Nieformalne uwarunkowania rozwoju systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w polskim kształceniu zawodowym i ustawicznym

Author: Magdalena Dybaś
Institution: Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 111-134
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.04.07
PDF: kie/97/kie9707.pdf

Informal Conditioning of the Development of the Achievement Accumulation and Transfer System in the Polish Vocational Training and Continuing Education

This paper reports from a qualitative study on informal conditions for the implementation credit transfer system in vocation education and training (VET) in Poland based on European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). The study was conducted just before the new law of VET (October 1st 2011) came into force. It introduced: (1)new vocational core curriculum which includes 200 school occupations, in which 252 qualifications are distinguished, (2) learning outcomes approach, (3) the examination requirements based on learning outcomes specified for the qualifications, and other tools supporting credit transfer and accumulation. The main purpose of the paper is to analyse the VET stakeholders knowledge, understanding and opinion on these new solutions and general on credit transfer and accumulation concept which aims at supporting development of lifelong learning. On the very general level respondents support all solutions that could improve learners employability and education opportunities. However part of them do not perform in-depth knowledge and reflections on such concepts as learning outcomes approach. They indicate also a number of drawbacks of the VET reform in Poland that is implemented in a hurry without sufficient support for schools, teachers and learners.

REFERENCES:

 • Budzewski M., Duda A., Falkowska A., Gruza M., Mirosław J., Trochymiak M., Raport końcowy z badania Badanie formalnych i nieformalnych uwarunkowań wdrożenia systemu przenoszenia i akumulacji zaliczonych osiągnięć w Polsce w oparciu o założenia systemu ECVET, GHK Sp. z o.o., Warszawa 2012, materiał nieopublikowany.
 • CEDEFOP, The Shift to Learning Outcomes. Policies and Practices in Europe, Luxembourg 2009.
 • CEDEFOP, Learning Outcomes Approaches in VET Curricula, working paper No. 6, Luxembourg 2010.
 • CEDEFOP, The Development of ECVET in Europe, working paper No. 14, Luxembourg 2012.
 • CEDEFOP, Necessary Conditions for ECVET Implementation, Luxembourg 2012.
 • CEDEFOP, Monitoring ECVET Implementation in Europe, working paper No. 18, Luxembourg 2012.
 • Gelibert D., Maniak R., Study on the Feasibility of an ECVET System for Apprentices. ECVET Connexion, Bruksela 2007.
 • Jelonek M., Szklarczyk D., Balcerzak-Raczyńska A., Bilans Kapitału Ludzkiego. Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra, Warszawa 2012.
 • MEN, Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport Kkońcowy, Warszawa 2012.
 • North D., Institutions, Institutional Change, Economic Performance, Cambridge 1990.
 • Raport o stanie edukacji 2012. Liczą się efekty, A. Chłoń-Domińczak (red.), Warszawa 2013.
 • Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, S. Sławiński, H. Dębowski (red.), Warszawa 2013, praca w druku.
 • Tight M., Key Concepts in Adult Education and Training, London–New York 2004.
 • Stęchły W, ECVET – Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, prezentacja, IBE Kwalifikacje po europejsku, http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/ aktualnosci/454-konferencja-na-temat-przenoszenia-i-akumulacji-osiagniec.
 • We Have tTried ECVET: Lessons from the First Generation of ECVET Pilot Projects. Synthesis of Results and Projects Portraits, GHK Consulting, J. Truszczyński (red.), Bruksela 2012.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (2009/C 155/02).
 • Zastosowanie systemu ECVET do celów mobilności geograficznej. Część II dla użytkowników systemu ECVET, Komisja Europejska, Education&Training, ECVET, http://ec.europa. eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
 • Uzasadnienie do rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznie 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

reform of VET system in Poland vocational education and training (VET) credit system learning outcomes adult education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart