Film Dilogy about Faith, Suffering, and Illness. Media Images of Catholic Priests Based on the Films Father Stu and Johnny

Author: Marek Sokołowski
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2658-9880
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 153-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.04.09
PDF: kie/142/kie14209.pdf

The aim of the article is the issue of the media image of two priests, created for the needs of popular culture in biographical feature films. The first of them is the American priest Stuart Ignatius Long, portrayed in the film Father Stu. The second is the Polish priest Jan Kaczkowski, shown in the film Johnny. The films, due to the fact that they present people called to the priesthood, priests of the Catholic Church who devote themselves to religious activities, meet the criteria of religious cinema. The research issue was to determine whether the film productions about the mentioned priests are film hagiographies of clergy, confessional religious cinema or only loosely refer to the true biographies of priests. Priests, who struggled with their own handicap and illness for most of their lives, which they never hid from their faithful, did not hinder their pastoral ministry.

REFERENCES:

 • Adamski, F. (1970). Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Aries, P. (1992). Człowiek i śmierć. Wydawnictwo Znak.
 • Babbie, E. (2002). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cichowicz, S., & Godzimirski, J. M. (1993). Antropologia śmierci: myśl francuska. Wy­dawnictwo Naukowe PWN.
 • Clark, L. S., & Gillespie, M. (2018). Globalization and the Mediatization of Religion: From Scandinavia to the World. In K. Lundby (Ed.), Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia (pp. 315–332). De Gruyter.
 • Dąbrowska, D. (2020). Obrazy polskiego kleru we współczesnym filmie fabularnym – „W imię…” Szumowskiej i „Kler” Smarzowskiego. Kultura – Media – Teologia, 42, 37–51.
 • Dobek-Ostrowska, B. (2007). Komunikowanie polityczne i publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Eliade, M. (1999). Sacrum i profanum. O istocie religijności. Wydawnictwo KR.
 • Freedberg, D. (2005). Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania. Wy­dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gackowski, T., & Łączyński M. (2009). Metody badania wizerunku w mediach: czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać. pl.
 • Gośliński, J. (2022). „Johnny” – film o księdzu Kaczkowskim. www.zwrotnikraka.pl/film-oksiedzu-kaczkowskim
 • Guzek, D. (2015). Mediatyzacja religii: analiza pojęcia. In E. Borkowska, A. Pogorzelska­-Kliks, & B. Wojewoda (Eds.), Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Hendrykowski, M. (1994). Słownik terminów filmowych. Ars Nowa.
 • Jabłońska, K. (2013). Szału nie ma, jest rak. Wydawnictwo Więź.
 • Jankun-Dopartowa, M. (2004). Czy kino może nawrócić? Wokół Pasji Mela Gibsona. Wydawnictwo Homini.
 • Kabiesz, E. (n.d.). Droga do odkupienia. www.gosc.pl/doc/droga-do-odkupienia
 • Kaczkowski, J. (2016). Ekskluzywny żebrak, czyli ks. Jan Kaczkowski o tym, co najważ­niejsze. Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS.
 • Kempna-Pieniążek, M. (2013). Formuły duchowości w kinie najnowszym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kit, B. (2021, March 18). Mark Wahlenberg, Mel Gibson Reteam for Story of Boxer – Turned – Priest Stuart Long. The Hollywood Reporter. www.hollywoodreporter.com/ movies/movie-news/mark–wahlberg
 • Kłoskowska, A. (1959). Modele społeczne i kultura masowa. Przegląd Socjologiczny,
 • Kolasińska-Pasterczyk, I. (2007). Piekła Louisa Buñuela: wokół problematyki sacrum i profanum. Rabid.
 • Kolasińska, I. (2001). Film biblijny. Wczesne widowiska pasyjne: od cyklu „tableau” do opowieści epickiej. www.ruj.uj.edu.pl
 • Kopański, Z. (2016). Człowiek wobec cierpienia. Journal of Clinical Healtcare, 3, 1–7.
 • Kornacki, K. (2005). Kino polskie wobec katolicyzmu: (1945–1970). Wydawnictwo słowo/ obraz/terytoria.
 • La Rosa, M. (2022). Meet Father Stu – the true story, and real priest behind Mark Wah­lenberg’s new movie. www.pillarcatholic.com/meet-fr-stu-the-real-priest-and-true
 • Leśniczak, R. (2022). Mediatyzacja religii w czasach globalizacji i neoglobalizacji. Wy­brane refleksje medioznawcze. Studia Medioznawcze, 23(4).
 • Lis, M. (2005). 100 filmów biblijnych. Rabid.
 • Lis, M. (2007). Światowa encyklopedia filmu religijnego. Biały Kruk.
 • Maliszewska, A. (2017). Charyzmat uzdrowienia – perspektywa teologii niepełnospraw­ności. Theologos, 1, 47–60.
 • Marczak, M. (2000). Poetyka filmu religijnego. Wydawnictwo Arcana.
 • Marczak, M. (2007–2008). Konwencje melodramatyczne w filmie hagiograficzny na przykładzie „Pieśni o Bernadetcie” Henrye’go Kinga. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 3-4.
 • Marczak, M. (2016). Postać filmowa jako nośnik religijnego znaczenia. Ekranowe obrazy osób konsekrowanych w polskim kinie i telewizji od 2000 roku w funkcji socjolultu­rowego przekazu na temat współczesnej religijności. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 2(12).
 • Marczak, M. (2019). Polski film hagiograficzny jako forma komunikowania wiary. Komunikacyjna funkcja struktur genologicznych współczesnego polskiego filmu hagiograficznego. Studia Filmoznawcze, 40, 99–114.
 • Miros, D. (2022). Bokser, który został księdzem. „Ojciec Stu” – historia prawdziwego nawrócenia. www.deon.pl/po godzinach/filmy
 • Modrzejewska, E., & Ray-Ciemięga, M. (Eds.) (1987). Kino i religia. Materiały Ogólno­polskiego Seminarium Filmowego 26–29 maja 1987 w Olsztynie. Wydawnictwo Dom Wojska Polskiego w Warszawie.
 • Obara, F. (2022). „Father Stu” – zmarnowana szansa na dobre katolickie kino. www. pch24.pl/father–stu
 • Pisarek, W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Wydawnictwa Akademickie i Pro­fesjonalne.
 • Regiewicz, A. (2011). Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba inter­pretacji kerygmatycznej.
 • Renzetti, C. M., & Curran, D. J. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sałek, P. (2017). Boży wojownik. Filmowe życie księdza Longa. www.pl.aleteia.org
 • Sokołowski, M. (2002). Kościół, kino, sacrum. W poszukiwaniu definicji filmów o tematyce religijnej. Oficyna Wydawnicza „Kastalia” Olsztyn.
 • Sokołowski, M. (2012). W lustrze mediów. Wizerunki wybranych subkultur, grup społecz­nych i zawodowych. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Thomson, O. (2001). Historia propagandy. Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Wojciechowska, R. (2022). Film, który skradł serca widzów. „Johnny” wchodzi do kin. www.zawszepomorze.pl/johnyy-wchodzi-do-kin
 • Wrona, T. M. (2022). „Johnny”. Film o księdzu Janie Kaczkowskim. www/tvn24.pl/ kulturaistyl/Joanny
 • Zawisza, A., (2022). Wizerunek osób duchownych i Kościoła katolickiego w polskim filmie fabularnym od 1961 do 2018 roku. Na podstawie wybranych przykładów. Rozprawa doktorska. Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski.

religious movies film hagiographies media image priest Stuart Long priest Jan Kaczkowski

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart