Bezrobotni 50+ na rynku pracy – trudności zatrudnieniowe oraz wybrane działania wspomagające

Author: Lidia Domańska
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 213-233
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.04.12
PDF: kie/97/kie9712.pdf

The Unemployed Over the Age of 50 on the Labour Market – Employment Difficulties and Chosen Supportive Actions

The author deals in her article with situation of the unemployed over 50 years of age on labour market. She presents structure of this population and its place in the unemployment as a whole. The article describes occurrence of ageism, i.e. unequal treatment of this group on labour market. Employment rate of this group in Poland is one of the lowest amongst the European Union countries. The author pays attention to progressive demographic changes and the need of opening labour market to people at the age of 50 and more. This is a special group of the unemployed, which should be included in labour force. Stereotypical thinking of employers about fewer abilities of older people compared with group of 24-year-olds, is the lingering myth of Polish society. Long-term labour market policy should eliminate discriminatory actions, encourage employing people in this age group and emphasize the significance of work experience.

REFERENCES:

 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012.
 • Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Warszawa 2011.
 • Bierni czy aktywni. Sytuacja osób powyżej 45 roku życia na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego. Raport końcowy z badań zrealizowanych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Warszawa 2008.
 • Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Synteza wyników badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, Warszawa–Łódź 2012, http://zielonalinia.gov.pl.
 • Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
 • Kotowska I.E. (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – diagnoza społeczna 2011. Raport tematyczny, Warszawa 2011.
 • Krajowy Plan Działania na rzecz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce, Warszawa 2012, http://analizy.mpips.gov.pl.
 • Nicole-Urbanowicz J., Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek, „Niebieska Linia” 2006, nr 6.
 • Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy. Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011, 2012, 2013, http://analizy.mpips.gov.pl.
 • Ossowski J., Wystąpienie Ppolski do Unii Europejskiej a stopa bezrobocia w Polsce, XII Seminarium Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Gdańskiej „Gospodarka Polski w okresie transformacji”, Gołuń, 17 – 18 września 2007.
 • Polska i Europejski Fundusz Społeczny, Komisja Europejska 2012.
 • Polski Portal Finansowy, http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/macro/dane.html?id=172.
 • Prognoza ludności na lata 2008 – 2035, GUS, Warszawa 2009, stat.gov.pl.
 • Rozporządzenie Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (tekst jednolity: Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006, s. 25).
 • Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia, Raport z badań, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Warszawa 2012.
 • Sprawozdania okresowe i roczne, Warszawa 2013, http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx#zakladka=1&strona=1.
 • Statystki rynku pracy, Warszawa 2013, http://analizy.mpips.gov.pl.
 • Szmidt Cz., Żochowska L., Skrzek-Lubasińska M., Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracowników w grupie wiekowej 50+, „Personel i Zarządzanie” 2012, nr 7(268).
 • Szukalski P., Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) – przyczyny, przejawy, konsekwencje, „Polityka Społeczna” 2004, nr 2.
 • Szukalski P., Ageizm na polskim rynku pracy [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Warszawa–Białystok 2009.
 • Tokarz J. (red.), Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007.
 • Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.), Raport z analizy programów, skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004 – 2009, Łódź 2011.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.
 • Zięba-Kołodziej B., Starość – refleksje i oczekiwania ludzi młodych [w:] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, B. Chrostowska, E. Kantowicz, C. Kurkowski (red.), Toruń 2010.

discriminated groups rate of unemployment ageizm labour market unemployment

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart