Edukacja międzykulturowa w procesie wspierania rozwoju tożsamości w warunkach wielokulturowości

Author: Jerzy Nikitorowicz
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 55-68
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.04
PDF: kie/121/kie12104.pdf

The author presents activities of intercultural education that support the development of the identity of a modern man functioning in the conditions of multiculturalism. He analyzes three areas of intercultural education. The first, associated with the acceptance and giving meaning to inherited culture. The second one, focused on the development of individual identity, shaping the sense of freedom and responsibility for self-development in the process of learning about one’s culture and other cultures. The third is about shaping attitudes towards representatives of other cultures, awareness of universal values and acquiring dialogic skills in the numerous offers of the global world.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bauman, Z. (2007). Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim. Tłum. Jacek Łaszcz, Gdańsk: GWP.
 • Beck, U. (2007). Unia nie jest tylko dla elit. Gazeta Wyborcza, 22 czerwca.
 • Berger, P., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Boniecki, A. (2017). Powroty z bezdroży. Notatki na marginesach Biblii, Kraków: wyd. WAM.
 • Buchner, Ch. (1999). Bieg życia ludzkiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
 • Budyta-Budzyńska, M. (2010). Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
 • Dyczewski, L. (2015). Tożsamość religijna. W: L. Dyczewski, K. Jurek (red.), Tożsamość religijna w nowoczesności, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Dyczewski, L. (1996). Naród podmiotem kultury. W: L. Dyczewski (red.), Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Dyczewski, L. (1993). Trwałość kultury polskiej. W: L. Dyczewski (red.), Wartości w kul­turze polskiej. Lublin.
 • Gadacz, T. (2004). Chrześcijańskie korzenie Tischnerowskiej filozofii człowieka. Znak, 5.
 • Gadamer, H.G. (2004). Prawda i metoda. Warszawa: PIW.
 • Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek. Warszawa: Scholar.
 • Hall, E.T. (1984). Poza kulturą. Tłum. E. Goździak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Heidegger, M. (1977). Tylko Bóg mógłby nas uratować. Tłum. M. Łukaszewicz. Teksty 3 (33).
 • Hirszfeld, L. (2011). Historia jednego życia. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 • Januszewska, E., Markowska-Manista, U. (2017). Dziecko „Inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną. Warszawa: Wyd. APS.
 • Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lévinas, E. (1994). O Bogu, który nawiedza myśl. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Melosik, Z. (2016). Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Nikitorowicz, J. (2017). Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków: Impuls.
 • Nikitorowicz, J. (2017). Nowe wyzwania edukacji międzykulturowej wobec zmian w po­lityce wielokulturowości. W: Edukacja międzykulturowa jako czynnik rozwoju kultury pokoju. Gdańsk: Wyd. Naukowe „Katedra”.
 • Nowakowski, M. (2009). Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967–1968. Warszawa: Wy­dawnictwo „Świat Książki”.
 • Paleczny, T. (2006). W poszukiwaniu nowych perspektyw badań i studiów nad wielokultu­rowością. W: K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek (red.), Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Paleczny, T. (2017). Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielo­kulturowości. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Rembierz, M. (2017). Kultura intelektualna, wątpliwości metodologiczne i refleksja me­tapedagogiczna w rozwijaniu teorii i praktyki edukacji międzykulturowej. Edukacja Międzykulturowa, 2 (7).
 • Rogalska-Marasińska, A. (2017). Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Tischner, J. (1995). Gra wokół odpowiedzialności. Znak, 10.
 • Welsch, W. (2004). Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycz­nej. W: R. Nycz (red.), Odkrywanie modernizmu. Kraków: Universitas.

kultura edukacja międzykulturowa intercultural education identity tożsamość wielokulturowość culture multiculturalism

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart