Informal Support Network of Large City Inhabitants – The Selected Aspects (the Case of Lodz)

Author: Jolanta Grotowska-Leder
Institution: University of Lodz
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 136-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2012.06.08
PDF: kie/92/kie9208.pdf

Many members of a society deal with their everyday problems on their own, but there are people who look for and receive support from other individuals, groups and institutions. Social networks are considered important providers of resources accumulated in and of services delivered by the local community. The article is focused on social support networks of families living in big city in comparison with families living less urbanized communes. The first part of the analyses presents social support networks in various theoretical approaches. The main subject of empirical reflection are the resources available to these families as a result of informal social relations. The main conclusions are that informal social network of studied families is important for solving their every-day problems and the main resource of support for them are close relatives, then friends and the most rarelyneighbors, but the patterns of support expected and received within informal networks vary according to age and quality of residence. The paper is based on the results of the research conducted in 2008–2009 (the quota sample – 500 families living in Lodz and 1000 families living in less urbanized communes) within the project “Social network and local partnership in counteracting social exclusion and intergenerational transmission of poverty” (Nr H02E 021 29) coordinated by author.

REFERENCES:

 • Abercrombie N., Hill S., Turner B.S., The Penguin Dictionary of Sociology, London 1994.
 • Aouil B., Pomoc psychologiczna online w systemie profilaktyki i wsparcia psychospołecznego młodzieży – analiza i propozycja [Online Psychological Help in the Prevention and Psychosocial Support to Young People – Analysis and Proposal] [in:] Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży [Forms of Social Pathology, and Prevention and Rehabilitation of the Youth], T. Sołtysiak, J. Sudar-Malukiewicz (eds.), Bydgoszcz 2003.
 • Axhausen K., A Dynamic Understanding of Travel Demand: A Sketch, Cambridge 2002.
 • Bartoszek A., Czekaj K., Faliszek K., Niesporek A., Trawkowska D., Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach [Institutions Support and Monitoring of Social Problems in Katowice], Katowice 2012.
 • Błędowski P., Miasta członkowskie ZMP wobec zadań pomocy społecznej w latach 1999– –2008. Zasoby i funkcjonowanie [Cities of ZMP Members to Social Welfare Tasks in the Years 1999–2008. Resources and Functioning], 2010, http://www.sas.zmp.poznan.pl/ opracowania/Pomoc_spoleczna_2008.pdf [access: 20.09.2012].
 • Brzezińska A. (ed.), Psychologiczne portrety człowieka [Psychological Portraits of Human], Gdańsk 2005.
 • Buber M., Problem człowieka [The Problem of Human], Warszawa 1993.
 • Bujnowska A., Sieć i natężenie społecznego wsparcia młodzieży z trudnościami w uczeniu się [Social Networking and the Intensity of Support for Young People with Learning Difficulties], “Auxilium Sociale” 2003, No. 1.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci [Network Socjety], Warszawa 2007.
 • Ciechomska M., Dysfunkcja wzrosku i wsparcie społeczne jako czynniki nabywania siły psychicznej [Visual Dysfunction and Social Support as Factors Acquire Mental Strength], “Szkoła Specjalna” 2003, No. 2.
 • Cohen S., Gottlieb B.H., Underwood L.G., Social Relationship and Heath [in:] Social Support Measurement and Intervention. A Guide for Health and Social Scientists, S. Cohen, B.H. Gottlieb, L.G. Underwood (eds.), Oxford 2000.
 • Czapiński J., Panek T. (eds.), Diagnoza społeczna 2011 [Social Diagnose 2011], 2012, http:// www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektowbadawczych_efs/Documents/Raport_glowny_2011_INTERNET.pdf [access: 19.09.2012].
 • Emerson R., Exchange Theory [in:] Sociological Theories in Progress, Boston 1972.
 • Encyklopedia Socjologii [Encyclopedia Sociology], Warszawa 2005.
 • Gajewska G., Poczucie wsparcia społecznego u uczniów i wychowanków [Social Support from Students and Alumni], “Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, No. 2.
 • Giddens A., Socjologia [Sociology], Warszawa 2004.
 • Giermanowska E., Instytucjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym w drodze do zatrudnienia [Institutional Support for Disabled People through Employment] [in:] Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej [Social Support Networks as a Manifestation of Social Integration and Disintegration], J. GrotowskaLeder (ed.), Łódź 2008.
 • Golinowska S. (ed.), Polska bieda II. Ujęcie porównawcze [Polish Poverty II. Comparative Recognition], Warszawa 1996.
 • Golinowska S. (ed.), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie [Polish Poverty. Criteria. Rating.Counteraction], Warszawa 1996.
 • Golinowska S., Tarkowska E., Topińska I. (eds.), Polska bieda III. Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania [Polish Poverty III. Poverty and Social Exclusion and how to Combat Them], Warszawa 2005.
 • Grotowska-Leder J., Nieformalne sieci wsparcia w społecznościach lokalnych – społeczny kontekst funkcjonowania systemu pomocy społecznej na poziomie lokalnym [Informal Support Networks in Local Communities – The Social Context of the System of Social Assistance at the Local Level] [in:] Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne? [The Active Policy in Poland. The New Paradigm of Social Development or Sham Operation?], A. Karwacki, H. Kaszyński (eds.), Toruń 2008.
 • Grotowska-Leder J., Osoby w wieku sędziwym a materialne wsparcie rodzinne (na przykładzie podopiecznych łódzkiej pomocy społecznej) [People Aged and Family Material Support (the Case of Lodz Social Welfare Recipients) [in:] Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich [Old Age and Aging as the Experience of Individuals and Human Communities], J.T. Kowaleski, P. Szukalski (eds.), Łódź 2005.
 • Grotowska-Leder J., Sieci społeczne seniorów w perspektywie teoretycznej i empirycznej [Senior Social Networks in Theoretical and Empirical Perspective] [in:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej [Successful Aging in Perspective of Sciences of Labor and Social Policy], J.T. Kowaleski, P. Szukalski (eds.), Łódź 2008.
 • Grotowska-Leder J., Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji społecznej w walce z wykluczeniem społecznym i biedą (na przykładzie wsi i małych miast) [Social Support Networks as a Manifestation of Social Integration in the Fight against Social Exclusion and Poverty (for example, Rural Areas and Small Towns)] [in:] Socjologia jako społeczna terapia [Sociology as a Social Therapy], A. Wachowiak (ed.), Zielona Góra 2008.
 • Grotowska-Leder J., Warzywoda-Kruszyńska W., Informal Support Networks of the Population Living in Poverty (in Villages and Small Towns), “Polityka Społeczna” 2006, Special Issue “From Poverty to Social Inclusion”.
 • Grotowska-Leder J., Warzywoda-Kruszyńska W., Nieformalne sieci wsparcia ludności żyjącej w biedzie a przezwyciężanie biedy (na przykładzie gmin wiejskich i małego miasta w województwie łódzkim [Informal Support Networks of People Living in Poverty and Overcoming Poverty (for Example, Rural and Small Town in the Province of Lodz] [in:] Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej [Social Support Networks as a Manifestation of Social Integration and Disintegration], J. Grotowska-Leder (ed.), Łódź 2008.
 • House J.S., Kahn R.L., Measures and Concepts of Social Support [in:] Social Support and Health, S. Cohen, S. Syme (eds.), Orlando 1985.
 • Janke A.W., Rodzina jako źródło wsparcia społecznego [The Family as a Source of Social Support] [in:] Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia [Social Support Systems in a Variety of Human Life], E. Kartowicz (ed.), Olsztyn 1997.
 • Jaworowska-Obłój Z., Suza B., Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcji w badaniach naukowych [The Concept of Social Support and Its Function in Research], “Przegląd Psychologiczny” 1986, No. 3.
 • Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej [Social Support in Institutions of Palliative Care], Łódź 2006.
 • Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna [The Functions of Social Pedagogy. Social Work and Cultural], Warszawa 1974.
 • Kantowicz E. (ed.), Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia [Social Support Systems in a Variety of Human Life], Olsztyn 1997.
 • Kawula S., Spirala życzliwości: od wsparcia do samorozwoju [Spiral Kindness: From Support for Self-Development] [in:] Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia [Social Support Systems in a Variety of Human Life], E. Kantowicz (ed.), Olsztyn 1997.
 • Kawula S., Wprowadzenie [Introduction] [in:] Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia [Social Support Systems in a Variety of Human Life], E. Kartowicz (ed.), Olsztyn 1997.
 • Kawula S., Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej [Social Suport – A Key Dimension of Social Pedagogy], “Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, No. 1.
 • Kempny M., Szmatka J. (eds.), Współczesne teorie wymiany społecznej [Contemporary Social Exchange Theories], Warszawa 1992.
 • Makowska A., Wsparcie społeczne uczniów w szkole w badaniach HBSC [Social Support for Students in the HBSC Research], “Remedium” 2005, No. 7–8.
 • Marshall G. (ed.), Słownik Socjologii i Nauk Społecznych [Dictionary of Sociology and Social Sciences], Warszawa 2004.
 • Mazur B., Wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową [Support for People with Physical Disabilities], “Auxilium Sociale” 2004, No. 3–4.
 • Mazur J., Grupa społeczna [Social Group] [in:] Encyklopedia Socjologii [Encyclopaedia of Sociology], t. 2, Warszawa 1998.
 • Niezabitowski M., Relacje społeczne i wsparcie społeczne osób starszych w środowisku zamieszkania [Social Relationships and Social Support of the Elderly in the Place of Residence], “Przegląd Socjologiczny” 2010, No. 4.
 • Okoń W. (ed.), Nowy Słownik Pedagogiczny [New Dictionary of Education], Warszawa 1998.
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik Socjologiczny [Dictionary of Sociology], Toruń 1997.
 • Olubiński A., Wsparcie społeczne w pracy socjalno-wychowawczej (zarys problematyki) [Social Support, Social Work and Education (Basic Concepts)] [in:] Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia [Social Support Systems in a Variety of Human Life], E. Kantowicz (ed.), Olsztyn 1997.
 • Pacholski M., Słaboń A., Słownik Socjologiczny [Dictionary of Sociology], Kraków 2001.
 • Palak Z., Bartkowicz Z. (eds.), Wsparcie spoleczne w rehabilitacji i resocjalizacji [Social Support in the Rehabilitation and Social Reintegration], Lublin 2004.
 • Phillipson Ch., Social Networks and Social Suport in Later Life [in:] Social Networks and Social Exclusion. Sociological and Policy Perspectives, Ch. Phillipson, G. Allan, D. Morgan (eds.), ASHGATE 2004.
 • Piotrowska M., Konieczne jest społeczno wsparcie… [It Is Needed the Social Support], “Nowa Szkoła” 2006, No. 2.
 • Pomoc społeczna w latach 2005–2009, Studia i analizy statystyczne [Social Assistance in Poland 2005–2009, Statistical Analyses and Studies], GUS, Warszawa 2011.
 • Pomykało W. (ed.), Encyklopedia pedagogiczna [Pedagogical Encyclopedia], Warszawa 1993.
 • Racław M., Opiekunowie nieformalni. Krótkotrwała funkcjonalność nieopłacalnej pracy [Informal Carers. Short-Term Functionality of Unprofitable Work] [in:] O sytuacji ludzi w starszym wieku [The Situation of Older People], J. Hrynkiewicz (ed.), Warszawa 2012.
 • Sęk H., Cieślak R. (eds.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie [Social Support, Stress and Health], Warszawa 2005.
 • Sęk H., Wsparcie społeczne – co zrobić, aby stało się pojęciem naukowym [Social Suport – What to Do to Become a Scientific Concept], “Przegląd Psychologiczny” 1986, No. 3.
 • Sonderen van E., Ormel B., Brilman E., Heuvall van den C., Personal Network Delineation: A Comparison of the Exchange, Affective and Role-Relation Approaches [in:] Social network Research: Substantive Issues and Metodological Questions, K. Knipscheer, T. Antonucci (eds.), Amsterdam 1990.
 • Sozański T., Sieć społeczna [Social Network], Warszawa 2002.
 • Stochmiałek J., Udzielanie pomocy i wsparcia w trudnej sytuacji wypadku [Provide Assistance and Support in Case of Difficulties], “Auxilium Sociale” 2001, No. 1.
 • Stochmiałek J., Wsparcie społeczne w sytuacji umierania i śmierci [Social Support in the Event of Death and Dying], “Auxilium Sociale” 2000, No. 3–4.
 • Stopa bezrobocia w latach 2000–2011 [Unemployment Rate 2000–2011], Warszawa GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_677_PLK_HTML.htm) [access: 20.09.2012].
 • Szewczyk M. (ed.), Słownik Psychologiczny [Dictionary of Psychology], Warszawa 1979.
 • Szukalski P., Rodzinne sieci wsparcia w starzejących się społeczeństwach – kilka refleksji [Family Support Networks in Aging Societies – Some Reflections] [in:] Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej [Social Support Networks as a Manifestation of Social Integration and Disintegration], J. Grotowska-Leder (ed.), Łódź 2008.
 • Uhrry J., Spojrzenie turysty [Tourist Gaze], Warszawa 2007.
 • Winiarski M., Wsparcie społeczne – pomoc – opieka w kontekście pedagogiki społecznej [Social Suport – Help – Care in the Context of Social Pedagogy] [in:] Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia [Social Support Systems in a Variety of Human Life], E. Kantowicz (ed.), Olsztyn 1997.
 • Wójycicka I., Rurasz R., Świadczenie opieki [The Provision of Care] [in:] Aktywność zawodowa i deukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych [Work and Learning and Family Responsibilities in Poland in the Light of Empirical Research], Warszawa 2007.

approaches of support networks patterns of support networks informal support networks support networks social networks

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart