Komunikacja społeczna a standard wielokulturowości. Hybrydalne artefakty w kulturze

Author: Dorota Misiejuk
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 69-84
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.05
PDF: kie/121/kie12105.pdf

Communicating as a process requires referring to the space of social communication, which I understand as the assumptions of the sense of communication symbols. Hybridity as a phenomenon in culture is on one hand a social fact, the effect of globalization processes, on the other it becomes a challenge in the process of educational narrative. Maintaining continuity and cohesion in culture in the face of the problem of hybridity and building communication capable of taking up this challenge seems to be an important consideration also (and perhaps above all) in the field of pedagogy. Multiculturalism as an idea, if it were to become a social principle, requires a debate of competent interlocutors. Hence the need to reflect on the communicative competence of the units of the multiculturalism standard.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bauman, Z. (1998). Prawodawcy i tłumacze. Tłum. A. Ceynowa, J. Giebułtowski. War­szawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Brezinka, W. (2005). Wychowanie i Pedagogika w dobie przemian kulturowych. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Brozi, K.J. (1994). Antropologia wartości. Kategoria standardu kulturowego w badaniach nad wartościami. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Carey, J. (1989). Communication as Culture. Boston: Unwin Hyman.
 • Delsol, Ch. (2018). Kamienie węgielne. Na czym nam zależy? Tłum. M. Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Gennep, van A. (2006). Obrzędy przejścia. Tłum. B. Biały. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Grabowska, B. (2013). Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej – studium porów­nawcze. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kempny, M., Kapciak, A., Łodziński, S. (1997). U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kurczewska, J. (2000). Kanon kultury narodowej. W: Kultura narodowa i polityka. War­szawa: Oficyna Naukowa.
 • Linton, R. (2000). Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Machaj, I. (2005). Społeczno-kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców wschodniego i zachodniego pogranicza Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Melosik, Z. (2012). Tożsamości w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe (re)inter­pretacje. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Melosik, Z., Szkudlarek, T. (2009). Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Misiejuk, D. (2013). Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Misiejuk, D. (2017). Inność w kontekście imigracji – ogląd światopoglądu studentów. Studium interpretacyjne w świetle teorii standardu kulturowego K.J. Brozi. Multicul­tural Studies, 2.
 • Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2011). Narracja – Tożsamość – Wychowanie. Prespektywa przejścia i zmiany. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 3 (55).
 • Nowicka, E. (2000). Świat człowieka, świat kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nussbaum, M.C. (2018). Nowa nietolerancja religijna. Przezwyciężyć politykę strachu w niespokojnych czasach. Tłum. S. Szymański. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna.
 • Paleczny, T. (2008). Socjologia tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Radomski, A. Antropologia jako nauka. Krzysztofa Broziego koncepcja standardu kultu­rowego w badaniach kulturoznawczych. https://depot.ceon.pl.
 • Rothenbuhler, E.W. (2003). Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej. Tłum. J. Barański. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sadowski, A. (2016). Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju Polski. Optimum Studia Ekonomiczne, 4 (82).
 • Sadowski, A. (2012). Od eksplozji do realnych zagrożeń idei i praktyk wielokulturowości: potrzeba nowych koncepcji i badań. W:Biernacka M., Krzysztofik K., Sadowski A. (red.). Społeczeństwo wielokulturowe nowe wyzwania i zagrożenia. Białystok: Wy­dawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Sobecki, M. (2007). Kultura symboliczna a tożsamość. Białystok: Wydawnictwo Uniwer­syteckie Trans Humana.
 • Sobecki, M. (2016). Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Stu­dium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Szczurek-Boruta, A. (2007). Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

pedagogical message hybrydalność przekaz pedagogiczny komunikacja hybridity wielokulturowość communication multiculturalism

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart