socio-Pedagogical Studies and Essays], Wrocław 2007.
 • Kwieciński Z., Pedagogika wobec kryzysu i przełomu. Funkcje ogólnopolskich zjazdów pedagogicznych w latach dziewięćdziesiątych [Pedagogy in the Face of Crisis and the Turn of. Functions of National Pedagogical Congresses in the 1990s] [in:] Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku [Pedagogical Congresses and Conferences in Poland in the 20th Century], A. Kicowska (ed.), Toruń 2003.
 • Leppert R., Polskie zjazdy pedagogiczne lat dziewięćdziesiątych XX wieku wobec problemu tożsamości jako dyscypliny naukowej [Polish Pedagogical Congresses in the 20th Century. Identity of the Scientific Discipline] [in:] Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku [Pedagogical Congresses and Conferences in Poland in the 20th Century], A. Kicowska (ed.), Toruń 2003.
 • Leszniewski T., Wasielewski K., Socjologia wychowania w Polsce – pytanie o wymiar tożsamościowy [Sociology of Education in Poland: Identity Dimension of a Sociological Subdyscypline], “Studia Socjologiczne” 2013, No. 2.
 • Mannheim K., Ideologia i utopia [Ideology and Utopia], Warszawa 2008.
 • Mannheim K., Myślenie konserwatywne [Conservative Thinking] [in:] Socjologia Ogólna [Sociology], M. Malikowski, S. Marczuk (sel.), Tyczyn 1997.
 • Melosik Z., Kongresy pedagogiczne lat dziewięćdziesiątych XX wieku – od „pedagogiki zamkniętej” do „pedagogiki pogranicza” [Pedagogical Congresses of the 1990s – from „Closed Pedagogy” to „Borderland Pedagogy”] [in:] Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku [Pedagogical Congresses and Conferences in Poland in the 20th Century], A. Kicowska (ed.), Toruń 2003.
 • Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna [Social Theory and Social Structure], Warszawa 2002.
 • Merton, R.K., The Matthew Effect in Science, „Science” 1968, No. 175.
 • Mokrzycki E., Introduction to Polish Edition [in:] Mocny program socjologii wiedzy [Strong Programme of Sociology of Knowledge], B. Barnes, D. Bloor (sel.), Warszawa 1993.
 • Ossowski S., O Nauce [On Science], Warszawa 1997.
 • Price de Solla D.J., Little Science, Big Science… and Beyond, Columbia 1986.
 • Simmel G., Socjologia [Sociology], Warszawa 2005.
 • Sojak R., Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa [Anthropological Paradox. Sociology of Knowledge as a Perspective of General Social Theory], Wrocław 2004.
 • Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie wieku XIX i XX wieku [The Development of Western Education at the Turn of Nineteenth and Twentieth Century], Warszawa 1967.
 • Sułek A., The Multifarious and Changing Functions of The Polish Sociological Association, „Studia Socjologiczne” 2001, No. 2.
 • Włodarek J., Socjologia wychowania w Polsce [Sociology of Education in Poland], Poznań 1992.
 • Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice polskiej [Breakthrough of Duality in Polish Pedagogy], Kraków 2013.
 • Znaniecki F., The Social Role of the Man of Knowledge, New York 1940.

integration and control of academic community marginalisation of sociology of education knowledge institutionalization development of the sub-discipline

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart