Identity in Ecological Settings. The Theory of Multidimensional Identity

Author: Emilia Żyłkiewicz-Płońska
Institution: University of Białystok
Author: Jerzy Nikitorowicz
Institution: University of Białystok
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 9-20
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.01
PDF: kie/118/kie11801.pdf

The identity development takes place during the process of integrating the past to the presence with anticipated future. Additionally, it occurs in ecological context which concerns relations and interactions at the individual, group and institutional levels, as well as changes related to the revitalization of regional cultures, the integration of states into transnational structures or the progressive processes of globalization. In the paper, the Authors mostly pay attention to ecological determinants that influence the process of identity development, which takes place in multicultural environment. The purpose of the paper is to present a new theoretical approach – Theory of Multidimensional Identity (TMI) by Jerzy Nikitorowicz. It is based on the fact that a child is located in a diverse cultural environment under the influence of traditional multiculturalism, having existed for several generations, for example, on the borderland. During different stages of identity development (from the past to the future), three groups of dimensions have been distinguished: dimensions in the context of inherited (given, taken over) identity; dimensions in the context of individually shaped and realised identity and dimensions which are socially determined. This theoretical approach allows for the analysis of dependence and relations between the different stages and dimensions of identity development. It highlights with which stages those three dimensions form the identity system, how it changes, what are the reasons for those changes and modifications.

REFERENCES:

 • Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Borrero, N.E., & Yeh, C.J. (2011 ). The Multidimensionality of Ethnic Identity Among Urban High School Youth, Identity: An International Journal of Theory and Research, 11 (2), pp. 114–135. DOI: 10.1080/15283488.2011.555978
 • Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and Design. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.
 • Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research Perspectives. Developmental Psychology, 22(6), pp. 723–742
 • Buber, M. (1993). Problem człowieka. Translated by J. Doktór. Warszawa: PWN.
 • Castells, M. (2010). The Power of Identity. Chichester: Blackwell Publishing.
 • Donati, P. (1999). Wyzwanie uniwersalizmu w wielokulturowym społeczeństwie ponowoczesnym: podejście relacyjne. In: E. Hałas (Ed.), Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku (pp. 39–64). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Gadamer, H.G. (2004). Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej. Translated by B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press.
 • Goffman, E. (1990). The Presentation of Self in Everyday Life. Penguin: London.
 • Hall, E.T. (1966). The Hidden Dimension. Garden City, NY: Doubleday.
 • Heidegger, M. (1977). Budować, mieszkać, myśleć: eseje wybrane. Translated by K. Michalski, K. Pomian, M.J. Siemek, J. Tischner, K. Wolicki. Warszawa: Czytelnik.
 • Marcia, J.E. (1966). Development and Validation of Ego-Identity Status, Journal of Personality and Social Psychology, 3(5), pp. 551–558.
 • Marcia, J.E. (1980). Identity in Adolescence. In: J. Adelson (Ed.), Handbook of Adolescent Psychology (pp. 159–187). New York: John Wiley and Sons.
 • Mathews, G. (2000). Global Culture/Individual Identity: Searching for Home in the Cultural Supermarket. London/New York: Routledge.
 • Mead, G.H. (1934). Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago: University of Chicago Press.
 • Nikitorowicz, J. (1992). Socjalizacja i wychowanie w zróżnicowanych wyznaniowo i etnicznie rodzinach Białostocczyzny. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku.
 • Nikitorowicz, J. (2000). Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi, Ukrainy wobec integracji europejskiej. Tożsamość, plany życiowe, wartości. Białystok: „Trans Humana”.
 • Nikitorowicz, J. (2003). Typy tożsamości człowieka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo, Chowanna, 46(1), pp. 50–66.
 • Tischner, J. (2004). Inny. Znak, 1, pp. 16–29.
 • Tocqueville, A. de (1985). Selected Letters on Politics and Society. Berkeley: University of California Press.
 • Veresov, M.N. (2009). Rozwój kulturowy rozumiany w kategoriach dramatu. Brakujące ogniwo czy ukryte przesłanie L.S. Wygotskiego?, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 12(1), pp. 47–54.
 • Vygotsky, L.S. (1982–84). Sobranie so_inenii. Vols. I–VI. Moscow: Pedagogika.
 • Weil, S. (1961). Zakorzenienie i inne fragmenty. Wybór pism. Translated by A. Wielowieyski. Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Witkowski, L. (2009). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. 3rd Ed. Łódź: Wyd. WSEZ w Łodzi.
 • Żyłkiewicz-Płońska, E. (2016). Europejski wymiar w edukacji młodzieży akademickiej. Studium porównawcze. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

the Theory of Multidimensional Identity (TMI) multicultural environment ecological approach identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart