Animacja społeczno-kulturalna w środowisku zróżnicowanym etnicznie i kulturowo

Author: Edward Nycz
Institution: Uniwersytet Opolski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 201–217
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.13
PDF: kie/121/kie12113.pdf

The article presents the problem area of animation as a pedagogical method of working in the environment which is differentiated as regards its social, cultural and regional aspects. The environmental diagnosis is meant to identify local capitals which can offer support for a group of animators participating in the socio-cultural project, whose goal was activation of the examined local community. The author shows the role of the institution of culture functioning in the region of cultural and ethnic frontier in the social reception.

BIBLIOGRAFIA:

 • Balcer, E. (2018). Samowychowanie w ujęciu wybranych autorów XX w. Lublin: Towa­rzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Dahrendorf, D. (1991). Rozważania nad rewolucją w Europie, Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 • Frąckowiak, T. (2010). Funkcje pedagogiki społecznej w społeczeństwie mitu, wolności, demokracji i inteligentnej cywilizacji. Wybrane kwestie. W: J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak Zając (red. nauk.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa (s. 25–56). Łódź: Wydawnictwo Uniwer­sytetu Łódzkiego.
 • Kłoskowska, A. (1981). Socjologia kultury. Warszawa: PWN.
 • Kojder, A. (red.) (2007). Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Kopczyńska, M. (1993). Animacja społeczno-kulturalna: podstawowe pojęci i zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Animacji Kultury.
 • Korniłowicz, K. (1930). Pomoc w tworzeniu jako zadanie pracy kulturalnej. W: K. Korni­łowicz (red.), Zagadnienia oświaty dorosłych. Dwie konferencje (s. 64–85). Warszawa: Wydawnictwo Federacja Oświatowa Organizacyj Społecznych.
 • Krzysztofek, K., Szczepański, M.S. (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyj­nych do informatycznych: podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Lis, M. (2015). Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989–2014. Z bagażem prze­szłości w realiach współczesności. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • Łodziński, S., Warmińska, K., Gudaszewski, G. (red.) (2015). Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Niżnik, J. (1983). Społeczne przesłanki projektowania działalności kulturalnej, wyd. 2 uzup. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
 • Nycz, E. (red.) (2005). Gmina Bierawa. Zarys monograficzny (od czasów najdawniejszych do początku XXI wieku). Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp.o.o.
 • Nycz E. (2008). Sołtysi ’2006. Diagnoza roli i aktywności lokalnej. W: J. Kosowska­-Rataj, E. Nycz (red.), Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej. Raporty z badań. Výchovně-vzdělávací rozměr kulturní identity. Zprávy z výzkumu, (s. 319–377). Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp.o.o.
 • Nycz, E. (2010). Polak – Ślązak – Niemiec. Identyfikacje mieszkańców Śląska Opolskiego na początku XXI wieku. W: R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża (red.), Odmiany tożsamości (s. 55–70). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Nycz E. (2013a). Animacja społeczno-kulturalna – między ideą a trudem codziennej realizacji. W: K. Nowak-Wolna, E. Nycz (red. nauk.), Kultura, animacja, zmiana społeczna (s. 95–111). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Nycz, E. (2013b). Zmiana społeczna. Pomiędzy teoriami a codziennością w animacji. W: K. Nowak-Wolna, E. Nycz (red. nauk.), Kultura, animacja, zmiana społeczna (s. 187–227). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Radziewicz-Winnicki, A. (2004). Społeczeństwo w trakcie zmiany. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne.
 • Radziewicz-Winnicki, A. (2007). Modernizacja środowisk lokalnych w świetle zmiany społecznej. W: E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna: podręcznik aka­demicki, t. 2 (s. 58–88). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rychard, A. (1995). Ludzie i instytucje. Kto tworzy nowy ład? W: A. Sułek, J. Styk, I. Ma­chaj (red.). Ludzie i instytucje. Stawanie się nowego ładu społecznego: pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin 27–30 VI 1994, 1 (s. 25–34). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Skrzypczak, B. (2006). Metoda animacji społecznej – zasadnicze aspekty dla praktyki edukacyjnej. W: W. Theiss, B. Skrzypczak (red.), Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym (s. 71–90). Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 • Sołdra-Gwiżdż, T. (2010). Socjologia wobec Śląska – jedność czy wielość? Opole: Wy­dawnictwo Instytut Śląski.
 • Szczepański, M.S. (1992). Pokusy nowoczesności: polskie dylematy rozwojowe. Katowice: „amp”.
 • Szczepański, M.S. (2001). Glokalny Śląsk. W: E. Nycz, J. Kosowska-Rataj (red.), Dziedzic­two kulturowe pogranicza i samorządność w przemianach lokalnych Śląska Opolskiego (s. 13–17). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Szczygielski, K. (2006). Geografia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Ujęcie ilościowe, Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • Szmeja, M. (2000). Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych. Kraków: „Uniwersitas”.
 • Sztompka, P. (2000). Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji. Warszawa: Instytut Nauk Politologicznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Sztompka, P. (2007). Zaufanie: fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkich. Kraków: Znak Horyzont.
 • Śmiełowska, M. (1999). Obecności etniczne i narodowe na Śląsku Opolskim: procesy kształtowania tożsamości i relacji międzygrupowych. Opole: Wydawnictwo Uniwer­sytetu Opolskiego.
 • Theiss, M. (2007). Krewni – znajomi – obywatele: kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Touraine, A. (2010). O socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wnuk-Lipiński, E. (2008). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Na­ukowe Scholar.

Netografia:

socio-cultural transformations cultural-educational work institution of culture ethnic differentiation local community animation zmiany społeczno-kulturowe praca kulturalno-oświatowa instytucja kultury zróżnicowanie etniczne społeczność lokalna animacja

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart