Olga Filaszkiewicz , Respublica Academica Vilnensis . Polskie stowarzyszenia ideowo-wychowawcze studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939, Wydawnictwo PWZS w Elblągu, Elbląg 2014, ss. 283

Author: Patryk Tomaszewski
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 237-245
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.01.15
PDF: kie/119/kie11915.pdf

REVIEW

REFERENCES:

 • Błaszczak, T. (2017). Lithuanian Students at Stefan Batory University. Creating new Lithuanian Elites in Interwar Vilnius. Yearbook of the Institute of East-Central Europe, 15, s. 163–178.
 • Dalecka, T. (2003). Dzieje polonistyki wileńskiej 1919–1939. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana.
 • Filaszkiewicz, O. (2011). Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Rozprawy Naukowe i Zawodowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 12, s. 181–192.
 • Filaszkiewicz, O. (2010). Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich i jego wpływ na życie kulturalno-polityczne międzywojennego Wilna. W: A. Sylwestrzak i in. (red.), Kultura i myśl polityczno-prawna. Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych (s. 152–161). Sopot: Wydaw. ARCHE.
 • Gawrońska-Garstka, M. (2016), Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Uczelnia ziem północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1919–1939) w świetle źródeł. Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Laszczkowski, M. (2008). „Piłsudia” – polska korporacja akademicka w Wilnie. Niepodległość, t. 58, s. 103–130.
 • Laszczkowski, M., Wołłejko, M. (2009). Byli sobie Polesiusze… Czyli szkic z dziejów Korporacji Akademickiej Polesia. Glaukopis, 15–16; s. 35–50.
 • Muszyński, W.J. (2011). Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934–1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej. Warszawa: IPN.
 • Paruch, W. (1999). Myśl polityczna – refleksje metodologiczne o pojęciu? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, 6, s. 27–39.
 • Srebrakowski, A. (2009). Litwa i Litwini na Uniwersytecie Stefana Batorego. W: J. Marszałek-Kawa, W.K. Roman (red.), Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś (s. 105–136). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Srebrakowski, A. (2004). Sprawa Wacławskiego. Przyczynek do historii relacji polsko-żydowskich na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przegląd Wschodni, IX, 3(35), s. 575–601.
 • Srebrakowski, A. (1997). Wileńscy „Włóczędzy”. Wrocław: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Oddział Dolnośląski „Biblioteka Wschodnia”.
 • Strauss, L. (1998). Czym jest filozofia polityki? W: L. Strauss, Sokratejskie pytania. Eseje wybrane (s. 61–106). Warszawa: Aletheia.
 • Szełkowski, W. (1999). Klub Włóczęgów Wileńskich. Wilno: Wydawnictwo Polskie w Wilnie.
 • Tarkowski, M. (2015). Wydział Prawa i Nauk Społecznych USB w Wilnie w latach 1919–1939, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej.
 • Tomasiewicz, J. (2012). Rewolucja narodowa: nacjonalistyczne koncepcje rewolucji społecznej w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych.
 • Tomaszewski, P. (2016a). Chór Akademicki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Muzyka, 2, s. 111–116.
 • Tomaszewski, P. (2016b). Akademicki Związek Sportowy przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie – zarys działalności. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, t. XV, 2, s. 29–43.
 • Tomaszewski, P. (2011). Polskie korporacje akademickie w latach 1918–1939. Struktury, myśl polityczna, działalność. Toruń: Cycero.pl.
 • Tomaszewski, P. (2010). Zarys działalności Akademickiego Związku Syjonistycznego „Kadimah” w Wilnie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. W: K. Kącka, Z. Karpus, P. Tomaszewski (red.), Polityka, religia, edukacja. Studia z dziejów XX i XXI wieku dedykowane profesorowi Ryszardowi Michalskiemu (s. 202–210). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Tomaszewski, P. (2008). Korporacje akademickie w Wilnie 1919–1939. Struktura oraz podstawowe kierunki działalności. W: P. Tomaszewski, M. Wołos (red.), Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktura, ideologia, działalność (s. 139163). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Wasilewski, E. (2003). Rola nauk filozoficznych w kształtowaniu osobowości studenta i pracownika naukowego USB w Wilnie. W: R. Ros (red.), Prawa i wolności człowieka w edukacji demokratycznego państwa. Teoria i jej zastosowanie (s. 41–49). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Zybertowicz, A. (1990). Kategorie do badania polskiej myśli politycznej (rozważania wstępne). W: S. Kalembka (red.), Studia z dziejów polskiej myśli politycznej t. II: Polska myśl polityczna w dzielnicy pruskiej w XIX w. (s. 5–27). Toruń: Wydawnictwo UMK.

book review

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart