Cyfrowa dystrybucja w kinach lokalnych

Author: Alicja Maria Grawon
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 247-269
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.02.12
PDF: kie/95/kie9512.pdf

Digital Distribution in Local Cinemas

In the last 20 years the digital revolution has brought a number of changes in the methods of dissemination of cultural works, particularly in the distribution of audiovisual works. An integration of electronic devices and content brings new opportunities for the development of cultural activity. An important example illustrating the range of changes in the domain of cultural management is the Malopolska Digital Cinema Network. It was created in part with funds from MROP 2007–2013 and exemplifies the use of technological innovation as an indicator of cultural mobilization. This text is a case study of local digital cinema network and attempts to define the scope of the impact of the use of digital tools in cultural and viewing practices in the cities belonging to MSKC.

REFERENCES:

 • Adamczak M., Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, Gdańsk 2010.
 • Białecki K., Elementy marketingu eksportowego, Warszawa 1977.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
 • Dijk van J., Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.
 • Elsaesser T., The Blockbuster: Everything Connects, but not Everything Goes [w:] The End of the Cinema as We Know It: American Film in the Nineties, J. Lewis (red.), New York 2001.
 • European Audiovisual Observatory, Focus 2012-World film Market Trends, 2012.
 • European Audiovisual Observatory, Media Salles, The European Digital Cinema Report. Understanding Digital Cinema Roll-out, Strasburg 2011.
 • Filiciak M., Film jako zdarzenie wizualne. Relacje kina i innych mediów w epoce cyfrowej – przypadek gier wideo [w:] Kino po kinie, A. Gwóźdź (red), Warszawa 2010.
 • Fundacja Rozwoju Kina, Małopolska Sieć Kin Cyfrowych. Ewaluacja projektu MSKC, Raport z badań, Kraków 2011.
 • GUS, Kultura w 2011 r., Dział IX: Kina, Warszawa 2012.
 • IHS Screen Digest, Digital and 3D Cinema Market Trends in Europe 4Q, London 2010.
 • Instytut Badań Strukturalnych, Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Raport końcowy, Warszawa 2010.
 • Instytut Ipsos, Raport Orange: Preferencje kinowe Polaków, Warszawa 2010.
 • Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2010.
 • KEA, Multi-Territory Licensing of Audiovisual Works in the European Union, sprawozdanie końcowe KEA European Affairs 2010.
 • KEA, Pratt A., Jeffcutt P., Creativity, Innovation and the Cultural Economy, London 2009.
 • KEA, The Economy of Culture in Europe, Komisja Europejska, DG ds. Edukacji i Kultury, Brussels 2006.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu regionów, SEC (2007) 1710, KOM9 (2007) 836 wersja ostateczna z 3.01.2008.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne, Bruksela 2013.
 • Komisja Europejska, The MEDIA Strand of the Creative Europe Programme 2014–2020, DG ds. Polityki Wewnętrznej, Bruksela 2012.
 • Kotler P., Marketing, Warszawa 1995.
 • Kulisiewicz T., Konwergencja w komunikacji elektronicznej i jej wpływ na operatorów, media i odbiorców [w:] Raport Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości, Warszawa 2007.
 • Łagodziński W., Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1993–2003. Raporty. Analizy. Opinie, Warszawa 2004.
 • Materska-Samek M., Europejskie wzorce cyfryzacji, „Bliżej Brukseli” 2010, nr 5.
 • Media Salles, DigiTalk. Ideas, Experiences and Figures on Digital Cinema, Milan 2011.
 • Orange: Preferencje kinowe Polaków. Raport, Warszawa 2010.
 • PriceWaterhouseCoopers, Global Entertainment and Media Outlook 2009-2013, 2009.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywne Europa”, KOM (2011) 785 wersja ostateczna, 2011/0370 (COD).
 • Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 1999.
 • Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 2009.
 • Schwartz C.S. (red.), Understanding Digital Cinema, USA 2005.
 • Screen Digest Ltd, CMS Hasche Sigle, Goldmedia Gmbh, Rightscom Ltd, Interactive Content and Convergence: Implications for the Information Society, Komisja Europejska, DG. ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, Bruksela 2007.
 • Shanklin W., What Business Can Learn from the Movies, „Business Horizons” 2002.
 • Silver J., McDonell J., Are Movie Theaters Doomed? Do Exhibitors See the Big Picture as Theatres Lose Their Competitive Advantage?, „Business Horizons” 2007, nr 50.
 • Szpunar M., Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa [w:] Teorie komunikacji i mediów 2, M. Graszewicz, J. Jastrzębski (red.), Wrocław 2010.
 • TERA Consultants, Building a Digital Economy: The Importance of Saving Jobs in the EU’s Creative Industries, Paris 2010.
 • Tomo Group, Kulturotwórcza rola dystrybucji internetowej aktualnego repertuaru kinowego, Raport z badania – widownia kinowa, Warszawa 2012.
 • UNCTAD, Creative Economy. The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towards Informed Policy-Making, New York 2008.
 • Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010.

politics repertoire traditional cinemas digital cinema network distribution content alternative

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart