Rosnące znaczenie ewaluacji w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej

Author: Justyna Nowotniak
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7439-0414
Year of publication: 2024
Source: Show
Pages: 42-59
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2024.01.03
PDF: kie/143/kie14303.pdf

The growing importance of evaluation in a dynamic socio-political reality

The article focuses on evaluation, which remains of unflagging popularity and interest in many scientific disciplines and areas of social life. The article is divided into three parts. Firstly, it attempts to outline the variety of theoretical contexts of the relationship between education, science, evaluation and state policy in this respect. The second part presents arguments for the need to practice educational (seflevaluation) – especially its dialogic forms in schools, resulting from the experience gained in connection with the COVID-19 pandemic, including the results of research carried out in primary schools in Szczecin. The third part covers issues related to the importance of developmental evaluations in education, consisting of democratizing organizational culture, opening social discourse and supporting patterns of institutional reflexivity. In literature this is described as “participatory research”, “interventional research” in which the researcher conducts the analysis at the same time also thinking about using its results to formulate the recommendations regarding public policy or for the purposes of creation and support of organizations acting in the best interest of the researched community. This article presents a fragment of results of a research – its subject being “Diagnosing needs and expectations of students and teachers in primary schools in Szczecin days before returning to school” – conducted in May 2021. Comfort-Stretch-Panic model, created by Karl Rohnke, has been used as a theoretical framework for said research.

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu ewaluacji cieszącej się niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem w wielu dyscyplinach naukowych i dziedzinach życia społecznego. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich jest próbą nakreślenia różnorodności teoretycznych kontekstów relacji między edukacją i nauką a ewaluacją i polityką państwa w tym względzie. W drugiej części przedstawione zostały argumenty za potrzebą praktykowania (auto)ewaluacji edukacyjnej w szkołach, a zwłaszcza jej dialogicznych odmian, wynikające także z doświadczeń zebranych w związku z pandemią COVID-19, w tym wyników badań zrealizowanych w szczecińskich szkołach podstawowych. Trzecia część obejmuje zagadnienia dotyczące znaczenia ewaluacji rozwojowych, polegającego na demokratyzacji kultury organizacyjnej, otwarciu dyskursu społecznego, wspieraniu wzorców refleksyjności instytucjonalnej. W literaturze określa się je jako „badania zaangażowane” lub „badania interwencyjne”, w których badacz prowadzi analizy także z myślą o wykorzystaniu ich wyników do formułowania zaleceń dla polityki publicznej czy też tworzenia i wspierania organizacji służących interesom badanej społeczności. W artykule zaprezentowano fragment wyników badania na temat „Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych w Szczecinie w przededniu powrotu do szkoły”, przeprowadzonego w maju 2021 roku. Ramą teoretyczną badań jest model Komfort–Napięcie–Panika (ang. Comfort–Stretch–Panic model), autorstwa Karla Rohnke.

REFERENCES:

 • Antonowicz, D. & Brzeziński, J.M. (2013). Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017. Nauka, 4, 51–85.
 • Avila, E.C. & Genio, A.M. (2020). Motivation and learning strategies of education students in online learning during pandemic. Psychology and Education Journal, 57(9), 1608–1614. DOI:10.17762/pae.v57i9.506.
 • Bestiantono, D.S., Agustina, P.Z.R. & Cheng, T.-H. (2020). How students perspectives about online learning amid the COVID-19 pandemic? Studies in Learning and Teaching, 1(3), 133–139. DOI:10.46627/silet.v1i3.46.
 • Calderhead, J. (1989). Reflective teaching and teacher education. Teaching and Teacher Education, 5(1), 43–51.
 • Carr, D. (2005). Professionalism and ethics in teaching. Routledge.
 • Cohen, J. & Goldhaber, D. (2016). Building a More Complete Understanding of Teacher Evaluation Using Classroom Observations. Educational Researcher, 45(6), 378–387. DOI:10.3102/0013189X16659442.
 • Dix, M. (2016). The Cognitive Spectrum of Transformative Learning. Journal of Transformative Education, 14(2), 139–162. DOI:10.1177/1541344615621951.
 • Espino, D.P., Wright, T., Brown, V.M., Mbasu, Z., Sweeney, M. & Lee, S.B. (2021). Student emotions in the shift to online learning during the COVID-19 pandemic. W: A.R. Ruis & S.B. Lee (red.), Advances in quantitative ethnography ICQE 2021. Communications in Computer and Information Science, 1312 (s. 334–347). Springer. DOI:10.1007/978-3-030-67788-6_23.
 • Ferri, F., Grifoni. P. & Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and challenges in emergency situations. Societies, 10(4), 1–18. DOI:10.3390/soc10040086.
 • Geryk, M. (2010). Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy: raport z badań. Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa.
 • Guba, E. & Lincoln, Y. (1989). Fourth Generation Evaluation. Sage Publications.
 • Hegerholm, H. (2015). Wytyczne dotyczące ewaluacji portfolio. W: D. Morańska (red.), Edukacja w cyberprzestrzeni. Nowe wyzwania i problemy badawcze (s. 219–220). Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • Korporowicz, L. (red.) (1997). Ewaluacja w edukacji. Oficyna Naukowa.
 • Korporowicz, L. (2011). Zmienne losy polskiej ewaluacji. Pomiędzy nadzieją, animacją i konfuzją. W: B. Niemierko (red.), Ewaluacja w edukacji (s. 21–28). PTDE.
 • Kulczycki, E. & Rozkosz E.A. (2017). Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. Scientometrics, 111(1), 417–442. DOI:10.1007/s11192–017–2261-x.
 • Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), 63–78. DOI: 10.14746/nisw.2017.1.4.
 • Kulczycki, E. (2017). Wprowadzenie. Wyzwania instytucjonalnej ewaluacji nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), 7–16. DOI: 10.14746/nisw.2017.1.0.
 • Moawad, R.A. (2020). Online learning during the COVID-19 pandemic and Academic Stress in University Students. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 100–107. DOI: 10.18662/rrem/12.1sup2/252.
 • Nambiar, D. (2020). The impact of online learning during COVID-19: students’ and teachers’ perspective. The International Journal of Indian Psychology, 8(2), 783–793. DOI: 10.25215/0802.094.
 • MacBeath, J.E., McGlynn, A. (2002). Self-evaluation: what’s in it for schools? Routledge Falmer.
 • MacBeath, J. (2005). Schools must speak for themselves: The case for school self-evaluation. Routledge.
 • Mizerek, H. (2012). Efektywna autoewaluacja w szkole – jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak być́ jeszcze lepszym (s. 233–272). Ewaluacja w edukacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mizerek, H. (2015). Evidence-based practice in education: premises, dilemmas, prospects. Forum Osěwiatowe, 27(2), 25–40.
 • Mizerek, H. (2016). Ewaluacja edukacyjna w Polsce. Trajektorie, perspektywy i dylematy rozwoju. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1, 1–16.
 • Mizerek, H. (2017). Ewaluacja edukacyjna: interdyskursywne dialogi i konfrontacje. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Mizerek, H. (2018). Ewaluacja edukacyjna w obliczu pytań o teraźniejszość i zmianę. Szkic do portretu szans niewykorzystanych. Forum Oświatowe, 30(1), 73–87.
 • Mizerek, H. (2018a). Tworzenie refleksyjnej wiedzy w badaniach pedagogicznych. Dylematy konteksty punkty odniesienia. Forum Oświatowe, 1, 213–227.
 • Mizerek, H. (2020). Ewaluacje konstruktywistyczne. Implikacje dla wczesnej edukacji. Problemy Wczesnej Edukacji, 51(4), 75–86.
 • Mizerek, H. (2021). Refleksja krytyczna w edukacji i pedagogice. Misja (nie)wykonalna? Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Mizerek, H. (2021a). Migocące znaczenia kategorii krytyczna refleksja w dyskursach pedagogicznych. Colloquium, 13(3), 85–102.
 • Nowakowska-Siuta R. (2021). O edukacji w Finlandii: studium z pedagogiki porównawczej. Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
 • Nowosad, I. (2018). Polityka edukacyjna Singapuru. Orientacja na jakość i efektywność. W: R. Nowakowska-Siuta, K. Dmitruk-Sierocińska (red.), Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej (s. 105–126). Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Nowosad, I. (2022). Singapur – azjatycki tygrys edukacyjnych reform. Fenomen makropolityki oświatowej. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Simons, H. (1987). Getting To Know Schools In A Democracy. A Politics and Process of Evaluation. Routledge.
 • Simons, H. (1997). Polityczne implikacje teorii ewaluacyjnych, W: L. Korporowicz (red.) Ewaluacja w edukacji (s. 39–57). Oficyna Naukowa.
 • Schön, D.A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Basic Books.
 • Stake, R. (1995). The Art Af Case Study Research. Sage Publications.
 • Stake, R. (2004). Standards-based and Responsie Evaluation, Sage Publications.
 • Suwalska, A. (2018). Culture of teaching in Finnish schools in context of educational change. Polish Journal of Educational Studies, 71(1), 112–122. DOI: 10.2478/poljes-2018-0010.
 • Suwalska, A. (2019). The direction of educational reforms and challenges for sustainable development in Finnish education. Forum Pedagogiczne, 9(2/2), 259–269. DOI: 10.21697/fp.2019.2.43.
 • Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Vanhoof, J. & Petegem, P. Van. (2011). Designing and evaluating the process of school self-evaluations. Improving Schools, 14(2), 200–212. DOI:10.1177/1365480211406881.
 • Wróblewska, M.N. (2017). Ewaluacja „wpływu społecznego”? Nie naśladujcie Brytyjczyków Wywiad z Davidem Sweeneyem, dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) do spraw Badań, Edukacji i Transferu Wiedzy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), 157–166. DOI: 10.14746/nisw.2017.1.8.
 • Viner, R.M., Russell, S.J., Croker, H., Packer, J., Ward, C., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C. & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. Lancet Child & Adolescent Health, 4, 397–404. DOI: 10.1016/S2352–4642(20)30095-X.

ewaluacja ewaluacja edukacyjna ewaluacja rozwojowa autoewaluacja dialogiczna evaluation evaluation in education developmental evaluation responsive (seflevaluation)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart