Dlaczego dzieci lubią szkołę? Przyjazna szkoła współczesna – wyniki badań własnych

Author: Natalia Miler-Ogórkiewicz
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9964-5682
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 91-109
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.03.06
PDF: kie/141/kie14106.pdf

Why do children like school? Friendly contemporary school – results of own research

In the discussion about the modern school, as an institution and a building, there are many social actors, often with different positions. More and more often, though still rarely, the students’ voice is allowed. Their perspective, as many studies show, can be extremely different from that of adults. The aim of my research was to recognize and understand the primary school students’ perspective in terms of their experience of the broadly understood school space and to describe the material and nonmaterial conditions of spaces in which children feel good and like to learn. I conducted my research in 2021 and 2022, shortly after the pandemic and the remote learning. I conducted the research in an interdisciplinary, qualitative approach among 12 students functioning in four different educational systems and environments: home education, private urban schools, public urban schools and public rural schools. The results of my research indicate that children need variety in the school space to feel comfortable and learn effectively. Respondents’ statements revealed several key factors important in places of learning: sense of security, free learning, completeness of the place, possibility to ask questions, consideration of home conditions and setting specific boundaries for the place of formal learning.

W dyskusji o współczesnej szkole, zarówno w rozumieniu instytucji, jak i budynku, występuje wielu aktorów społecznych o często zróżnicowanych stanowiskach. Coraz częściej, choć nadal rzadko, dopuszcza się głos uczniów. Ich perspektywa, jak wskazuje wiele badań, bywa skrajnie różna od perspektywy dorosłych. Celem moich badań było poznanie i zrozumienie perspektywy uczniów szkół podstawowych w zakresie ich doświadczenia szeroko rozumianej przestrzeni szkolnej oraz opisanie warunków materialnych i niematerialnych przestrzeni, w których dzieci czują się dobrze i lubią się uczyć. Przedstawione w tym artykule badania własne przeprowadziłam na przełomie lat 2021 i 2022, krótko po doświadczeniu pandemii oraz nauki zdalnej z nią związanej. Badania prowadziłam w ujęciu interdyscyplinarnym, jakościowym wśród 12 uczniów funkcjonujących w czterech różnych systemach i środowiskach edukacyjnych: edukacji domowej, szkołach miejskich prywatnych, szkołach miejskich publicznych i szkołach wiejskich publicznych. Wyniki moich badań wskazują, że dzieci potrzebują różnorodności w przestrzeni szkolnej, aby czuć się komfortowo i skutecznie się uczyć. W moim badaniu wypowiedzi respondentów ujawniły kilka kluczowych czynników ważnych w miejscach nauki, które obejmują: poczucie bezpieczeństwa, swobodę w nauce, kompletność miejsca, możliwość zadawania pytań, uwzględnienie warunków domowych i wyznaczenie określonych granic dla miejsca formalnego uczenia się.

REFERENCES:

 • Broström, S. (2003). Problems and barriers in children’s learning when they transit from kindergarten to kindergarten class in school. European Early Childhood Education Research Journal, 11 (sup 1), 51–66.
 • Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dockett, S. i Perry, B. (2005). Children’s drawings: Experiences and expectations of school. International Journal of Equity and Innovation in Early Childhood (IJEIEC), 3(2), 77–89.
 • Jakimiuk, B. (2021). Preferowana i rzeczywista codzienność szkolna w perspektywie uczniów. Studia Edukacyjne, 61, 7–25.
 • Kaufmann, J. (2010). Wywiad rozumiejący. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Konieczny, A. (2006). Przestrzenie edukacyjne w kontekście wyzwań pedagogiki i socjologii. W: J.C. Żarnowiecka i A. Owerczuk (red.), Nauka – Architektura – Edukacja, (s. 141–146). Białystok: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
 • Loureiro, K.S., Grecu A., de Moll, F. i Hadjar, A. (2020). Analyzing Drawings to Explore children’s Concepts of an Ideal School: Implications for the Improvement of children’s Well-Being at School. Child Indicators Research, 13(4), 1387–1411.
 • Maciaszkowa, J. (1990). Podmiotowość w kształceniu i wychowaniu, czyli współdecydowanie i współodpowiedzialność, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4.
 • Mazur, J. (2008). Polska wersja kwestionariuszy do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży (KIDSCREEN). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
 • Nalaskowski, A. (2013). Szkolne gry przestrzenne. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum, 1, 5–11.
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). (2013). PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV), OECD Publishing. Pobrane z https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-IV.pdf
 • Perzyńska, M. B. (2015). Zdrowy i bezpieczny uczeń. Ośrodek Rozwoju Edukacji Trendy, 1, 22–26.
 • Polak, M. (2017). Zanim ruszysz łopatą lub pędzlem..., Edukacja pomorska, Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 82, 5–9.
 • Rzecznik praw dziecka (2021). Raport Rzecznika Praw Dziecka. Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce. Obszar nr 1 – środowisko szkolne. Pobrane z: https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/Raport-Rzecznika-PrawDziecka-Og%C3%B3lnopolskie-badanie-jako%C5%9Bci-%C5%BCycia-dzieci-im%C5%82odzie%C5%BCy-w-Polsce-PDF.pdf
 • Rzecznik praw dziecka (2022). Raport Rzecznika Praw Dziecka. Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży Obszar nr 1 Środowisko szkolne. Pobrane z: https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2022/10/Og%C3%B3lnopolskie-badanie-jako%C5%9Bci-%C5%BCycia-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-2022-%C5%9Brodowisko-szkolne.pdf
 • Solecka, A. i Walat, W. (2019). Architektoniczna przestrzeń edukacyjna szkoły – oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców. Edukacja – Technika – Informatyka, 10(4), 38–45.
 • Szymański, M.J. (2014). Problematyka codzienności w badaniach społecznych i pedagogicznych. W: E. Bochno, I. Nowosad i M. Szymański (red.), Codzienność szkoły. Uczeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Şenyiğit, V. i Memduhoğlu, H.B. (2020). End-user Preferences in School Design: A Qualitative Study Based on Student Perspective. Building and Environment, 185, 107294.
 • Yin, R.K. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych: projektowanie i metody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

doświadczenie użytkownika badania skoncentrowane na dziecku przestrzeń szkolna materialność szkoły środowisko uczenia się learning environment user experience child centered research school space materiality of the school

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart