Re-edukacja w zakładach karnych a style oporu wobec izolacji penitencjarnej

Author: Anetta Jaworska
Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 62-81
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.01.04
PDF: kie/94/kie9404.pdf

Re-Education in Penal Institutions and Types of Resistance towards Prison Isolation

This article concerns the inmates’ resistance against prison isolation and against the process of rehabilitation change. This article aims to present the results of questionnaire research aimed at establishing the correlation between the type of resistance elected by the prisoners and their prison system (and the choice of specific rehabilitation programs). The resistance is understood as an expression of rebellion against the rejection and may be manifested in the form of aggression, hostility or internal dissension. This article concerns four styles of resistance: transformative, accommodative, passive and aggressive which are differentiated by the power of involvement in resistance and prisoners’ behavior towards penal institution. Resistance to isolation in prison is thus recorded a response to the situation of imprisonment, which is perceived by prisoners as imposed by the unjust restriction. It is bound by the prisoners do not accept coercion and lack of leeway and a sense that the prison staff is trying to dominate them. The research was conducted using the method of test questionnaires were 413 prisoners, prison inmates in two prisons closed type. The study, presented as a ratio analysis can be a starting point for further and extended to the whole country research on the motivation of prisoners to participate in rehabilitation programs implemented by the prison service in Poland.

REFERENCES:

 • Bałandynowicz A., System probacji jako propozycja humanitarnego, sprawiedliwego i efektywnego karania przestępców [w:] Problem niedostosowania społecznego – oddziaływania w warunkach wolnościowych i resocjalizacji penitencjarnej, R. Kościelak (red.), Słupsk 2006.
 • Bernacka R.E., W poszukiwaniu psychologicznych uwarunkowań ustosunkowania się ludzi do przejawów twórczości [w:] Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska, S. Popek (red.), Lublin 1999.
 • Bilińska-Suchanek E., Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu, Kraków 2003.
 • Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996.
 • Foucault M., Historia seksualności, Warszawa 2000.
 • Gumowska I., Opór uczniów gimnazjum wobec szkoły jako instytucji, „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje” 2008, nr 4(104).
 • Gumowska I., Typy oporu wobec szkoły jako instytucji a skłonność do podzielania uproszczonych opinii o uczniu [w:] Opieka, Wychowanie, Kształcenie. Moduły edukacyjne, W. Woronowicz, D. Apanel (red.), Kraków 2010.
 • Jaworska A., Fenomenologiczno-egzystencjalne konteksty resocjalizacji penitencjarnej [w:] Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego życia, S. Przybyliński, D. Wajsprych (red.), Olsztyn 2009.
 • Jaworska A., Terapia alternatywna w resocjalizacji penitencjarnej: humanistyczno-egzystencjalne wspomaganie podmiotowych przemian skazanych, Słupsk 2009.
 • Jaworska A., In Search of Effective Rehabilitation in Penal Institutions [w:] Social Rehabilitation, Care and Education in Postmodern Word, A. Jaworska, D. Apanel (red.), Kraków 2009.
 • Jaworska A., Efektywność oddziaływań relaksowo-korekcyjnych w zakresie ograniczania zachowań automutylacyjnych w zakładach karnych [w:] Skuteczność oddziaływań penitencjarnych w kontekście zjawiska podkultury więziennej oraz instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych, M. Kuć (red.), Lublin 2009.
 • Jaworska A., Walory praktyczności alternatywnej terapii dźwiękiem w zakładach karnych, „Pedagogika Społeczna” 2009, nr 2(32). Jaworska A., The Humanistic-Existencial Methods in Social Rehabilitation Work, „Polish Journal of Social Science” 2010.
 • Jaworska A., (Nie) Efektywność terapii uzależnień w kontekście zjawiska podkultury więziennej [w:] Człowiek w wielkiej sieci, D. Sarzała, M.Walancik (red.), Warszawa 2011.
 • Jaworska A., Muzykoterapia czynna jako element aktywizacji twórczej w zakładzie karnym [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej, B. Skwarek, J. Herberger, J. Cichla (red.), Głogów 2012.
 • Konopczyński M., Współczesne kierunki zmian w teorii praktyce resocjalizacyjnej. Twórcza resocjalizacja – od korekcji do rozwoju, „Probacja” 2009, nr 1.
 • Marczak M. (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2009.
 • Mendel M., Relacje nauczycieli i rodziców do dyskursu władzy [w:] Człowiek, szkoła, wspólnota. W kręgu edukacji społecznej, M. Mendel (red.), Toruń 2000.
 • Pasikowski S., Opór i tożsamość. Inspiracje badaniem nad oporem w szkole, „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje” 2008, nr 4(104).
 • Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków 1993.
 • Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 2000.
 • Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2000.

social rehabilitation prison resistance identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart