Od zaangażowanego uczestnictwa do biernego krytykanctwa. Aktywność, oceny i opinie nauczycieli z pogranicza polsko-czeskiego

Author: Anna Szafrańska
Institution: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 171–183
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.11
PDF: kie/121/kie12111.pdf

The cyclic survey, carried out on a representative group of Poles, indicate some changes taking place in the Polish society – what has changed is Poles’ attitude to their own activity which brings no profit but is of general social significance. With no doubt, growing social engagement is a positive phenomenon. The issue which the author has explored for years is the activity and engagement of teachers – especially those inhabiting the Polish-Czech borderland. Borderland is a space which enhances intensive activity and engagement. Transfrontier activities are largely addressed to schools and teachers and the cooperation in the examined area of the southern borderland is very intensive. The research was inspired by earlier projects addressed to teachers on both sides of the border. Its aim was to find out whether the views of teachers engaged in projects are close to the views shared by a broader, representative group of school workers. The obtained empirical data were processed with the use of statistical methods: for testing the statistical significance of differences between variables the chi-square test (χ2) was used, and for measuring the intensity of the relation between variables – Cramer’s V coefficient (0 ≤ V ≤ 1). The research focus was on the surveyed teachers’ activeness concerning both the participation in transfrontier projects and the search for knowledge of the neighbours. The research was also aimed at finding out how the teachers evaluate the activeness, in the field of establishing closer contacts between Poles and Czechs, of other subjects – politicians of all levels and educational institutions or associations. The analyses of the research results concerning this issue reveal the respondents’ strong criticism. It seems worth mentioning, that the respondents themselves present little interest in the activities aimed at establishing closer Polish-Czech contacts.

BIBLIOGRAFIA:

 • Böhm, H. (2015). Czech-Polish Borders: Comparison of the EU Funds for Cross-Border Cooperation of Schools in Selected Euroregions. In: Scott, J.W. (ed.), Yearbook-Cross­-Border Review. European Institute of Territorial Co-operation (pp. 59–74). Hungary: Esztergom.
 • Böhm, H. (2017). Comparison of the role of the EU funds for Czech-Polish cross-border co-operation of schools. Edukacja Międzykulturowa, 1, 145–162.
 • Czechofil. Pobrane z: https://czechofil.com/ (5.05.2018).
 • Gajdzica, A. (2013). Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych – między zaangażowaniem a oporem wobec zmian. Toruń–Cieszyn: Wydawnictwo Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Gwizdała, J.P. (2015). Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpie­czenia, 74 (2), 449–450.
 • https://web.facebook.com/czechofile/?_rdr (5.05.2018).
 • Komunikat z badań CBOS. Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, nr 13/2016. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_013_16.PDF (5.05.2018).
 • Komunikat z badań CBOS. Aktywność społeczna Polaków, nr 60/2014. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_060_14.PDF (5.05.2018).
 • Komunikat z badań CBOS. Potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę spo­łeczną, nr 15/2016. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_015_16.PDF (5.05.2018).
 • Komunikat z badań CBOS. Stosunek do innych narodów, nr 2018/37. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_037_18.PDF (5.05.2018).
 • Lewowicki, T., Szczurek-Boruta, A., Szafrańska, A. (2017). Sfery życia duchowego dzieci, młodzieży i dorosłych – studium z pogranicza polsko-czeskiego. O nauczycielach, ich spostrzeganiu świata społecznego i aktywności, t. 4. Cieszyn–Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marzec-Holka, K. (2015). Peryferie edukacyjne szkół wiejskich w warunkach niżu demo­graficznego. Pedagogika Społeczna, 3.
 • Mazan, L. (2007). Polska Praga, czyli dlaczego Matejko lubił knedle. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Anabasis”.
 • MSWiA, Strefa Schengen. Pobrane z: https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/5087,dok.html (5.05.2018).
 • Piwowarski, R. (2000). Szkoły na wsi - edukacyjne wyzwanie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Rusek, H. (2004). Wyszehradzkie sąsiedztwa: Przypadek polsko-czeski. W: R. Zenderowski (red.), Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość? (s. 106). Wrocław–Warszawa– Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sadowski, A. (2008). Pogranicze – pograniczność – tożsamość pogranicza. W: H. Bojar, D. Wojakowski, A. Sadowski (red.), Polskie granice i pogranicza. Nowe problemy i interpretacje. Pogranicze. Studia Społeczne, t. XIV. Białystok: Wydawnictwo Uni­wersytetu w Białymstoku.
 • Surosz, M. (2010). Dramatyczne stulecie Czechów. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Szczygieł, M. (2006). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Szczygieł, M. (2010). Zrób sobie raj. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Szczygieł, M. (2012). Láska nebeská. Warszawa: Wydawnictwo Agora S.A.
 • Witkowski, L. (1991). Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Witkowski, L. (1995). Ambiwalencje tożsamości z pogranicza kulturowego. W: M.M. Urlińska (red.), Edukacja a tożsamość etniczna (s. 18). Toruń: Wyd. UMK.

critical evaluation politicians transfrontier projects krytyczna ocena politycy zaangażowanie projekty transgraniczne nauczyciel pogranicze engagement Borderland

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart