Participation in Culture of Adults with Moderate Intellectual Disabilities: Biographical Analysis of People Living with their Parents

Author: Iwona Myśliwczyk
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 159-173
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.02.10
PDF: kie/120/kie12010.pdf

This paper discusses issues related to the participation in culture of adults with moderate intellectual disabilities. The aim of this paper is to present the findings of a study interpreting and constructing participation in culture by members of this group. I was interested in how such people experience culture and how they interpret it and what significance they attach to its various manifestations. This piece of research was located in the current of constructivist and interpretative studies, which has enabled the application of the biographical method. The research project used four individual, in-depth and partially structured interviews and narrative analysis.
The narratives told by the interviewees reveal the subjective sense and meaning imparted by people with intellectual disabilities to their own participation in culture. The narratives have shown the difficult adulthood and the resulting problems of everyday life. The biographies of adults with intellectual disabilities living with their parents show the complexity of adulthood and the resulting attributes. Due to the difficulties of everyday life, the reality constructed by the narrators is filled with regret, anger, disappointment, sadness and longing for normality. Negative emotions do not allow them to develop, to open up to people, to build relations with them. This results in a limited participation of adults with intellectual disabilities in culture in a broad sense of the word.

REFERENCES:

 • Bauman, Z. (2012). Kultura jako praxis. Warszawa: PWN.
 • Błeszyńska, K. (2012). Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych. Warszawa: Żak. After: Kubiak-Szymborska, E. (2012). Podmiotowość: o szansach i możliwościach rozwoju. In: R.J. Kijak (Ed.),Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości (pp. 135–152). Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Borzyszkowska, H. (1997). Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Cytowska, B. (2012). Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Fleischer, M. (2002). Teoria kultury i komunikacji. Systemowe i ewolucyjne podstawy. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa TWP.
 • Giddens, A. (2002). Nowoczesność i tożsamość “Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 • Giddens, A. (2012). Socjologia. Warszawa: PWN.
 • Godzic, W. (2013). Kuba i inni. Twarze i maski popkultury. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 • Golka, M. (2008). Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”.
 • Goodman, N. (1997). Wstęp do socjologii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Gruchoła, M. (2010). Kultura w ujęciu socjologicznym. Roczniki Kulturoznawcze, 1, pp. 95–114.
 • Hall, E.T. (2001). Poza kulturą. Warszawa: PWN.
 • Jabłoński, D., & Ostasz, L. (2001). Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej. Olsztyn: Wydawnictwo Adiaphora.
 • Jakubowski, W. (2017). Wstęp. In: Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań (pp. 9–12). Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Kawula, S. (2009). Mozaikowość i koloryt współczesnej rodziny. Szkic do portretu. In: S. Kawula, J. Brągiel, & A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki (pp. 359–391). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kijak, R. (2016). Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Konarzewski, K. (1994). Wzory kultury a indywidualność. In: J. Brzeziński, & L. Witkowski (Eds.), Edukacja wobec zmiany społecznej (pp. 368–376). Poznań–Toruń: Wydawnictwo “Edytor”.
 • Kościelska, M. (2003). Odpowiedzialni rodzice. Z doświadczeń psychologa. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Krause, A. (2010). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Kwiatkowska, G.E., & Siudem, A. (Eds). (2014). Człowiek w środowisku kulturowym. Lublin: Wydawnictwo UMSCSC.
 • Lach-Rosocha, J. (2006). Rola kultury w procesie uczłowieczania człowieka i humanizacji świata – wybrane aspekty problemu. In: D. Kubinowski (Ed.), Kultura współczesna a wychowanie człowieka (pp. 88–98). Lublin: Wydawnictwo Verba.
 • Molesztak, A.M. (2015). Człowiek. Kultura. Uczestnictwo. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 • Ostrouch-Kamińska, J. (2015). Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami. 2nd Ed. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Ostrowska, A. (2003). Kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych – bariery dorosłości. In: K.D. Rzedzicka, & A. Kobylańska (Eds.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej (pp. 51–60). Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Pankowska, K. (2013). Kultura – sztuka – edukacja w świecie zmian. Refleksje antropologiczno-pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Rzeźnicka-Krupa, J. (2011). Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Segiet, W. (2013). O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Szczurek-Boruta, A. (2006). Kultura – społeczeństwo – jednostka: zaniedbane i zaniechane obszary edukacji szkolnej. In: D. Kubinowski (Ed.), Kultura współczesna a wychowanie człowieka (pp. 158–165). Lublin: Wydawnictwo Verba.
 • Sztompka, P. (2002). Socjologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Świtaj, P. (2008). Doświadczenie piętna społecznego i dyskryminacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Wiatr, M. (2008). Rodzicielstwo społecznie naznaczone – stygmatyzacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1, pp. 69–84.
 • Wrona, S. (2016). Wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w procesie wczesnej interwencji – wątek zaniedbany. Niepełnosprawność, 24, pp. 212–221.
 • Żółkowska, T. (2003). Wartościowanie pojęcia “dorosłość” przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. In: K.D. Rzedzicka, & A. Kobylańska (Eds.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej (pp. 239–251). Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Żyta, A. (2009). Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w województwie warmińsko-mazurskim. Ograniczenia i możliwości w świetle relacji społecznych. Niepełnosprawność, 2, pp. 85–92. DOI: DOI: 10.13140/RG.2.1.2278.0323.
 • Żyta, A. (2011). Życie z zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z Zespołem Downa. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

culture family adulthood qualitative research

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart