Decyzje i motywy udziału w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku młodych kobiet – kandydatek na nauczycielki

Author: Tomasz Prymak
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7784-9956
Author: Wioleta Danilewicz
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7049-4216
Author: Alicja Korzeniecka-Bondar
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1145-2996
Year of publication: 2024
Source: Show
Pages: 60-80
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2024.01.04
PDF: kie/143/kie14304.pdf

Decisions and motives of young female teacher candidates to participate in the October 15, 2023 parliamentary elections

In this article we present the results of the author’s research, conducted immediately after the parliamentary elections of October 15, 2023. The purpose of the research was to identify the electoral activity of people who are studying preschool and early childhood education, and preparing for the teaching profession. We consider their activities as a priority in developing pro-social attitudes of their charges. The study used the method of diagnostic survey. For the analysis presented here, we used the part on the questions of participation of female respondents in elections and sociodemographic characteristics of the respondents. The survey was conducted among 265 female students aged 18 to 26 (the average age was 21.4), in the teaching faculty in all five years. The study notes significant differences in the election declarations of respondents, compared to the general population of Poles with active voting rights. For the most part, respondents have made a choice of different ideas represented by specific electoral committees than the electorate of their parents, or people from the local environment. The voter turnout and the choices of the respondents give hope for an appreciation of democratic values and the laying of the foundation for building a civil society.

W artykule prezentujemy wyniki autorskich badań przeprowadzonych bezpośrednio po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 r. Celem badań było rozpoznanie aktywności wyborczej osób, które studiują na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a więc przygotowują się do zawodu nauczyciela. Ich działania traktujemy jako priorytetowe w rozwijaniu postaw prospołecznych ich podopiecznych. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a w jej ramach technikę ankiety składającą się z czterech części. Do prezentowanej analizy wykorzystaliśmy część dotyczącą pytań udziału respondentek w wyborach oraz cech socjodemograficznych badanych. Badania przeprowadzono w grupie 265 studentek w wieku od 18 do 26 lat (średnia wieku wyniosła 21,4), na kierunku nauczycielskim, we wszystkich pięciu rocznikach. W badaniach odnotowujemy istotne różnice w deklaracjach wyborczych przyszłych edukatorek, w porównaniu z populacją generalną Polaków mających czynne prawo wyborcze. Okazuje się, że w przeważającej mierze młode kobiety – przyszłe nauczycielki – dokonały wyboru innych idei reprezentowanych przez konkretne komitety wyborcze niż elektorat ich rodziców, czy osób ze środowiska lokalnego. Frekwencja wyborcza oraz wybory respondentek dają nadzieję na docenianie wartości demokratycznych oraz tworzenia przez nie, jako przyszłe nauczycielki, podwalin do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

REFERENCES:

democracy civil society Education teacher społeczeństwo obywatelskie wybory parlamentarne edukacja demokracja Generation Z nauczyciel pokolenie Z parlamentarny elections

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart