Wielowymiarowe poczucie tożsamości społeczno-kulturowej. Idea i badanie. Perspektywa pedagogiczna

Author: Mirosław Sobecki
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 85-103
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.06
PDF: kie/121/kie12106.pdf

The article concerns an important aspect of the sociocultural identity which is the self-identification of an individual as a member of the community. The author stress es the importance of the profile description of an individual’s sociocultural identity. He emphasizes the need of joint analysis of the four most important areas of macrocultural identification: euro_global, national, religious and regional. The text is concluded with a methodological proposal for the diagnosis of an individual’s sociocultural identification profile.

BIBLIOGRAFIA:

 • Babiński, G. (1999). Religia i tożsamość narodowa – zmieniające się relacje. W: M. Kępny, G. Woroniecka (red.), Religia i kultura w globalizującym się świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Bokszański, Z. (2005). Tożsamości zbiorowe. Warszawa: PWN.
 • Dadak-Kozicka, K. (1999). Poczucie rodzimości jako fundament uniwersalizmu w sztuce. W: A. Tyszka (red.), Od rodzimości do uniwersalizmu i vice versa. Warszawa.
 • Fiske, S.T., Pavelchak, M.A. (1993). Reakcje afektywne oparte na przetwarzaniu kate­gorialnym a reakcje afektywne oparte na przetwarzaniu analitycznym. Rozwinięcie w terminach koncepcji schematów wyzwalających afekt. W: T. Maruszewski (red.), Poznanie, Afekt, Zachowanie. Warszawa: PWN.
 • Giddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 • Holt, L., Bowlby, S., Lea, J. (2013). Emotions and the habitus: Young people with socio­-emotional differences (re)producing social, emotional and cultural capital in family and leisure space-times. W: Emotion, Space and Society, 9.
 • Hroch, M. (2003). Małe narody Europy. Wrocław: Ossolineum.
 • Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN.
 • Kozielecki, J. (1997). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Miluska, J. (2007). Tożsamość Europejczyka – fakt czy artefakt? W: J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (red.), Etniczność i obywatelskość w nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana.
 • Nikitorowicz, J. (1995). Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana.
 • Nikitorowicz, J. (2003). Wartości etnosu jako podstawa kształtowania tożsamości wie­lokulturowej, podłoże konfliktów kulturowych i cel edukacji międzykulturowej. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (red.), Świat wartości i edukacja międzykulturowa. Cieszyn–Warszawa: Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie – WSP ZNP w Warszawie.
 • Ossowski, S. (1984). O ojczyźnie i narodzie. Warszawa: PWN.
 • Park, H. (2015). Learning Identity: a Sociocultural Perspective. Adult Education Research Conference. http://newprairiepress.org/aerc/2015/papers/41, The Pennsylvania State University.
 • Renier, G.J. (1946). The Criterion of Dutch Nationhood. London: George Allen and Unwin, Ltd.
 • Rusek, H. (2002). Religia i tożsamość pogranicza. Raport z badań. W: T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon (red.), Kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokultu­rowych, Cieszyn: Uniwersytet śląski, Filia w Cieszynie.
 • Samsonowicz, H. (2002). Członek rodziny czy niechciane dziecko? Wartości wnoszone do dziedzictwa europejskiego przez kraje Europy Środkowej. W: J. Purchla (red.), Europa Środkowa – nowy wymiar dziedzictwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Schnapper, D. (1994). La Communauté des citoyens: Sur l’idée moderne de nation. Paris: Gallimard.
 • Sobecki, M. (2004). Wielowymiarowa tożsamość kulturowa a egzystencja człowieka w kontekście edukacji międzykulturowej. W: A. Paszko (red.), Edukacja międzykul­turowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Kraków: WBP.
 • Srebrny, S. (1984). Teatr grecki i polski. Warszawa: PWN.
 • Taylor, Ch. (1988). Humanizm i nowoczesna tożsamość. W: Człowiek w nauce współcze­snej: Rozmowy w Castelgandolfo 1983. Paris: Editions du Dialogue.
 • Taylor, Ch. (2001). Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa: PWN.
 • Tuwim, J. (2001). My, Żydzi polscy. W: A.K. Kunert (red.), Polacy – Żydzi / Polen – Juden / Poles – Jews 1939–1945. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.
 • Wojnar, I. (2000). Trzy tożsamości – jedno porozumienie. W: I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Żak.

socio-cultural profile of the identification self-identification profil identyfikacji społeczno-kulturowej autoidentyfikacja społecznokulturowa tożsamość edukacja międzykulturowa intercultural education identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart