The Theory-cognitive Significance of Janusz Reykowski’s Concept of the Development of Evaluative Standards in Intercultural Studies

Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Institution: University of Silesia in Katowice
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 95-105
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.07
PDF: kie/118/kie11807.pdf

In the presented work, an attempt is made to specify the theory-cognitive significance of J. Reykowski’s concept of multidimensional moral development for intercultural studies. This proposal seems to be particularly useful in pedagogical analyses dealing with moral reasoning of children. The presented research results and their interpretation confirm the presence of intercultural differentiation in the development of evaluation standards of learners in late childhood. Therefore, this concept may have broader application in intercultural studies in education.

REFERENCES:

 • Adamski, F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: UJ. Brzozowski, P. (1988). Przekazywanie wartości w rodzinie. Psychologia Wychowawcza, 31(2), pp. 190–199. Czapiński, J. (1988). Wartościowanie. Efekt negatywności. (O naturze realizmu). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Czerniawska, M. (1995). Inteligencja a system wartości. Studium psychologiczne. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Eisenberg, N. (1990). Rozwój wartości prospołecznych. In: J. Reykowski, N. Eisenberg, & E. Staub (Eds.), Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania (pp. 99–116). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Gołąb, A. (2001). Metafora „formowania się doświadczeń wokół emocji” jako klucz do rozumienia osobowości wielorakiej. Studia Psychologiczne, 39(1), pp. 59–72.
 • Gołąb, A., Reykowski, J. (1985). Studia nad rozwojem standardów ewaluatywnych. Zmiany w motywacji zachowań prospołecznych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Jacher, W. (1987). Więź społeczna w teorii i praktyce. Katowice: UŚ.
 • Jarymowicz, M. (1999). O jednym z tropów w myśleniu Janusza Reykowskiego: reakcje afektywne i sądy ewaluatywne jako formy wartościowania, Studia Psychologiczne, 37(2), pp. 67–75.
 • Lewowicki, T., & Suchodolska, J. (Eds.). (2000). Rodzina – Wychowanie – Wielokulturowość. Cieszyn: UŚ – Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.
 • Mandal, E. (2004). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: UŚ.
 • Nikitorowicz, J. (1992). Socjalizacja i wychowanie w zróżnicowanych wyznaniowo i etnicznie rodzinach Białostocczyzny. Białystok: UW – Filia w Białymstoku.
 • Nikitorowicz, J. (Ed.). (1997). Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana. Nowak-Dziemianowicz, M. (2002). Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: UW.
 • Ogrodzka-Mazur, E. (2007). Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo. Katowice: UŚ.
 • Ogrodzka-Mazur, E. (2011). Rodzina i dziecko w otoczeniu wielokulturowym. Relacje międzypokoleniowe i ich rola w przekazie wartości. In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, & A. Szczurek-Boruta (Eds.), Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy (pp. 15–71). Cieszyn–Warszawa–Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ogrodzka-Mazur, E. (2016a). Wartości cenione przez uczniów z pogranicza polsko-czeskiego. In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Minczanowska, & G. Piechaczek-Ogierman, Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży. Studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 1. Przemiany wartości i aspiracji życiowych (pp. 23–98). Cieszyn–Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ogrodzka-Mazur, E. (2016b). The Specificity of Educating Young Learners in the Culturally Diversified Environment. In: E. Ogrodzka-Mazur, B. Grabowska, A. Szafrańska-Gajdzica, & Ł. Kwadrans, Education of Children and Youth in Culturally Diverse Environments: Experiences – Problems – Prospects (pp. 54–86). Munich: LINCOM Academic Publishers.
 • Reykowski, J. (1990). Rozwój moralny jako zjawisko wielowymiarowe. In: J. Reykowski, N. Eisenberg, & E. Staub (Eds.), Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania (pp. 33–58). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Reykowski, J., Skarżyńska, K., & Ziółkowski, M. (Eds.). (1990). Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań: „Nakom”, UAM.
 • Rostowska, T. (1991). Rozwojowe aspekty transmisji międzypokoleniowej w rodzinie. In: Z. Tyszka (Ed.), Stan i przeobrażenia współczesnych rodzin polskich (pp. 252–255). Poznań: UAM.
 • Rusek, H. (1997). Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu a asymilacja. Studium socjologiczne. Katowice: UŚ.
 • Skarżyńska, K. (1990). Międzysytuacyjna stałość standardów ewaluacji, Przegląd Psychologiczny, 1, pp. 101–112.
 • Skarżyńska, K. (2003). Moralnościowe vs sprawnościowe spostrzeganie rzeczywistości a postawy i zachowania społeczne, Studia Psychologiczne, 41(3), pp. 5–24.
 • Smoleńska, Z., & Wieczorkowska, G. (1993). Rozwój standardów ewaluacji w okresie dorastania. In: Z. Smoleńska (Ed.), Badania nad rozwojem w okresie dorastania (pp. 105–137). Warszawa: IP PAN.

intercultural studies multi- and intercultural education moral development Borderland

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart