The Attitude of Young Adults to Others in Culturally Diverse Environments

Author: Barbara Grabowska
Institution: University of Silesia in Katowice, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2558-0294
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 120-131
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.04.07
PDF: kie/142/kie14207.pdf

The subject matter discussed in the article comprises the issues related to social relations, in particular with making life choices by young adults: the decisions related to the choice of friends, the choice of a life partner or a consent to the marriage of the child with a person of a different religion or nationality. The research with the use of the survey method was conducted among students from the Czech Republic, Poland and Slovakia, living in culturally diverse areas. The surveyed students show an open attitude towards Others in terms of religion. The results of the study confirmed the earlier tendency to choose close acquaintances and friends, regardless of their religious denomination. Students are a little less willing to choose a life partner and are aware of the difficulties encountered by mixed marriages.

REFERENCES:

 • Berger, P. L. (2005). Alternatywne nowoczesności. Euroświeckośći amerykańska religia. Fakt, 220 (addition Europa, 38), 5–6.
 • Blau, P. M., Beeker, C., & Fitzpatrick, K. M. (1984). Intersecting Social Affiliations and Intermarriage. Social Forces, 62(3), 585–606. https://www.jstor.org/stable/2578701
 • Brzozowska, A. (2015). Dobór małżeński i integracja imigrantów w małżeństwach mie­szanych – stan badań. Ośrodek badań nad migracjami. https://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/WP811392.pdf
 • Brzozowska, A. (2017). Najbliższe czy wciąż „obce”? Integracja interakcyjna migrantek z Ukrainy zawierających małżeństwa mieszane w Polsce. Studia Socjologiczno-Poli­tyczne, 2(07), 83–108.
 • Cukras-Stelągowska, J. (2022). Konflikty, kompromisy i rezerwuar międzykulturowości w małżeństwach mieszanych. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2 (22), 145–164.
 • Gordon, M. (1964). Assimilation In American Life. The Role of Race, Religion, and Na­tional Origin. Oxford University Press.
 • Grabowska, B. (1998). Tolerancja religijna młodzieży na Pograniczu. In T. Lewowicki, & B. Grabowska (Eds.), Młodzież i tolerancja. Studium z pogranicza polsko-czeskiego. UŚ – Filia w Cieszynie.
 • Grabowska, B. (2016). Tolerancja religijna młodzieży żyjącej na Pograniczu. In T. Lewo­wicki, B. Grabowska, U. Klajmon-Lech, & A. Różańska (Eds.), Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży – studium z pogranicza polsko-czeskiego. Vol. 2. Religia i tolerancja religijna. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Havighurst, R. (1956). Research on the developmental task concept. The School Review, 5, 215–223.
 • Hruzd-Matuszczyk, A. (2021). Małżeństwa mieszane w przestrzeni społecznej – przegląd aktualnych doniesień. Edukacja Międzykulturowa, 15, 311–325.
 • Hruzd, A. (2011). Małżeństwa mieszane na Śląsku Cieszyńskim – problem wyboru: kom­promis czy wykluczenie? In T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, & J. Suchodolska (Eds.), Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kalmijn, M. (1991). Shifting Boundaries: Trends in Religious and Educational Homogamy. Sociological Review, 56(6), 786–800.
 • Kalmijn, M., & van Zantvliet, P. I. (2013). Friendship networks and interethnic union formation: An analysis of immigrant children. Journal of Social and Personal Rela­tionships, 30(7), 953–973.
 • Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lewowicki, T., & Grabowska, B. (Eds.). (1998). Młodzież i tolerancja. Studium z pogra­nicza polsko-czeskiego. Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie.
 • Odrowąż-Coates, A. (2019). Socio-Educational Factors and the Soft Power of Language: The Deluge of English in Poland and Portugal. Lexington Books.
 • Roguska, B. (2012). Społeczne postawy wobec wyznawców różnych religii. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_130_12.PDF
 • Sadowski, A. (2011a). Społeczeństwo polskie – od zróżnicowanego kulturowo do wielo­kulturowego: szanse i zagrożenia. In A. liz, & M. S. Szczepański (Eds.), Wielokul­turowość: konflikt czy koegzystencja? (pp. 48–73). IFIS PAN.
 • Sadowski, A. (2011b). Socjologia wielokulturowości jako nowa subdyscyplina socjolo­giczna. Studia społeczne, XVIII, 19–20.
 • Sowa-Behtane, E. A. (2016). Rodziny wielokulturowe. Akademia Ignatianum w Krakowie. WAM.
 • Sowa-Behtane, E. A. (2020). Dobór małżeński w małżeństwach międzykulturowych. Studia Paedagogica Ignatiana, 23, 179–198.
 • Tajfel, H. (1972). La categorisation sociale. In S. Moscovici (Ed.), Introduction à la psychologie sociale.
 • Winch, R. F. (1967). Another Look at the Theory of Complementary Needs in Mate­-Selection. Journal of Marriage and Family, 29(4), 756–762.
 • Witkowski, L. (2023). Edukacja w trosce o „efekt pogranicza” międzykulturowego (pa­norama tropów i profili humanistycznych w retrospekcji). Edukacja Międzykulturowa, 3(22), 17–39.

religiousness sense of identity social identification university students Czech Republic Poland slovakia

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart