Sustensywny design jako narzędzie aktywizacji seniorów. Analiza przypadku miejskich terenów zielonych

Author: Grzegorz Gawron
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 244-253
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.16
PDF: kie/115/kie11516.pdf

Global aging is one of the challenges for the concept of sustainable development. The particular importance have here the needs of designing the physical environment, especially urban green areas. They have the potential positive impact on the activity and activation of seniors. The tool, which is gaining on popularity is sustainable design, which helps to better meet user needs while taking care of the social and natural environment. The combination of these issues allows to try to specify the main features that should have urban green areas to be called age-friendly.

REFERENCES:

 • Antosiewicz, T. (2008). Kształtowanie przestrzeni publicznej w związku z intensywnym rozwojem współczesnych miast-zarys problematyki. Zeszyty Naukowe Kultura i Polityka. Miasto, nr 4, s. 34-45.
 • Chłoń-Domińczak, A. (2003). Wpływ starzenia się ludności na wydatki socjalne. W: M. Szlązak (red.), Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Materiały konferencyjne (s. 34-40). Kraków: ROPS.
 • Dąbrowski, A. (2006). Zarys teorii rekreacji ruchowej. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna & Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 • Drapella-Hermansdorfer, A. (1997). Nowa estetyka w architekturze krajobrazu i jej wrocławskie odzwierciedlenie. W: Sztuka ogrodów w krajobrazie miasta. Materiały konferencyjne (s. 45-50). Wrocław: Politechnika Wrocławska, Akademia Rolnicza.
 • Janikowski, R. (2013). Sustensywne doskonalenie przestrzeni publicznej miasta. W: Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus (red.), Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony (s. 148-158). Warszawa: PWN.
 • Janikowski, R. (2014). Planowanie przestrzenne jako instrument rozwoju sustensywnego. W: R. Janikowski (red.), Planowanie Przestrzenne-Instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju (s. 9-25). Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 • Kaczmarczyk, M., Trafiałek, E. (2007). Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska, 15 (4), s. 116-118.
 • Kałuża, D., Szukalski, P. (2010). Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności uwagi wprowadzające. W: D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności (s. 9-12). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Komisja Europejska (2009). Design as a driver of user-centred innovation. Pobrane z: https://www.google.pl/#q=Design+as+a+driver+of+user-centred+innovation.
 • Kozdroń, E. (2014). Aktywność rekreacyjna w procesie pomyślnego starzenia się. Zeszyty Naukowe WSKFiT, nr 9, s. 75-84. Pobrane z: http://www.wskfit.pl/PDF/artykuly/14Kozdron14012.pdf.
 • Kozdroń, E., Leś, A. (2014). Aktywność ruchowa w wychowaniu ku starości. Pobrane z: https://ncbkf.pl/media/ewyd/bibl/Aktywnosc%20ruchowa%20w%20wychowaniu%20ku%20starosci.pdf.
 • Makuła, W. (2012). Usprawnianie ruchowe seniorów. Wybrane zagadnienia profilaktyki gerontologii. Nowy Sącz: PWSZ w Nowym Sączu.
 • Stangler, M. (2013). Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Trojan, L., Ganszyniec, M., Gołębiowska, E., Kowalski, K. (2013). Dojrzałość dobrze zaprojektowana. Cieszyn: Zamek Cieszyn.
 • Ujma-Wąsowicz, K. (2013). Miejsca aktywnego wypoczynku cennym środowiskiem podtrzymywania sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica, 297, s. 55-64.
 • Wizner, B. (2006). Prewencja gerontologiczna. W: T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska A. (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej (s. 53-59). Gdańsk: Via Medica.
 • Wysocki, M. (2009). Dostępna przestrzeń publiczna. Kraków: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
 • Wysocki, M. (2015). Przestrzeń Publiczna Przyjazna Seniorom, Poradnik RPO. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

aging activation of seniors sustainable development sustainable design age-friendly green areas

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart