„Skrzecząca rzeczywistość” – (niewielka) konsumpcja kulturalna w świetle obiektywnych danych i subiektywnych uzasadnień

Author: Agnieszka Jeran
Institution: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 200-221
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.02.10
PDF: kie/95/kie9510.pdf

„Croaking Reality” – (Small) Cultural Consumption in the Light of Objective Data and Subjective Justifications

Representative surveys, carried out by the Central Statistical Office reveal how low is in Poland the scale of participation in culture: expenses connected with culture represent about 3% of household expenditure, and 1/3 of this amount is spent on television. Almost half of householders didn’t buy a book in year, 60% of Poles didn’t go to the cinema and 90% didn’t go to the theatre. In the same time, participation in culture is shown as a condition for social and economic development. The gap between absence of participation in culture and promoting culture is depicted in more detail in terms of statistics illustrating the scale of absence and in diagnosis of barriers. But this analysis leads to next questions – on the one hand about the apparent shallowness of these barriers, on the other – about the need for different way of task posed questions, new methods which break with the traditional questions about the museum visit or buying newspapers. As the culture changes, we should change tools of researching culture. Perhaps the picture will continue to indicate the dominance of absence, but maybe will penetrate beyond the enigmatic „I did not feel the need” to participate.

REFERENCES:

 • Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego. Raport z badań, Katowice 2009.
 • Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych [w:] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków – raport, „Contemporary Economics” 2011, nr 3, vol. 5.
 • Chyła A., Markiewicz P., Odbiorcy kultury – o kulturze w wywiadach pogłębionych [w:] Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy, A. Jeran (red.), Bydgoszcz 2012.
 • Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010.
 • Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008.
 • GUS, Uczestnictwo ludności w kulturze w 2009 r., Warszawa 2012, http://www.stat.gov.pl, [dostęp: 20.01.2013].
 • GUS, Wydatki na kulturę w  2011 r., Warszawa 2012, http://www.stat.gov.pl, [dostęp: 20.01.2013].
 • Halawa M., Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006.
 • Instytut Badań Stosowanych, Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy, Warszawa 2010, http://www.kulturasieliczy.pl/opracowania- -raporty, [dostęp: 10.02.2013].
 • Jeran A., Kształcenie ustawiczne – demograficzna konieczność, „E-mentor” 2009, nr 2.
 • Larkowska M., Bieliński J., Lokalne mapy kultury. Powiat sokołowski, Warszawa 2010.
 • Nacher A. (red.), Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji, Kraków 2013, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl, [dostęp: 20.02.2013].
 • Pakt dla kultury, zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną reprezentowaną przez ruch Obywatele Kultury, http://www.obywatelekultury.org, [dostęp: 20.02.2013].
 • Poleszczuk J., Sztop-Rutkowska K., Kiszkiel Ł., Klimczuk A., Mejsak R.J., Winiecka K., Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim, Białystok 2012.
 • Stefanowska M., Odbiorcy kultury. Deklaracje i rzeczywistość (Studium metodologiczne o weryfikacji danych), Warszawa 1988.
 • Strategia rozwoju kapitału społecznego 2011–2020, załącznik nr 1 – Diagnoza, Warszawa 2011.

barriers to participation in culture consumption of culture participation in culture

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart