Język eksponatów matematycznych jako kontekst budowania mentalnych ścieżek edukacyjnych zwiedzających centra nauki

Author: Agnieszka Bojarska-Sokołowska
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3864-2263
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 60-75
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.03.04
PDF: kie/141/kie14104.pdf

The language of mathematical exhibits as a context for building mental educational paths of science centers visitors

Mathematical exhibits are an element of mathematical and didactic culture. The text below analyzes the elements of the narrative language of exhibits/exhibitions, which may be the carrier of specific meanings created by visitors to science centres. The analyzes undertaken in the text made it possible to indicate the categories of the language of commands and questions contained in these narratives. They are a cognitive context for creating mathematical cultural meanings among visitors to the centres. The study was carried out in two science centers in Poland, using a qualitative strategy, analyzing documents. The results showed quite a rich educational potential of mathematical exhibits. The language of the exhibits revealed the possibility of extensive cognitive support in the mathematical development of people visiting the centres. Forming beliefs consistent with current scientific knowledge about math cognition and learning.

Eksponaty matematyczne są elementem kultury matematycznej i dydaktycznej. W poniższym tekście przeanalizowano elementy języka narracji eksponatów/ekspozycji, które mogą być nośnikiem określonych znaczeń tworzonych przez zwiedzających centra nauki. Podjęte w tekście analizy pozwoliły wskazać kategorie języka poleceń i pytań zawartych w tych narracjach. Są one kontekstem poznawczym dla tworzenia u zwiedzających centra matematycznych znaczeń kulturowych. Badanie zrealizowano w dwóch centrach nauki w Polsce, strategią jakościową, analizując dokumenty. Wyniki pokazały dość bogaty potencjał edukacyjny eksponatów matematycznych. Język eksponatów ujawnił możliwość szerokiego wsparcia poznawczego w rozwoju matematycznym osób zwiedzających centra. Tworzenie przekonań zgodnych z aktualną wiedzą naukową o poznawaniu matematyki i jej uczeniu się.

REFERENCES:

 • Boaler, J. (2016). Mathematical mindsets: Unleashing students’ potential through creative mathematics, inspiring messages and innovative teaching (mindset mathematics). Jossey-Bass.
 • Bojarska-Sokołowska, A. (2019). Pozaszkolne formy edukacji matematycznej. Popularyzacja matematyki, interaktywność w kształceniu, kultura matematyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Centrum Nauki Kopernik. (2023, 1 sierpnia). https://www.kopernik.org.pl
 • Davis, P.J., Hersh, R. i Marchisotto E.A. (2001). Świat matematyki. Tłum R. Duda. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Encyklopedia szkolna. Matematyka. (1997), red. W. Waliszewski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Explorapark – Centrum Aktywnej Edukacji. (2023, 1 sierpnia). https://explorapark.pl
 • Filip, J. i Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Gołaszewska, M. (1979). Kultura estetyczna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Heinze, A. (2005). Mistake-handling activities in German mathematics classroom. W: H.L. Chick i J.L. Vincent (red.), Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. (t. 3, s. 105–112). University of Melbourne.
 • Karwasz, G. i Kruk, J. (2012). Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej – wystawy, muzea i centra nauki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kopaczyńska, I. (2020). Pedagogiczna kategoria błędu. Teoretyczne konteksty – praktyczne inspiracje dla edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Impuls.
 • Makiewicz, M. (2013). O fotografii w edukacji matematycznej. Jak kształtować kulturę matematyczną uczniów. Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Nowak, W. (1989). Konwersatorium z dydaktyki matematyki. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rapley, T. (2013). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Tłum. A. Gynor-Niemiec. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Sterna, D. i Szwajkowski, W. (15 sierpnia 2023). Język matematyczny i Test empatii dydaktycznej dla nauczycieli matematyki. https://osswiata.ceo.org.pl.
 • Stęchły, W. (2021). Edukacja formalna wobec edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego. Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Szemińska, A. (1981). Rozwój pojęć matematycznych u dziecka. W: Z. Semadenii (red.), Nauczanie początkowe matematyki. Podręcznik dla nauczyciela (t. 1, s. 112–251). Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Tocki, J. (2006). Struktura procesu kształcenia matematycznego. cz. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Turnau, S. (1990). Wykłady o nauczaniu matematyki. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Warda, J. (2023, 5 sierpnia). Doświadczenia centrów edukacyjnych w Europie. http://teatrnn.pl/ulublin/sites/default/files/Ekpertyza_doswiadcen_centrow_edukacyjnych.pdf.
 • Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki w zadaniach. (1991). red. G. Treliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach.

interactive learning edukacja matematyczna kultura matematyczna język matematyczny interaktywne uczenie się centra nauki mathematical education mathematical culture mathematical language cognitive functions of exhibits science centers

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart