Bezpieczeństwo jako przedmiot nauczania w polskim systemie edukacji

Author: Jerzy Gąsiorowski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 182-197
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.03.11
PDF: kie/117/kie11711.pdf

The paper presents the essence of the education for safety. There were analyzed both theoretical issues and curriculum of the education aimed at matters related to widely understood safety in the system of public education as well as system of education in the Ministry of the Interior and Administration.

REFERENCES:

 • Cieślarczyk, M. (2011). Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Dębowiak, H. (2013). Jaka jest edukacja dla bezpieczeństwia w szkołach? W: M. Cieślarczyk, A. Filipek, A.W. Świderski, J. Ważniewska (red.), Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa (s. 317-323). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Gąsiorowski, J. (2013). Kryminalistyka w naukach o bezpieczeństwie. W: M. Cieślarczyk, A. Filipek, A.W. Świderski, J. Ważniewska (red.), Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa (s. 95-119). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Gąsiorowski, J. (2014). Nauki o bezpieczeństwie w systemie edukacji. W: W. Horyń, N. Dębowska (red.), Człowiek-Społeczeństwo-Państwo w sytuacjach kryzysu (s. 311-337). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.
 • Głukowski, R. (2007). Rola i miejsce straży gminnych w systemie bezpieczeństwa państwa. W: K. Rajchel (red.), Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego (s. 34-47). Warszawa: Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Wydawnicze „GRAF”-Janusz Janiszewski w Warszawie.
 • Korzeniowski, L.F. (2012). Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA.
 • Kunikowski J., Szmitkowski P. (2011). Problem zagrożeń w edukacji dla bezpieczeństwa. W: J. Kunikowski (red.), Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa (s. 73-84). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Letkiewicz, A. (2009). Charakterystyka Policji. W: B. Wiśniewski, Z. Piątek (red.), Współczeny wymiar funkcjonowania Policji (s. 29-46). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Letkiwicz, A., Szankin, T. (2013). Organizacja i zarządzanie. Kompetencje menedżerskie w Policji, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 • Michalak, P. (2005). Doskonalenie zawodowe-organizowanie i realizacja. Katowice: Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach. Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Ob-
 • szarze Szkolnictwa Wyższego (2005). Helsinki: Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym.
 • Wierzbicki, G. (2011). Przygotowanie obronne społeczeństwa. Tradycje i współczesne ujęcie problematyki. W: J. Kunikowski (red.), Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa (s. 27-72). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
 • Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2011 r. Nr 14 poz. 149).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572).
 • Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
 • Ustawa z 06 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.).
 • Program zatwierdzony do użytku szkolnego przez MEN 15 marca 1999 r., decyzja nr DKW 4014-30/99.
 • Program zatwierdzony do użytku szkolnego przez MEN 15 marca 1999 r., decyzja nr DKW 4014-121/99.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1990 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Policji oraz zniesienia Akademii Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr 64 poz. 373).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 grudnia 2009 r. sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 2013 r. poz. 353).

safety Education security science department education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart