Edukacja międzykulturowa w przedszkolu – raport z badań nauczycieli

Author: Anna Twardzik
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 218–230
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.14
PDF: kie/121/kie12114.pdf

In the article the author stresses importance of including intercultural education content into kindergarten education and presents examples of positive results brought by teachers’ actions in this field. The author formulates and empirically verifies the thesis that implementation of intercultural education in kindergarten positively affects the development of social competences of children, improves their relations with peers and arouses in a child the will to get to know himself/herself and others.

BIBLIOGRAFIA:

 • Autor nieznany. Odwrócona lekcja – wprowadzenie. Pobrane z: http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaakademia/news/odwrocona-lekcja-wprowadzenie.
 • Babbie, E. (2005). Badania społeczne w praktyce (przeł. m.in W. Berkiewicz, M. Bucholc; red. naukowa A. Kloskowska-Dudzińska). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Birch, A. (2012). Psychologia rozwojowa w zarysie. (tł. J. Łuczyński, M. Olejnik). War­szawa: Wyd. PWN.
 • Bradley, N. (2006). Sampling for Internet Surveys. An examination of respondent selection for Internet research. Pobrane z http://users.wmin.ac.uk/~bradlen/papers/sam06.html.
 • Bryant, P., Dolman, A. (1997). Psychologia rozwojowa. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Brzezińska, A (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.
 • Cholewińska-Szkolik, A. (2011). Bajki o misiach z czterech stron świata. Book Home.
 • Grzybowski, P.P. (2011). Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Grzybowski, P.P. (2007): Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturo­wości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Guziuk-Tkacz, M., Pakuła-Tomau D. (2016). Transkulturowe dzieci (eksperyment przed­szkolny). W: J. Nikitorowicz, A. Młynarczuk-Sokołowska, U. Namiotko (red.), Edu­kacja w warunkach wielokulturowości – Konteksty społeczno-metodyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe „Katedra”.
 • Hartmann, N. (1974). Najważniejsze problemy etyki. Tłum. A. Węgrzecki. Znak, 11.
 • Kamińska, K. (2007). Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości. Łódź: Wyd. UŁ.
 • Łobocki, M. (1992). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Markowska, D. (1990). Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej. Kwartalnik Pedagogiczny, 4.
 • McKee, D. (2011). Elmer. Warszawa: Papilon.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A. (2016). Praca z grupą zróżnicowaną kulturowo- wybrane zagadnienia. W: J. Nikitorowicz, A. Młynarczuk-Sokołowska, U. Namiotko (red.), Edu­kacja w warunkach wielokulturowości – Konteksty społeczno-metodyczne (s. 174–187). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe „Katedra”.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A., Szostak-Król, K. (2012). Bajki międzykulturowe – w po­szukiwaniu rozwiązań metodycznych w obszarze edukacji międzykulturowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Edukacja Międzykulturowa, 1, s. 132.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A. (2011). Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej. Białystok: Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A., Szostak-Król, K. (2012). Bajki międzykulturowe – w po­szukiwaniu rozwiązań metodycznych w obszarze edukacji międzykulturowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Edukacja Międzykulturowa, 1, s. 133.
 • Nikitorowicz, J. (2007). Edukacja międzykulturowa. Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk: GWP.
 • Ogrodzka-Mazur, E. (2013). (Nie)obecność patriotyzmu w świadomości aksjologicznej Polaków. „Przesunięcie się horyzontu aksjologicznego” czy kryzys w wartościowaniu? W: J. Nikitorowicz (red.), Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej? (s. 112–113). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Pilch, T., Bauman T. (2008). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jako­ściowe. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Rozporządzenie MEN z 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przed­szkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Załącznik 1 – Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wyd. i Profesjonalne.
 • Schaffer, H.R. (2014). Psychologia rozwoju dziecka. Tłum. A. Wojciechowski, red. nauk. A. Brzezińska. Warszawa: PWN.
 • Schaffer, H.R. (2002). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wyd. Uniwer­sytetu Jagiellońskiego.
 • Siuda P. (2016). Ankieta internetowa: zalety i wady – rekapitulacja. W: P. Siuda (red.), Metody badań online (s. 28–29). Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Sobich A. (2013). Baśnie z czterech stron świata. Warszawa: Papilon.
 • Suchodolska, J. (2011). Poznajemy Innego i jego kulturę oraz kształtujemy toleran­cję. W: T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.), Dzieci w procesie kształtowanie postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo-i międzykulturowej (s. 13–19). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szczurek-Boruta, A. (2006). Tożsamość i jej szerszy kontekst instytucjonalny – o przy­datności teorii strukturalizacji Anthony’ego Giddensa dla teorii i praktyki edukacji międzykulturowej. W: T. Lewowicki, A. Szczurek -Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red), Teorie i modele badań międzykulturowych (s. 31–40). Cieszyn–Wrocław: Wyd. UŚ.
 • Szczurek-Boruta, A. (2013). Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych na­uczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Wygotski, L.S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

young child’s education kindergarten edukacja małego dziecka przedszkole edukacja międzykulturowa intercultural education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart