„Femina oeconomica”, czyli o apoteoretycznej obecności kobiet w ekonomii

Author: Natalia Krzyżanowska
Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 171-193
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.04.10
PDF: kie/97/kie9710.pdf

“Femina oeconomica”, or the Apotheoretical Presence of Women in Economics

The present study deals with the problem of apparent absence of women from socioeconomic processes as well as from the related theoretical and methodological reflections within the field of economics. The article points to the fact that gender-related ideas as well as their relevance for women’s activity in the public sphere are central to undertaking issues of women participation in economy. It does so from the perspective of such trends of scholarly reflection as feminine economics as well as the more emancipation-oriented and inequality-centred feminist economics.

REFERENCES:

 • Arystoteles, Polityka, Warszawa 2001.
 • Banaszak, J. Kmita, Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Warszawa 1994.
 • Becker G., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990.
 • Białas A., Zjawisko bezdomności kobiet w ujęciu teorii psychologicznych, „Auxilium Sociale” 2003, nr 2.
 • Borowicz R., Kwestie społeczne: trudne do rozwiązania czy nierozwiązywalne?, Toruń 2008.
 • Bourdieu, P., Zaproszenia do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.
 • Bradley H., Płeć, Warszawa 2008.
 • Burggraf S.P., The Feminine Economy and Economic Man: Reviving the Role of Family on the Post-industrial Age, New York 1997.
 • Chodorow N., The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender, Berkeley 1978.
 • Dijkstra A., Plantega J., Ekonomia i płeć, Gdańsk 2003.
 • Duflo E., Równość płci i rozwój [w:] Czarna księga kobiet, C. Ockrent (red.), Warszawa 2007.
 • Feminist Economics, Oficjalna Strona Women & The Economy, http://www.unpac.ca/economy/ecofem.html.
 • Fukuyama F., Zaufanie, kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997.
 • Fuszara M., Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, Warszawa 2002.
 • Fuszara M., Kobiety w polityce, Warszawa 2007. Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
 • Giza-Poleszczuk A., Rodzina i system społeczny [w:] Wymiary życia społecznego, M. Marody (red.), Warszawa 2002.
 • Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.
 • Humm M., Słownik feminizmu, Warszawa 1993.
 • Isin E.F., Wood P.K., Citizenship and Identity, London 1999.
 • Januszek H., Kapitał społeczny. Aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe AE Poznań” 2004, nr 42.
 • Kelly R.M., The Gendred Economy, London 1991.
 • Kevin D., Europe in the Media: A Comparison of Reporting, Representation, and Rhetoric in a National Media in Europe, London 2003.
 • Knakiewicz Z., Byli wśród nas. 70 lat Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Krzyminiewska G., Techniki negocjacji, Poznań 2007.
 • Krzyżanowska N., Komunikacja jako warunek kapitału społecznego [w:] Kapitał społeczny. Aspekty teoretyczne i praktyczne, H. Januszek (red.), „Zeszyty Naukowe AE Poznań” 2004, nr 42.
 • Krzyżanowska N., Gry reklamy: rola dziecka w postmodernistycznej wizji konsumpcji masowej [w:] Współprzestrzenie edukacji. Szkoła – Rodzina – Społeczeństwo – Kultura, M. Nyczaj-Drąg, M. Gałażewski (red.), Kraków 2005.
 • Krzyżanowska N., O nierówności płci w sferze publicznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004 [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji, M.G. Woźniak (red.), Rzeszów 2006.
 • Krzyżanowska N., Sfera publiczna – przegląd koncepcji i problemów [w:] Socjologia. Materiały dydaktyczne, A. Przymeński (red.), Poznań 2008.
 • Krzyżanowska N., Czego Jaś-ia się nie nauczy tego Jan-ina nie będzie umiał-a – czyli o przyczynach (nie)obecności kobiet w sferze publicznej, „Kultura i Edukacja” 2008, nr 4.
 • Krzyżanowska N., Przestrzenie dyskursywne demokracji performatywnej, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 2.
 • Krzyżanowska N., Kongres Kobiet Polskich jako przyczynek do debaty o miejscu i roli kobiet w sferze publicznej, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 3.
 • Krzyżanowska N., Kobiety w (polskiej) sferze publicznej, Toruń 2012.
 • Landreth H., Colader D.C., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2005.
 • Lisowska E., Przedsiębiorczość kobiet w Polsce [w:] Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej Banku Światowego, Raport Nr 29205, 15 marca 2004.
 • Litosseliti L., The Development of Gender and Language Studies in the Classroom [w:] Gender&Language, L. Litosseliti (red.), London 2006.
 • Marody M., Wymiary życia społecznego, Warszawa 2002.
 • Nochlin L., Why There Are no Great Women Artists [w:] Aesthetics: The Big Questions, C. Korsmeyer (red.), Oxford 1998.
 • Nowak M., Mikrokredyty – szansa dla kobiet na całym świecie [w:] Czarna księga kobiet, C. Ockrent (red.), Warszawa 2007.
 • Nyczaj-Drąg M., Gałażewski M., Współprzestrzenie edukacji. Szkoła – Rodzina – Społeczeństwo – Kultura, Kraków 2005.
 • Oakley A., Sex, Gender and Society, London 1972.
 • Oakley A., Sociology of Housework, Oxford 1985.
 • Ockrent C., Czarna księga kobiet, Warszawa 2007.
 • Okin S.M., Justice, Gender, and the Family, New York 1989.
 • Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005.
 • Philips J., Troska, Warszawa 2009.
 • Polkinghton B., Lampen-Thompson D., Adam Smith’s Doughters. Eight Prominent Women Economists from Eighteen Century to the Present, Cheltenham 1998.
 • Pseudo–Arystoteles, Ekonomika, Warszawa 2001.
 • Pujol M.A., Feminism and Anti-feminism in Early Economic Thought, Cheltenham 1992.
 • Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań 2004.
 • Sen A., More Than 100 Million Women Missing, „New York Review of Books” 1990, Vol. 37, No. 20.
 • Ryan M.K., Haslam A., Kulich C., Politics and the Glass Cliff : Evidence That Women Are Preferentially Selected to Contest Hard-to-win Seats, „Psychology of Women Quarterly” 2010, No. 34.
 • Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania, Kraków 2000.
 • Sen A., Rational Fools: A Critique of Behavioral Foundations of Economic Theory, „Philosophy and Public Affairs” 977, Vol. 6, No. 4, http://ppe.unc.edu/events/sen%20rational%20 fools.pdf.
 • Siemińska R., Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych, Warszawa 1997.
 • Still J., Feminine Economies, Manchester 1997.
 • Strassman D., Feminist Economics [w:] The Elgar Companion to Feminist Economics, J. Peterson (red.), Northampton 1999.
 • Szlendak T., Bobo po polsku [w:] Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.), Toruń 2004.
 • Szlendak T., Matki, żony, przedsiębiorczynie, http://www.instytutobywatelski.pl/9769/lupa- -instytutu/nowy-kontrakt-plci.
 • Szlendak T., Pietrowicz K., Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, Toruń, 2004.
 • Ślęczka K., Feminizm, Katowice 1999.
 • Środa M., Piłkarskie Opus Dei, „Gazeta Wyborcza,” http://wyborcza.pl/1,80322,5780606,Pilkarskie_Opus_Dei.html#ixzz0pVlHPCDl.
 • Titkow A., Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, Warszawa 2003.
 • Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2008.
 • Walby S., Is Citizenship Gendered? „Sociology” 1994, Vol. 28, No. 2.
 • Woźniak M.G., Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji, Rzeszów 2006.
 • Yuval-Davis N., Werbner P., Women, Citizenship and Difference, London 1999.

feminist economics private sphere economics public sphere gender economy

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart