Image of an Early School Education Teacher in the Eyes of the Third Grade Pupils – Research Report

Author: Barbara Grabowska
Institution: University of Silesia in Katowice, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2558-0294
Author: Mirosława Parlak
Institution: University of Silesia in Katowice, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5177-6728
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 136-146
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.04.08
PDF: kie/122/kie12208.pdf

The article presents findings on the image of a teacher in primary school described by the 3rd grade pupils. The research analysis clearly indicates that according to the children, in early education the image of a teacher is positive. The majority of the test children group indicate favourable features, like kindness, calm, pleasant behaviour, goodness, justice, wisdom, intelligence. First of all, the children recognize the advantages of a teacher, although smart and sensible children – the ones that the 3rd grade pupils definitely are – can also notice negative features, disadvantages, for instance: loudness, nervousness, injustice. The children can recognize personal, didactic, and educational features, as well as intellectual and external ones. Many of the feature groups mentioned above are listed. The pupils declare that the issue which was the core of the research is very important for them.

REFERENCES:

 • Aleksander, A., Panek, A., & Topa, D. (1999). Drogi i bezdroża, czyli słów kilka o autorytecie i kondycji nauczyciela w okresie przemian. Edukacja Dorosłych, 1, pp. 57–68.
 • Banach, Cz. (2001a). Polska szkoła i system edukacji – przemiany i perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Banach, Cz. (2001b). Kierunki i metody modernizacji edukacji nauczycielskiej. Kultura i Edu­kacja, 1, pp. 50–61.
 • Frydrychowicz, F. (2005). Sposoby i wymiary komunikowania interpersonalnego a rozwój człowieka. Psychologia Rozwojowa, 10(3), pp. 93–100.
 • Frykowski, E. (1993). Etyka a rozum pedagogiczny – problemy moralne profesji nauczyciel­skiej. In: S. Sarnowski (Ed.), Krytyka rozumu pedagogicznego (pp. 73–83). Bydgoszcz: WSP.
 • Grochowalska, M. (2014). Dylematy nowicjusza. Konteksty stawania się nauczycielem edu­kacji przedszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 1, pp. 27–40.
 • Jazukiewicz, I. (2003). Autorytet nauczyciela. In: T. Pilch (Ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Vol. 1, A–F (pp. 254–260). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.
 • Kwiatkowska, H. (1991). Przemiany funkcji zawodowych nauczyciela. In: J. Nowak (Ed.), Prze­miany zawodu nauczycielskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo PAN.
 • Lewowicki, T. (2007). Problemy kształcenia i pracy nauczycieli. Warszawa–Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Rostańska, E. (2012). Stałe w zmianach – relacje dziecka i dorosłego we wczesnej eduka­cji. In: I. Adamek & B. Pawlak (Eds.), Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym (pp. 13–29). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komi­sji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydawnictwo “Libron”.
 • Stach, R. (1998). Autorytet i przywództwo. In: W. Szewczuk (Ed.), Encyklopedia psychologii (pp. 27–30). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Wilgocka-Okoń, B. (1994). Przesłanki pedagogiczne jakości życia w przedszkolu. In: Jakość życia dziecka. Relacje pomiędzy dzieckiem, nauczycielem, rodzicami i szerszym środo­wiskiem społecznym. Materiały z Europejskiego Regionalnego Seminarium Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. Warszawa, 13–15 maja 1993 (pp. 9–20). Warszawa: Polski Komitet Wychowania Przedszkolnego OMEP, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

teacher of early school education pupils of early years of primary school teacher’s features

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart