O podstawowych związkach prawa i diagnostyki edukacyjnej

Author: Łukasz Kierznowski
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 54-69
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.01.04
PDF: kie/119/kie11904.pdf

General legal position of an individual in terms of education is shaped by the norms of constitutional weight. Among them a special place is taken up by the principle of equal access to education, which is one of the guarantees of the right to education. In the author’s opinion, the above mentioned principle has a close relation to educational diagnostics, especially its normalized part, which is didactic measurement. Therefore, an extralegal element, which is the measurement (of its quality), has a significant influence on the legal position of an individual and determines the possibility to use one of the most fundamental rights. From the pedagogical perspective, the author proposes taking into account the legal environment in which educational diagnostics functions, and which – although roughly – he presents in the article, whereas from the legal perspective he points out to the necessity of taking into account the educational diagnostics’ conditioning in the evaluation process of implementing equal access to education.

REFERENCES:

 • AERA, APA, NCME (2007). Standards for Educational and Psychological Testing. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Babiuch, H. (2008). Konstytucyjny charakter i zakres ochrony prawa dziecka do nauki. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 4, s. 3 – 19.
 • Camara, W.J. (1997). Use and consequences of assessments in the USA: Professional, educational and legal issues. European Journal of Psychological Assessment, 13(2), s. 140 – 152.
 • Czarny, P. (2009). Aksjologia systemu oświaty jako przedmiot regulacji konstytucyjnej (na przykładzie wybranych konstytucji europejskich). W: J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz (s. 29 – 41). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Garlicki, L. (2016). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Groenwald, M. (2006). Czy postępowanie uczestników zewnętrznych egzaminów powinno podlegać kodyfikacji? Egzamin. Biuletyn Badawczy, 7, s. 23 – 27.
 • Jakubowski, A. (2014). Prawo do nauki (art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji) a numerus clausus w szkolnictwie wyższym – uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 kwietnia 2013 r. w sprawie Tarantino i inni przeciwko Włochom. Studia Prawa Publicznego, 1(5), s. 107 – 124.
 • Jarosz-Żukowska, S., Żukowski, Ł. (2014). Prawo do nauki i jego gwarancje. W: M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym (s. 631 – 658). Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kierznowski, Ł. (2016). Egzamin maturalny w Polsce. Analiza prawna. Białystok: Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo.
 • Kierznowski, Ł. (2017), Prawo do nauki w aktach prawa międzynarodowego W: M. Perkowski, W. Zoń (red.), Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom I (s. 61 – 76). Białystok: Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo.
 • Kolen, M.J., Brennar, R.L. (2014). Test equating, scaling and linking. Methods and practices. New York: Springer-Verlag.
 • Kozak, M. (2013). Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 • Kurzyna-Chmiel, D. (2012). Z rozważań nad jakością w oświacie. W: D.R. Kijowski, A. Miruć, A. SuławkoKaretko (red.), Jakość prawa administracyjnego (s. 471 – 491). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Kurzyna-Chmiel, D. (2013). Oświata jako zadanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Niemierko, B. (red.) (1994). Diagnostyka edukacyjna. Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 25 i 26 czerwca 1993 roku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Niemierko, B. (2003). Jaki pomiar dydaktyczny jest nam potrzebny? W: B. Niemierko (red.), Trafność pomiaru jako podstawa obiektywizacji egzaminów szkolnych. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Niemierko, B., Szmigel, M.K. (2009). Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej. Kraków: Grupa Tomami.
 • Phillips, S.E., Camara, W.J. (2006). Legal and ethical issues. W: R. Brennar (red.), Educational Measurement (4th ed.), (s. 734 – 755). Westport: ACE/Praeger Series on Higher Education.
 • Pierzchała, J. (2016). Prawo oświaty prywatnej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Pokropek, A., Kondratek, B. (2012). Zrównywanie wyników testowania. Definicje i przykłady zastosowania. Edukacja, 4(120), s. 52 – 71.
 • Safjan, M., Bosek, L. (red.) (2016). Konstytucja RP. Komentarz, tom I, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Skotnicki, K. (1995). Gwarancje prawa do nauki w projektach konstytucji. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2, s. 139 – 146.
 • Skórska, P., Świst, K., Szaleniec, H. (2014). Konsekwencje błędnego określenia rodzaju zadania testowego. Edukacja, 2(127), s. 67 – 84.
 • Szaleniec, H., Kondratek, B., Kulon, F., Pokropek, A., Skórska, P., Świst, K., Wołodźko, T., Żółtak, M. (2015). Porównywalne wyniki egzaminacyjne. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Szaleniec, H. (2001). Próbny egzamin zewnętrznego systemu oceniania. W: B. Niemierko, W. Małecki (red.), Dawne i nowe formy egzaminowania. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji.
 • Woźniak, M. (red.) (2013). Administracja dóbr i usług publicznych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Żółtak, M. (2015). Porównywalne wyniki egzaminacyjne. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

equal access to education the right to education didactic measurement educational diagnostics Law

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart