Absolwenci w kleszczach kryzysów? Analiza sytuacji osób kończących studia na tle przemian rynku pracy

Author: Marta Chyła
Institution: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 135-148
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.04.08
PDF: kie/97/kie9708.pdf

Graduates Caught by Crises? Analysis of the Situation Faced by People Finishing Education in Relation to the Transformations on the Labour Market

The article presents analysis and auto-analysis of the chances of the pedagogy students on the labour market. Only students that have finished their education between years 2006 and 2009 were considered. In these years polish labour market was between two financial crises, that could have been visible in unemployment rate, room 2004, very high unemployment rate systematically dropped, until in 2008 it reached the lowest rate since the political transformation. However, global financial crisis that begun in USA, started to affect the situation in Poland and at the beginning of 2009 unemployment started to rise. In addition to this, some global tendencies on labour market appeared, among them, deterioration of the young people situation. Despite, the examined students have finished their studies when the unemployment rate was relatively low, they chances to find dream job was not very optimistic. They have found themselves in a trap between crises, their ambitions and between the market opportunities.

REFERENCES:

 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
 • Gardawski J., Dynamika i charakter bezrobocia w Polsce [w:] Materiały Polskiego Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych, Warszawa 2005.
 • Gawrycka M., Wybrane aspekty zmiany zatrudnienia w gospodarce polskiej [w:] Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, D. Kopycińska (red.), Szczecin 2006.
 • Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
 • Gołębiowski G., Uwarunkowania wysokiego bezrobocia w Polsce [w:] Bezrobocie w Polsce – diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, J. Ostaszewski (red.), Warszawa 2006.
 • Komunikat z badań: Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem, CBOS, Warszawa, kwiecień 2013.
 • Kryńska E., Arendt Ł., Ekspertyza: Rynek pracy – wyzwania strategiczne, na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015, Łódź 2011.
 • Lewandowski P., Zawistowski J., Czy polski rynek pracy zmienił się po wstąpieniu do UE [w:] Na pierwsze 5 lat Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wrocław 1999.
 • „Monitor Polski” 2008, nr 55, poz. 499.
 • Pater R., Skica T., Skutki kryzysu gospodarczego lat 2007 – 2009 dla sfery realnej polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej, Barometr Regionalny, „Analizy i Prognozy” 2011, nr 1 (23).
 • Polska 2012, oprac. pod kier. A. Piątkowskiej, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 • Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001.
 • Sondaż wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń, lipiec 2009.
 • Szafraniec K., Młodzi 2011, Warszawa 2011.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r., Raport GUS, Warszawa 2009.
 • Szczapa J., Bezrobocie w Polsce w latach 1990 – 2007 [w:] Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, J. Czech-Rogosz (red.), Katowice 2009. Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r., Raport GUS, Warszawa 2009.

globalization of labour market labour market in Poland since 2006 to 2009 graduates economic crisis students unemployment

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart