Ocena programu kierunków zamawianych jako narzędzia kształcenia dla rynku pracy

Author: Gabriela Grotkowska
Author: Leszek Wincenciak
Author: Tomasz Gajderowicz
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 198-215
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.03.12
PDF: kie/117/kie11712.pdf

This paper presents preliminary evaluation of the programme of, so called, ordered specializations. This programme in recent years has made a significant impact on the higher education system in Poland. The evaluation was made from an economic perspective considering the effectiveness of the programme. Due to lack of appropriate data it is too early for the comprehensive evaluation of the programme. Its effects will become visible in long-run perspective. In the article we use quantitative data from the surveys conducted for the purpose of the project evaluation (surveys with students, graduates, employers and representatives of Higher Education Institutions). The analysis shows that, although the programme has brought the effect of increasing the enrolment in selected fields of study, it did not necessarily lead to the achievement of labour market goals. In the context of the huge expenditure for the implementation of the programme (more than 1.2 billion PLN), the assessment of the economic efficiency of the programme is ambiguous. Conclusions of the evaluation of the programme are crucial in the context of the planned construction of similar actions in the future.

REFERENCES:

 • Białoń, L. (2012). Kształcenie kadr dla gospodarki innowacyjnej z perspektywy szkół wyższych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, s. 102-116.
 • Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., Tomczak, M., Ziemiański, P. (2012). Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy-na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (39), s. 182-193.
 • Danielewska, U., Krzysztofek, A. (2010). Wpływ absolwentów programu „kierunków zamawianych” na rozwój organizacji. Zeszyt Naukowy/Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 11, s. 65-71.
 • Gajderowicz, T., Grotkowska, G., Wincenciak, L. (2012). Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów. Ekonomista, 5, s. 577-603.
 • Gajdos, A. (2006). Prognoza pracujących według wielkich i średnich grup zawodowych na lata 2006-2010. W: B. Suchecki (red.), Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006-2010 (s. 157-206). Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
 • Gałecka-Burdziak, E. (2011), Prace badawcze w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce. W: E. Kryńska (red.), Prognozowanie zatrudnienia według zawodów-dorobek teoretyczny i wdrożeniowy-świat i Polska (s. 51-78). Warszawa: IPiSS.
 • Grotkowska G., Gajderowicz, T., Wolińska, I. (2012). Pomorski Barometr Zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego. PSDB Sp. z o.o. na zlecenie WUP w Gdańsku.
 • Grotkowska, G., Gajderowicz, T. (2013). Pomorski Barometr Zawodowy-diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego. PSDB Sp. z o.o. na zlecenie WUP w Gdańsku.
 • Grotkowska, G., Gajderowicz, T. (2014). Pomorski Barometr Zawodowy-diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego. PSDB Sp. z o.o. na zlecenie WUP w Gdańsku.
 • Grotkowska, G., Gajderowicz, T., Wincenciak, L., Wolińska, I. (2014). Raport końcowy z badania: Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach Poddziałania 4.1. 2 PO KL. Warszawa: PSDB.
 • GUS (2013). Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 roku. Warszawa: GUS.
 • GUS (2014). Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 roku. Warszawa: GUS.
 • IBC Group. (2009). Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Streszczenie. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Jelonek, M. (2011). Studenci-przyszłe kadry polskiej gospodarki. Raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Jelonek, M., Szczucka, A. i Worek, B. (2011). Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania. W: J. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce (s. 141-185). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Jelonek, M., Szklarczyk, D., Balcerzak-Raczyńska, A. (2012). Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Kocór, M., Strzebońska, A. (2011). Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy. Pobrane z: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20110616070806/Jakich_pracownikow_potrzebuja_polscy_pracodawcy.pdf,1308200910.
 • Korniejenko, K., Lichwa, K. (2013). Finansowanie kierunków zamawianych ze środków europejskich jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw z sektora MSP. Zarządzanie i Finanse, 1 (1), s. 323-338.
 • Kryńska, E. (2011), Prognozowanie zatrudnienia według zawodów-dorobek teoretyczny i wdrożeniowy-świat i Polska. Warszawa: IPiSS.
 • Macioł, S., Dabrowski, D., Gąsior, U., Budnikowski, A. (2012). Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni-wyniki badania. e-mentor, 4 (46), s. 4-17.
 • Matusiak, K.B., Kuciński, J., Gryzik, A. (2009) (red.). Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Pańków, M. (2012). Młodzi na rynku pracy. Raport z badania. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Radło, M.J. (2002). Strategia lizbońska. Konkluzje dla Polski (Lisbon Strategy. Conclusions for Poland). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Ratajczak, J., Cichowicz-Major, M., Lew-Starowicz, R., Chojecki, J., Nasiłowska, E.,
 • Pacuska, M. (2014). Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, 3, s. 22-29.
 • Romanowska, M. (2012). Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (39), s. 113-124.
 • Sławiński, S., Woźnicki, J. (2014). Oświata dla szkolnictwa wyższego, szkolnictwo wyższe dla oświaty. Edukacja, 4 (129). s. 96-103.
 • Smużewska, M., Wasielewski, K., Antonowicz, D. (2015). Niepowodzenia w studiowaniu z perspektywy uczelni i studentów. Edukacja, 4, s. 130-146.
 • Sztanderska, U. (2004). Determinanty kształcenia wyższego w Polsce. W: T. Szapiro (red.), Mechanizmy kształtujące decyzje edukacyjne. Warszawa: SGH.
 • Tomanek, A. (2012). Zawody przyszłości-Raport I. Białystok: WUP w Białymstoku.

higher education ordered specializations HEI labour market studies

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart