Educational Space of a Learner with Disability in the Context of Infrahumanization of “Outgroups”

Author: Magdalena Bełza-Gajdzica
Institution: University of Silesia, Cieszyn, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1316-6689
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 164-174
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.04.10
PDF: kie/122/kie12210.pdf

The study is aimed at presenting the educational space of a disabled learner within the category of infrahumanization – social categorizing into “ingroups” and “outgroups”. The presented issues comprise educational space, three functioning forms of education, the phenomenon of infrahumanization and the common group identity. Disabled learners’ functioning within a class is presented in: mainstream school (where the dominating group consists of learners without disabilities), integrated school (where categorization of learners is shaped in the way offering more chances to the disabled), and special school (a segregation-based form). Two dimensions of the discussed phenomenon of infrahumanization are indicated – heterogeneousness, which enhances attitudes of acceptance and understanding within a class group (micro-dimension) and its more serious social consequences (macro-dimension).

REFERENCES:

 • Baran, T. (2004). Zjawisko dehumanizacji w relacjach międzygrupowych: Znaczenie katego­ryzacji społecznej, kooperacji i rywalizacji. In: M. Kofta (Ed.), Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne (pp. 117–137). Warszawa: Wyd. Insty­tutu Psychologii PAN.
 • Bełza, M. (2011). Szkolnictwo specjalne w Polsce – różne formy organizacji, In: S. Wrona, & I. Fajfer-Kruczek (Eds.), Wsparcie instytucjonalne osób niepełnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej (pp. 24–42). Cieszyn: Wydawnictwo “ARKA”.
 • Bełza, M. (2016). Ableism a zjawisko infrahumanizacji „obcych”. Terażniejszość – Człowiek – Edukacja, Vol. 19, No 2(74), pp. 77–87.
 • Bełza, M. (2015). Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnospraw­nych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce). Kato­wice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Chromiec, E. (2004). Dziecko wobec obcości kulturowej. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 • Chrzanowska, I. (2009). Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Gajdzica, Z. (2008). W trosce o wielostronny rozwój ucznia. Kilka uwag o wyborze szkoły i formach realizacji obowiązku szkolnego dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym, In: Z. Gajdzica (Ed.), Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośle­dzeniem umysłowym (pp. 103–112). Sosnowiec: Wydawnictwo Humanitas.
 • Gajdzica, Z. (2010). Codzienność ucznia niepełnosprawnego – perspektywa badacza, In: M. Dudzikowa, & M. Czerepaniak-Walczak (Eds.), Pojęcia – procesy – konteksty. Tom 5 (pp. 161–184). Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 • Gajdzica, Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Harris, L.T., & Fiske, S.T. (2012). Percepcja dehumanizująca – dowody z obszaru społecznej neuronauki. In: M. Drogosz, M. Bilewicz, & M. Kofta (Eds.), Poza stereotypy. Dehu­manizacja w postrzeganiu grup społecznych (pp. 227–271). Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Haslam, N., Bain, P., Douge, L., Lee, M., & Bastian, B. (2005). More Human than You: Attri­buting Humanness to Self and Others. Journal of Personality and Social Psychology, 89(6), pp. 937–950. DOI: 10.1037/0022-3514.89.6.937
 • Haslam, N., Bain P., Bastian, B., & Loughnan, S. (2012). Spojrzenie na dehumanizację. In: M. Drogosz, M. Bilewicz, M. Kofta (Eds.), Poza stereotypy. Dehumanizacja w postrzega­niu grup społecznych (pp. 196–208). Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Jałowiecki, B., & Szczepański, M.S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicz­nej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Janiszewska-Nieścioruk, Z., & Zaorska, M. (2014). Prowłączające zmiany w polskim systemie edukacji – nowe możliwości, ograniczenia i wyzwania. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 4 (pp. 9–28). DOI: 10.14746/ikps.
 • Kofta, M. (2004). Stereotypy i uprzedzenia a stosunki międzygrupowe. Stare i nowe idee. In: M. Kofta (Ed.), Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne (pp. 9–38). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Lewicka, M. (2012). Psychologia Miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Leyens, J., Cortes, B.P., Demoulin, S., Dovidio, J., Fiske, S.T., Gaunt, R., Paladino, M.P., Rodrí­gues-Torres, R., & Vaes, V. (2003). Emotional Prejudice, Essentialism and Nationalism. European Journal of Social Psychology, 33 (pp. 703–717). DOI: 10.1002/ejsp.170.
 • Leyens, J., Paladino, M.P., Rodrígues-Torres, R., Vaes, V., Demoulin, S., Rodrígues-Pérez, A., & Gaunt, R. (2000). The Emotional Side of Prejudice: The Attribution of Secondary Emotions to Ingroups and Outgroups. Personality and Social Psychology, 31(4). (pp. 186–197). DOI: oi.org/10.1207/S15327957PSPR0402_06
 • Lis-Kujawski, A. (2010). Moje “ja” i szkoła integracyjna. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Łobocki, M. (1974). Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dydaktyki grupowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Maciarz, A. (1992). Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej. Warszawa Wydawni­ctwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Maciarz, A. (2000). Nadzieje i obawy związane z reformą szkolnictwa specjalnego. “Szkoła Specjalna”, 1, pp. 11–14.
 • Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo “Żak”.
 • Oleńska-Pawlak, T., & Bombińska-Domżał, A. (2012). Współpracować aby zaktywizować – jak organizować pracę w grupach i klasach integracyjnych (pp. 40-51). In: P. Majewicz, & A. Mikrut (Eds.), Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Pańczyk, J. (1997). Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku. In: W. Dykcik (Ed.), Pedagogika specjalna (pp. 85–102). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Prysak, D. (2014). Od zredukowanej do poszerzonej rzeczywistości uczniów z głęboką nie­pełnosprawnością intelektualną – analiza działań edukacyjnych. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 14, pp. 113–123.
 • Sadowska, S. (2005), Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełno­sprawnych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 • Sherif, M., Harvey, O.J., White, B.J., Hood, W.R., & Sherif, C.W. (1961). Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers’ Cave Experiment. Oklahoma: University of Oklahoma Press, Norman.
 • Stangor, Ch., & Schaller, M. (1999). Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe. In: C.N. Macrae, Ch Stangor, & M. Hewstone (Eds.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie (pp. 13–36). Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 • Szumski, G. (2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo APS – PWN.
 • Śpiewak, S. (2005). Przez poznawczą dziurkę od klucza. O badaniu funkcjonowania umysłu w sytuacjach społecznych. In: M. Kossowska, M. Śmieja, & S. Śpiewak (Eds.), Społeczne ścieżki poznania (pp. 191–214). Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 • Vaes, V., Paladino, M. P., Castelli, L., Leyens, J. P., & Giovanazzi, A. (2003). On the Behavioral Concequences of Infrahumanization: The Implicid Role of Uniqueli Human Emotion in Intergroup Relations. Journal of Personality and Social Psychology, 85, (pp. 1016–1034). DOI: 10.1037/0022-3514.89.6.937.
 • Vaes, V., Paladino, M.P., Miranda, M.M.P. (2012). Dehumanizacja w procesach grupowych: funkcje i moderator (de)humanizacji grupy własnej i obcej. In: M. Drogosz, M. Bilewicz, & M. Kofta (Eds.), Poza stereotypy. Dehumanizacja w postrzeganiu grup społecznych (pp. 166–195). Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Zamkowska, A. (2009). Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na etapie edukacji. Radom: Wydawnictwo Poli­techniki Radomskiej.
 • Żółkowska, T. (2007). Wybrane koncepcje edukacji integracyjnej. In: Z. Janiszewska-Nieś­cioruk (Ed.), Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (pp. 43–54). Kraków Oficyna Wydawnicza Impuls.

educational space disabled learner infrahumanization relations group domination

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart