Wartościowanie zachowania agresywnego ucznia z grupy własnej i obcej przez nauczycieli

Author: Jolanta Szczurowska
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 101-119
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.01.06
PDF: kie/94/kie9406.pdf

Valencing Behavior of an Aggressive Student from Their Own or Other Groups by the Teachers

The aim of this investigations was to point out that for the teachers, who evaluate students aggressive behavior, the important is their membership of the group category (the In-group vs the Out-group; the Conventional-group vs Unconventional-group). It was assumed: 1) the effect of the in group favoritism will not occur, 2) teachers evaluating student’s aggressive behavior of different social category will be guided by different standards. The investigations were performed in Kielce, in six schools (primary school, gymnasium and secondary school) and 112 teachers participated in this studies. The results show than the lack of effect of the in-group favoritism where there is a necessity to punish the aggressive behavior of student and in the level of punishment. Moreover, 1) the teachers have more intensity of the need for punishment student the Unconventional than the Conventional, 2) the normative standards are more important for teachers evaluating students aggressive behavior for In-group vs Out-group, but in the Unconventional – group vs Conventionalgroup the allo-egocentric standards were preferred.

REFERENCES:

 • Blascovich J., Mendes W.B., Hunter S.B., Lickel B., Piętno, zagrożenie, a interakcje społeczne [w:] Społeczna psychologia piętna, T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull (red.), Warszawa 2008.
 • Boldry J.G., Kashy D.A., Intergroup Perception in Naturally Occurring Groups of Differential Status: A Social Relations Perspective, „Journal of Personality and Social Psychology” 1999, No. 6.
 • Brewer M.B., In-Group Bias in the Minimal Intergroup Situation: A Cognitive-Motivational Analysis, „Psychological Bulletin” 1979, No. 86.
 • Brewer M.B., The Psychology of Prejudice: Ingroup Love or Outgroup Hate?, „Journal of Social Issues” 1999, No. 3.
 • Chałas K., Wychowanie ku wartościom, Lublin–Kielce 2006.
 • Frączek A., Standardy aprobaty różnych form agresji interpersonalnej i oceny źródeł motywacji do agresji (polsko-fińskie studium porównawcze), „Przegląd Psychologiczny” 1983, nr 3.
 • Jarymowicz M., O przejawach faworyzowania swoich względem obcych i rzekomej nieuchronności zjawiska, Warszawa 2006.
 • Lewicka M., Afektywne i deskryptywne mechanizmy spostrzegania innych ludzi [w:] Psychologia spostrzegania społecznego, M. Lewicka (red.), Warszawa 1985.
 • Łukaszewski W., Religijność i stosunek do odmiennych [w:] Społeczne, eksperymentalne i metodologiczne konteksty procesów poznawczych człowieka, A. Biela, J. Brzeziński, T. Marek (red.), Poznań 1995.
 • Malewska-Peyre H., Ja wśród Swoich i Obcych [w:] Tożsamość a odmienność kulturowa, P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre (red.), Warszawa 1992.
 • Mummendey A., Otten S., Positive-Negative Asymmetry in Social Discrimination, „European Review of Social Psychology” 1998, No. 9.
 • Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009.
 • Olejnik K., Rzeczpospolita narodów, „Wprost” 2000, nr 45.
 • Otten S., Mummendey A., To Our Benefit or at Your Expense? Justice Considerations in Intergroup Allocations of Positive and Negative Resources, „Social Justice Research” 1999, No. 1.
 • Otten S., Wentura D., Self-Anchoring and In-Group Favoritism: An Individual Profiles Analysis, „Journal of Experimental Social Psychology” 2001, No. 37.
 • Pettigrew T.F., The Ultimate Attribution Error: Extending Allport’s Cognitive Analysis of Prejudice, „Personality and Social Psychology Bulletin” 1979, No. 5.
 • Poznaniak W., Stygmaty i dylematy etyczne w warunkach zmiany społecznej [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, L. Witkowski, J. Brzeziński (red.), Toruń 1994.
 • Lewowicki T., Grodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.), Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości, Toruń 2008.
 • Hirszel K., Szczepanik R., Zbonikowski A., Modrzejewska D. (red.), Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, Warszawa 2010.
 • Ranschburg J., Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1993.
 • Reykowski J., Źródła procesów ewaluatywnych i ich funkcje regulacyjne [w:] Studia nad procesami wartościowania, B. Wojciszke (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Łódź 1988.
 • Reykowski J., Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość [w:] Psychologia ogólna, T. Tomaszewski (red.), Warszawa 1992.
 • Skarżyńska K., Poczucie niesprawiedliwości i sądy o niesprawiedliwości: wyznaczniki sytuacyjne i intraindywidualne [w:] Studia nad procesami wartościowania, B. Wojciszke (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Łódź 1988.
 • Struch N., Schwartz S.H., Intergroup Aggression: Its Predictors and Distinctness from In- -Group Bias, „Journal of Personality and Social Psychology” 1989, No. 3.
 • Tajfel H., Tożsamość społeczna i zachowanie międzygrupowe, „Przegląd Psychologiczny” 1976, nr 2.
 • Tajfel H., Turner J.C., The Social Identity Theory of Intergroup Behavior [w:] Psychology of Intergroup Relations, S. Worchel, W.G. Austin (red.), Chicago 1986.
 • Turner J.C., Social Categorization and Social Discrimination in the Minimal Group Paradigm [w:] Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations, H. Tajfel (red.), London 1978.
 • Migracja cudzoziemców do Polski, Strona Pierwszej Warszawskiej Agendy 21, http://www. agenda21.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=32&limitstart=2 [dostęp: 31.08.2011].
 • Kostrzewa, D. Szołtys, L. Nowak, Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 roku, Strona Głównego Urzędu Statystycznego, Departament Badań Demograficznych, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lud_infor_o_badan_zasob_imigr_pl_w_2008.pdf [dostęp: 31.08.2011].
 • Kurczewska, M. Bieniecki, H. Bojar, J. Frelak, M. Pawlak, M. Trojanowska-Strzęboszewska, Project Report: Work Package 8, The European Dilemma: Comparative Perspective, http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TO1ImTyOsTgJ:www.isp.org.pl/files/9285144920352185001164194480.pdf+Instytut+Polityki+Spo%C5%82ecznej+pro gram+Xenophob-Workpacke+2&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESjiTQtytJv92ly 8PZ2jKAQ9SrICNSEtKAQ9SrICNSEtydzkD9NqsIydnfOLbe-VMQ2iRzrucaBCwgr9 mLIY_MjXVMQ2iRzrucaBCwgr9mLIY_MjXuN74Wq10BrQ67OTpTWGpQJm8- 4VmFzY7SEzotSoB0JfauRIPNMuIkCN1js7B4&sig=AHIEtbRicyNRa9bGpCHTloFVu 4AenHQzJg [dostęp: 1.09.2011].

in-group favoritism evaluation standards aggression

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart