Two Cultures of Inclusive Education of Learners with Disabilities as Two Borderland Cultures

Author: Zenon Gajdzica
Institution: University of Silesia in Katowice, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6329-411X
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 63-76
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.04.03
PDF: kie/122/kie12203.pdf

Two currents of educational inclusion have been discussed in this study. The first one is built on the transformations of special education and constitutes the evolution of its basic assumptions. The second is viewed as the deconstruction of special education, it cuts off its traditions and its elaborated concepts. The thesis is put forward here that both currents can be described and explained with the use of the concept of cultural borderlands. The assumption is made that the space of inclusive school constitutes a certain borderland territory, where cultures get in touch. In the discussed case, this pertains to the dominating culture of full ability and the dominated culture of disability, as well as to the traditions of special education and mainstream (open access) education. Depending on the applied and fulfilled assumptions, these cultures differentiate the foundations of the discussed currents in inclusion. The hidden or explicit dimensions of the clashing, coexistence and integration of these cultures can be noticed, interpreted and understood by placing them in basic (due to the limited framework of this study – here: simplified) concepts of borderlands, elaborated within sociology and multicultural education. What is also assumed here is that no awareness of differences in understanding the cultures of inclusion leads to incommensurable methodological assumptions, which substantially undermines the organization of inclusive education in practice. The study is aimed not only at describing the assumptions of two currents of educational inclusion of learners with disability, but also at generating the awareness of the consequences of their theoretical assumptions in the daily routine at school.
In the first part of the text, the basic assumptions of school culture are characterized, with special regard to the culture of inclusive school. Then, the two currents of educational inclusion are described and confronted with the basic premises of borderland cultures. The whole is completed with the final conclusion concerning educational practice.

REFERENCES:

 • Adrjan, B. (2011). Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego. Kraków: Impuls.
 • Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making Education for All Inclusive: Where Next? Prospects, 38(1), pp. 15–34. DOI: 10.1007/s11125-008-9055-0.
 • Babiński, G. (1994). Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic wstępny problematyki. Studia społeczne, 4, pp. 87–97.
 • Bełza, M. (2016). Inny / Obcy (uczeń niepełnosprawny) jako podmiot „folkloru” szkolnego. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 22(1), pp. 99–112.
 • Berlach, R.G., & Chambers, D.J. (2011). Inclusivity Imperatives and the Australian National Curriculum. The Educational Forum, 75(1), pp. 52–65. DOI: 10.1080/00131725.2010.528550.
 • Booth, T., & Ainscow, M. (2002). Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. London: Centre for Studies in Inclusive Education.
 • Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Przewodnik po edukacji włączającej. Warszawa: CSIE, Olimpiady Specjalne Polska. Przekł. CSIE.
 • Bruner, J. (2010). Kultura edukacji. Trans. T. Brzostowska-Tereszkiewicz. Kraków: Universi­tas.
 • Burszta, W.J. (1998). Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Chomczyńska-Rubacha, M. (2006). Szkolne środowisko uczenia się. In: Z. Kwieciński & B. Śliwerski (Eds.), Pedagogika. 2 (pp. 240–269). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Corbett J. (1999). Inclusive Education and School Culture. International Journal of Inclusive Education, 3(1), pp. 53–61. DOI: 10.1080/136031199285183.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (2015). Kultura szkoły – o jej złożoności i wielowymiarowości. Pedagogika Społeczna, 3, pp. 77–87.
 • Dudzikowa, M. (2010). Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory. In: M. Dudzi­kowa & M. Czerepaniak-Walczak (Eds.), Pojęcia – Procesy – Konteksty. Vol. 5 (pp. 203–246). Gdańsk: GWP.
 • Gajdzica, Z. (2017). Sukces szkoły integracyjnej jako jeden z wymiarów kształtujących jej kul­turę organizacyjną. Roczniki Pedagogiczne, 9(3), pp. 5–13. DOI: 10.18290/rped.2017.9.3-1.
 • Gajdzica, Z. (in print) Zasady organizacji kształcenia w edukacjach inkluzyjnych uczniów z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej.
 • Gołdyka, L. (2013). Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji. Warszawa: Scholar.
 • Hodkinson, A., & Vickerman, P. (2016). Inclusion: Defining Definitions. In: Z. Brown (Ed.), Inclusive Education: Perspectives on Pedagogy, Policy and Practice (pp. 7–13). London and New York: Routledge.
 • Hornby, G. (2015). Inclusive Special Education: Development of a New Theory for the Edu­cation of Children with Special Educational Needs and Disabilities. British Journal of Special Education Needs, 42(3), pp. 234–256. DOI: 10.1111/1467-8578.12101.
 • Hudgins, K.S. (2012). Creating a Collaborative and Inclusive Culture for Students with Spe­cial Education Needs. McNair Scholars Research Journal, 5(1), pp. 79–91.
 • Inclusive Education in Action: Project Framework and Rationale (2010). Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education.
 • Jacher, W. (1976). Zagadnienie integracji systemu społecznego. Studium z zakresu teorii socjo­logii. Warszawa: PWN.
 • Jałowiecki, B., & Karpalski, S. (2011). Peryferia i pogranicza jako interdyscyplinarny obszar badawczy. In: B. Jałowiecki & S. Karpalski (Eds.), Peryferia i pogranicza. O potrzebie różnorodności (pp. 7–32). Warszawa: Scholar.
 • Janicka, K., & Bojanowski, M. (2006). Stosunek do imigrantów i polityki imigracyjnej w Polsce: aspekt terytorialny. In: Ż. Leszkowicz-Baczyńska (Ed.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Nowe pogranicza? (pp. 31–50). Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
 • Kantor, R. (1989). Kultura pogranicza jako problem etnograficzny. In: Z. Jasiński, & J. Korbel (Eds.), Zderzenia i przenikanie kultur na pograniczach (pp. 239–251). Opole: WSP.
 • Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kruk-Lasocka, J. (2012). Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Kugelmass, J.W. (2006). Sustaining Cultures of Inclusion: The Value and Limitation of Cul­tural Analyses. European Journal of Psychology of Education, 21(3), pp. 279–292. DOI: 10.1007/BF03173416.
 • Kurcz, M. (2011). Dżuba – miasto pogranicza afrykańskiego. Analiza różnych aspektów doświadczenia pograniczności. In: H. Rusek, & A. Pieńczak (Eds.), Etnologiczne i an­tropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin (pp. 269–288). Cieszyn-Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Kurcz, Z. (2008). Przedmiot socjologii pogranicza w świetle polskich doświadczeń. In: Z. Kurcz (Ed.), Polskie pogranicza w procesie przemian. Vol. 1 (pp. 19–28). Wałbrzych: WWSZiP.
 • Lechta, V. (2016). Inkluzivní pedagogika – základní determinanty. In: V. Lechta (Ed.), Inkluz­ivní pedagogika (pp. 26–40). Praha: Portál.
 • Loreman, T. (2009). Straight Talk about Inclusive Education. CASS Connections. Retrieved from: https://concordia.ab.ca/wp-content/uploads/2017/04/CASS-connections-article.pdf.
 • Machaj, I. (2000). Pogranicze. In: H. Domański, W. Morawski, J. Mucha, M. Ofierska, J. Sza­cki, & M. Ziółkowski (Eds.), Encyklopedia Socjologii. O–R, (pp. 125–127). Warszawa: Wydawnicza Oficyna.
 • Mittler, P. (1995). Special Needs Education: An International Perspective. British Journal of Special Education, 22(3), pp. 105–108. DOI: 10.1111/j.1467-8578.1995.tb00915.x.
 • Mittler, P. (2012). Overcoming Exclusion: Social Justice through Education. Abbingdon, UK: Routledge.
 • Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana.
 • Peng, Y., & Potměšil, M. (2015). Inclusive Setting – A Current Issue in Special Education. Olomuc: Palacky University.
 • Sadowski, A. (2004). Pogranicze jako przedmiot badań socjologicznych w warunkach inte­gracji europejskiej. In: K. Krzysztofek, & A. Sadowski (Eds.), Pogranicza i multikultur­alizm w warunkach Unii Europejskiej. Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski. Vol. 1 (pp. 301–322). Białystok: UB.
 • Sadowski, A. (2007). „Pogranicze. Studia społeczne”. Kontynuacja i zmiana. Studia społeczne, 13, pp. 5–10.
 • Schein, E. (1992). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey Bass.
 • Slee, R. (2004). Social Justice and the Changing Directions in Educational Research: The Case of Inclusive Education. In: D. Mitchell (Ed.), Special Educational Needs and Inclusive Education. Vol. 2: Inclusive Education (pp. 73–85). London and New York: Routledge­Falmer.
 • Slee, R. (2011). The Irregular School: Exclusion, Schooling, and Inclusive Education. Abbing­don, UK: Routledge.
 • Speck, O. (2013). Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza. Trans. Grysińska. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., & Gilbert, D.R. (2001). Kierowanie. Trans. A. Erlich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnospraw­nością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodo­stępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Thomas, G., & Loxley, A. (2007). Deconstructing Special Education and Constructing Inclu­sion. 2nd Ed. New York: Open University Press.
 • Tuohy, D. (2002). Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. Trans. K. Kruszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zacharuk, T. (2008). Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Zamkowska, A. (2009). Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji. Radom: Wydawnictwo PR.
 • Zamkowska, A. (2017). Kultura szkoły włączającej uczniów z niepełnosprawnościami. Lubel­ski Rocznik Pedagogiczny, 36(2), pp. 33–43. DOI: 10.17951/lrp.2017.36.2.33.

Borderland culture of inclusive education learner with disability

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart