Codzienność a niektóre znaczenia Internetu . Analiza wizualna i konwersacyjna fragmentu komiksu nadesłanego na Ogólnopolski Konkurs Socjologiczny „Życie w Internecie”

Author: Aleksandra Nowakowska-Kutra
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 149-170
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.04.09
PDF: kie/97/kie9709.pdf

Daily Life and Some Meanings of the Internet. Visual and Conversational Analysis of a Comic Book Fragment Sent to the All-Polish Sociological Competition “Life in the Internet”

In order to answer the research questions, the visual and conversation analyzes of a part of the selected work of art (a cartoon) were carried out and presented. The work was submitted by a student of an upper-secondary school to the Polish Nationwide Sociological Competition „Life on the Internet” organized by the Institute of Sociology of the University of Economy in Bydgoszcz. The competition had been inspired by the similar undertakings carried out in Poznań by Florian Znaniecki in the beginnings of the 20th century. The project bases on the assumption that the social reality is a creation of constant, everyday interactions taking place between its members and the objects to which social meanings were given. The Internet, still remaining in the phase of social construction, is such an object, too, and the source of meanings for it are the complex interactions between the Internet-users. Therefore, it has been assumed that the users direct their actions towards the object basing on the meaning they have for it. The aim of the paper is to reply to the question of what meanings are socially given to the Internet within the everyday (habitual) social interactions via the text (language), the social actions and the images.

REFERENCES:

 • Batorski D., Olechnicki K., Wprowadzenie do socjologii Internetu, „Studia Socjologiczne” 2007, nr 3.
 • Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, nr 3.
 • Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
 • Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.
 • Bielecka-Prus J., Definiowanie sytuacji w procesie komunikowania według Basila Bernsteina [w:] Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, E. Hałas, K.T. Konecki (red.), Warszawa 2005.
 • Blumer H., Interakcjonizm symboliczny, Kraków 2007.
 • Buczyńska-Garewicz H. Semiotyka a tendencje postmodernistyczne, „Kultura i Społeczeństwo” 1997, XLI, nr 2.
 • Bykowski P., Filozofia codzienności a wyzwania pedagogiki społecznej – na przykładzie badań nad młodzieżą gimnazjalną, „Kultura i Edukacja” 2010, nr 4.
 • Carr N., Is Google Making Us Stupid? „Atlantic Monthly”, July/August 2008, http://www. theatlantic.com/doc/200807/google.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
 • Duhigg Ch., Siła nawyku, Warszawa 2013.
 • Dyoniziak R., Polski wkład do rozwoju socjologii [w:] Pół wieku pamiętnikarstwa, S. Adamczyk, S. Dyksiński, F. Jakubczak (red.), Warszawa 1971.
 • Eco U., Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.
 • Freudenberg O., Semantyka kultury, Kraków 2005.
 • Garfinkel H., Studia z etnometodologii, Warszawa 2007.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.
 • Goffman E., Rytuał interakcyjny, Warszawa 2006.
 • Halavais A., Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, Warszawa 2012.
 • Hałas E., Symbole w interakcji, Warszawa 2001.
 • Hałas E., Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa 2006.
 • Howard P.E. N, Rainie L., Jones S., Days and Nights on the Internet [w:] The Internet in Everyday Life, B. Wellman, C. Haythornthwaite (red.), Oxford 2002.
 • Jeran A., Internet jako narzędzie i przedmiot badań, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 4.
 • Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 2005.
 • Kmita J., Sens i konwencja [w:] Wartość. Dzieło. Sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej, J. Kmita (red.), Warszawa 1975.
 • Konecki K.T., Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2005, t. 1, nr 1.
 • Lehari K., Kulturowa tożsamość i design, „Kultura Współczesna”, nr 1 – 2, Warszawa 1996.
 • Łatkowski M., Gorbaniuk O., Fortuna P., Wpływ instrukcji wyobrażeniowej i narracyjnej formy komunikatu na skuteczność reklamy prasowej [w:] Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, P. Francuz (red.), Warszawa 2007.
 • Manterys A., Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Warszawa 1997.
 • Mead G.H., Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975.
 • Melosik Z., Rap, walka o znaczenia i pedagogika, „Kultura Współczesna” 1996, nr 1 – 2.
 • Myszala A., Cyberprzestrzeń – wprowadzenie, „Magazyn Sztuki” 1998, nr 17, http://magazynsztuki.eu/old/archiwum/post_modern/postmodern_2.htm.
 • Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003.
 • Ostrowicki M., Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006.
 • Pryluck C., Źródła znaczenia w filmie i telewizji, Warszawa 1988.
 • Rancew-Sikora D., Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Warszawa 2007.
 • Schütz A., Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania [w:] Kryzys i schizma. Anty scjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, E. Mokrzycki (red.), t. 1, Warszawa 1984.
 • Schütz A., Świat społeczny i teoria działania społecznego [w:] Socjologia. Lektury, P. Sztompka, M. Kucia (red.), Kraków 2006.
 • Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.
 • Soin M., Problem znaczenia i rozumienia w fenomenologii Alfreda Schütza, „Kultura i Społeczeństwo” 1987, XXXI, nr 2.
 • Stake R.E., Jakościowe studium przypadku [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, N.K. Denzin, Y.S. Licoln (red.), Warszawa 2009.
 • Sygocki W., Słowo i obraz. Przenikanie znaczeń. Georgia O’Keeffe, Kielce 2000.
 • Sztompka P., Socjologia wizualna, Warszawa 2005.
 • Sztompka P., Życie codzienne – temat najnowszej socjologii [w:] Socjologia codzienności, P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Kraków 2008.
 • Szyłak J., Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 2009.
 • Tittenbrun J., Interakcjonizm we współczesnej socjologii amerykańskiej, Poznań 1983.
 • Toeplitz K.T., Sztuka komiksu, Warszawa 1985.
 • Wellman B., Haythornthwaite C., The Internet in Everyday Life, Oxford 2002.
 • Wenzel M. (oprac.), Przemoc i konflikty w domu. Komunikat z badań, Warszawa 2005, Raport: BS/27/2005, CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_027_05.PDF.
 • Wilson T., Użytkowanie Internetu jako zabawa [w:] Blaustein. Koncepcja odbioru mediów, Z. Rosińska (red.), Warszawa 2001.
 • Woroniecka G., Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia, Warszawa 2003.
 • Zając J.M., Nadużywanie Internetu w pracy [w:] Społeczna przestrzeń Internetu, D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Warszawa. 2006.
 • Ziółkowski M., Znaczenie – interakcja – rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej, Warszawa 1981.

social meanings sociological competitions conversation analysis visual sociology symbolic interactionism comics internet

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart