Homo Consultans Amidst Pop-Culture

Author: Alicja Kargulowa
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 9-29
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.02.01
PDF: kie/116/kie11601.pdf

The article aims to portray changes in provision and reception of contemporary counselling, which finds itself under a strong impact of popular culture. The pop culture is described as a phenomenon intimately related and saturating social life, scientific research and daily life of modern people. In postmodern mediatized reality, deeply immersed in popular culture, the guidance is sought by a Homo consultans-a reflexive individual that experiences uncertainty/helplessness and establishes an interpersonal relationship (dialogue) with another human being-a counsellor-with a view to solving his/her problems. Seeking guidance and attempting to use the counsellor’s help to understand oneself, others and the world, the counselee actually strives after sustainable personal development and decent life. Homo consultans-is simultaneously the active seeker of a guidance and the passive object of the attack of guidance practices.

REFERENCES:

 • Aronson, E., Wilson, T.D., & Akert, R.M. (2012). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Sk-a. (Original work published 1994)
 • Bauman, Z. (1991). Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press.
 • Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.
 • Bilon, A. (2010). Poradoznawstwo wobec ogólnej refleksji nad poradnictwem,Poradoznawstwo wobec ogólnej refleksji nad poradnictwem, Edukacja Dorosłych, 1(62), pp. 55-75.
 • Bilon, A. & Kargul, J. (2012). Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy/Sociocultural Contexts for Defining the Role of Counsellors, Studia Poradoznawcze/Journal of Counselling, 1, pp. 85-109/265-287.
 • Bilon, A. (2016). Strukturacja poradnictwa kariery w Holandii. Między specyfiką kulturową a neoliberalną zmianą. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Brammer, L.M. (1984). Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne. (Original work published 1973)
 • Burszta, W.J. (2002a). Edukacja popkulturowa? In: W.J. Burszta, & A. de Tchorzewski (Eds.), Edukacja w czasach popkultury (pp. 7-10). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego.
 • Burszta, W.J. (2002b). O kulturze, kulturze popularnej i edukacji. In: J. Burszta, & A. de Tchorzewski (Eds.), Edukacja w czasach popkultury (pp. 33-44). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego.
 • Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Original work published 1996)
 • Collins, S., Arthur, N., Brown, C., & Kennedy, B. (2013). Opinie doradców i opiekunów praktyk na temat kształcenia w obszarze wielokulturowości i sprawiedliwości społecznej/ Counsellor and Supervisor Views of Multicultural and Social Justice Education, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, pp. 109-126/279-295.
 • Cybal-Michalska, A. (2015). (Meta)analityczna wartość założeń teorii kariery-przyczynek do dyskusji na temat teorii konstrukcji kariery Marka L. Savickasa/The (Meta)analytic Value of Career Theory Tenets: A Contribution to the Discussion on Mark L. Savickas’s Theory of Career Construction, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, pp. 52-63/230-241.
 • Czerkawska, A. (2009). Strefa cienia w pracy doradcy. In: A. Czerkawska (Ed.), Podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pp. 34-47). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Czerkawska, A. (2013). Poradnictwo egzystencjalne. Założenia-inspiracje-rozwiązania praktyczne. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Di Fabio, A. (2014a). Poradnictwo kariery i psychologia pozytywna w XXI wieku. NoweNowe konstrukty i sposoby oceny skuteczności działań doradczych/Career Counselling and Positive Psychology in the 21st Century: New Constructs and Measures for Evaluating the Cffectiveness of Intervention, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, pp. 13-40/193-213.
 • Di Fabio, A. (2014b). Intrapreneurial Self-capital: A New Construct for the 21st Century, Journal of Employment Counseling, 51(3), pp. 98-111.
 • Di Fabio, A. (2016). From Tradition to Innovation: Research on Guidance and Dialogue. In: J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, & M. Podgórny (Eds.), Counselling and Dialogue for Sustainable Human Development (pp. 143-161). Wrocław-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Drabik-Podgórna, V. (2009). Poradnictwo w perspektywie personalizmu dialogicznego. In: A. Kargulowa (Ed.), Poradoznawstwo-kontynuacja dyskursu (pp. 103-124). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Drabik-Podgórna, V. (2013). Myśleć jak poradoznawca, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, pp. 11-14/187-190.
 • Dragon, A. (2014). Proces mediacji w perspektywie poradoznawczej/The Mediation Process:A. (2014). Proces mediacji w perspektywie poradoznawczej/The Mediation Process: A Counselling Studies Perspective, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, pp. 131-143/305-318.
 • Duarte, M.E. (2014). Poradnictwo w konstruowaniu życia. Cele, procesy, instrumenty/Life-Cele, procesy, instrumenty/Lifedesigning: Objectives, Processes, Instruments, Studia Poradoznawcze/ Journal of Counsellogy, 3, pp. 41-71/214-230.
 • Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. (Original work published 1975)
 • Farrelly, F., & Brandsma, J. (2004). Terapia prowokatywna. Wrocław: METAmorfoza.Wrocław: METAmorfoza.
 • Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books.
 • Giddens, A. (1991). Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stan-Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Guichard, J. (2001). Procesualne ramy i formy tożsamości a praktyka poradnicza. In: B. Wojtasik (Ed.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej (pp. 87-107). Wrocław-Radom: ITE.Wrocław-Radom: ITE.
 • Guichard, J. (2016). Career Guidance: Education and Dialogues for a Fair and Sustainable Human Development. In: J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, & M. Podgórny (Eds.), Counselling and Dialogue for Sustainable Human Development (pp. 17-43). Wrocław-Toruń:Wrocław-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Hofstede, G., & Hofstede, G.J. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. 3rd ed. New York, et. al: McGraw Hill Professional. Jakubowski, W. (2006/2011). Edukacja w świecie kultury popularnej. Kraków: OficynaKraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kargul, J. (2013). Uczenie się dorosłych w kulturze pospiechu. In: E. Solarczyk-Ambrozik (Ed.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej (pp. 53-59). Poznań: Wyd. Nauk. UAM.Nauk. UAM.
 • Kargul, J. (2014). Contemporary Counseling and Its Discontents: A Counselogist on Homo Consultans, Psychology Research, 4(4), pp. 322-327.
 • Kargulowa, A., Czerkawska, A., Kłodkowska J., Siarkiewicz, E., Zielińska-Pękał, D., & Zierkiewicz, E. (2013). Profesorowi Jeanowi Guichardowi w odpowiedzi/Response to Professor Jean Guichard, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, pp. 17-41/193-216.
 • Kargulowa, A. (2014). Counselling Situation and Its Ambiguities/Lo stato del counseling e leCounselling Situation and Its Ambiguities/Lo stato del counseling e le sue ambiguità, Counseling Giornale Italiano di Ricerca e Applicazioni, 7(2), pp. 121-132.
 • Kargulowa, A. (2016a). Discourses of Counsellogy: Toward an Anthropology of Counselling. Kraków: Societas Vistulana.
 • Kargulowa, A. (2016b). Constructing Counsellogy: General Assumptions in Constructing the Science of Counselling. In: J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, & M. Podgórny (Eds.), Counselling and Dialogue for Sustainable Human Development (pp. 56-74). Wrocław-WrocławToruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kłodkowska, J. (2016). Obecność przekazu nadziei w poradniczych praktykach. In: E. Siarkiewicz, & B. Wojtasik (Eds.), Uczenie się-Doświadczanie-Imersja. Poradnictwo zaangażowane (pp. 40-62). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Kłodkowska, J. (Ed.) (n.d.). Miejsca pracy socjalnej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Kola, A. (2015). Po-mocowe czy prze-mocowe? Krytycznie o założeniach pracy socjalnej/Empowering or Over-powering? A critique of the assumptions behind social work,A critique of the assumptions behind social work, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, pp. 64-82/242-260.
 • Krajewski M. (2005). Kultury kultury popularnej, wyd. 2. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza-Seria Socjologia nr 34.
 • Krajewski, M. (2014). Uczestnictwo w kulturze. In: Drozdowski, R., Fatyga, B., Filiciak, M., Krajewski, M., & Szlendak, T., Praktyki kulturalne Polaków (pp. 12-19). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Latour, B. (1993). We Have Never Been Modern. Cambridge, MA: Harvard University Press.Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Leśniak, F.L. (1996). M. Talmona koncepcja jednosesyjnej psychoterapii. Warszawa: CMPP-P MEN.
 • Malinowska, J. (2011). Doradcy osób dorosłych o konstruowaniu relacji poradniczej. In: S. Słowińska (Ed.), Dyskursy Młodych Andragogów, 12, pp. 151-168.
 • Marody, M. (2015). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Mead, M. (1978). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Original work published 1970)
 • Melosik, Z. (2002). Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości. In: W.J. Burszta, & A. de Tchorzewski (Eds.), Edukacja w czasach popkultury (pp. 11-32). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego.
 • Melosik, Z. (2003). Edukacja, młodzież i kultura współczesna. Kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej, Chowanna, 1, pp. 19-37.
 • Michalski, W. (2017). Performans-terminologiczne niedopowiedzenie w dobie wspólnotowej integra. http://www.racjonalista.pl/kk/php/s.8806. (Retrieved 25 March 2017)
 • Mielczarek, M. (2011). „Centrum Plus” przykładem polskiej adaptacji brytyjskiego programu przeciwdziałania bezrobociu New Deal. In: S. Słowińska (Ed.), Dyskursy Młodych Andragogów, 12 (pp. 181-193). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Mielczarek, M. (2016). Współczesna doxa poradnicza-czyli o fundamentalnych i nie zawsze uświadamianych zasadach pomagania, ujawniających się w „zdrowym rozsądku” doradców. In: E. Siarkiewicz, & B. Wojtasik (Eds.), Uczenie się-Doświadczanie-Imersja. Poradnictwo zaangażowane (pp. 146-158). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Milner, J., & O’Byrne, P. (2002). Brief Counselling: Narratives and Solutions. New York: Pal-New York: Palgrave.
 • Minta, J. (2003). Dramaturgia sytuacji poradniczej w doradztwie i poradnictwie „usługowym”. In: J. Kargul (Ed.), Dyskursy Młodych Andragogów, 4, pp. 165-181. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Minta, J. (2013). Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Minta, J., & Kargul, J. (2016). Significance of Educational and Vocational Counselling inSignificance of Educational and Vocational Counselling in Low-skilled People’s Narratives, British Journal of Guidance & Counselling, 44(2), pp. 210-220.
 • Pankowska, K. (2013). Kultura-sztuka-edukacja w świecie zmian. Refleksje antropologicznopedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Podgórny, M., & Drabik-Podgórna, V. (2015). Jak rozpoznać coaching? Przyczynek do dys-Przyczynek do dyskusji nad coachingiem w refleksji andragogicznej i poradoznawczej/How to Recognize Coaching: A Voice in the Discussion on Coaching in Andragogy and Counsellogy, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, pp. 30-51/209-229.
 • Pukelis, K. (2016). Developing a Self-counselling Theory of Gravitation. In: J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, & M. Podgórny (Eds.), Counselling and Dialogue for Sustainable Human Development (pp. 100-122). Wrocław-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ribeiro, A.M., da Conceição Coropos Uvaldo, M., & da Silva, F.F. (2016). Znaczenie relacjiZnaczenie relacji genderowych w konstruowaniu tożsamości pracowniczych. Studium przypadku brazylijskich pracowników obszaru miejskiego, Studia Poradoznawcze/Journal of Counselling, 5, pp. 71-91/237-256.
 • Rifkin, J. (2003). Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. (Original work published 2000)Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. (Original work published 2000)
 • Ritzer, G. (2004). The McDonaldization of Society: Revised New Century Edition. London,London, UK: SAGE Publications.
 • Rogers, C.R. (1991). Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe. Wrocław: THESAURUS-PRESS Juniorzy Gospodarki. (Original work published 1951) Savickas, M.L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J-P., Duarte, M.E., Guichard, J., Soresi, S.,
 • Van Esbroeck, R., & Van Vianen, A.E.M. (2009). Life Designing: A Paradigm for CareerLife Designing: A Paradigm for Career Construction in the st Century, Journal of Vocational Behavior, 75(3), pp. 239-250.
 • Savickas, M.L. (2011). Constructing Careers: Actor, Agent, and Author, Journal of Employment Counseling, 48(4), pp. 179-181.
 • Siarkiewicz, E. (Ed.), (2004). Niejednoznaczność poradnictwa. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Siarkiewicz, E. (2010). Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia-iluzje-ambiwalencje. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Siarkiewicz, E. (2014). Moc słowa. Możliwości identyfikowania wypowiedzi performatywnych w poradniczych praktykach/Performative utterances in counselling practice, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, pp. 59-71/231-244.
 • Siarkiewicz, E., Trębińska-Szumigraj, E., & Zielińska-Pękał, D. (2012). Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Skałbania, B. (2012). Instytucjonalne poradnictwo pedagogiczne okresu przemian. Kontynuacja i zmiany. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 • Skałbania, B. (2015). Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w środowisku lokalnym. Analiza poradniczej praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka.
 • Słowik, A. (2016a). Transnarodowe sieci poradnicze polskich emigrantów. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Słowik, A. (2016b). (Nie)Moc i pomoc. Poradnicze sieci. In: E. Siarkiewicz, & B. Wojtasik (Eds.), Uczenie się-Doświadczanie-Imersja. Poradnictwo zaangażowane (pp. 80-103). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Szumigraj, M. (2004). Czego uczą się klienci poradnictwa zawodowego. In: J. Kargul (Ed.), Dyskursy Młodych Andragogów, 4 (pp. 145-150). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Szumigraj, M. (2015). Klient wyobrażony-czyli kto zdaniem studentów pedagogiki potrzebuje pomocy? In: M. Olejarz, E. Paprzycka, & S. Słowińska (Eds.), Dyskursy Młodych Andragogów, 4, (pp. 101-114). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Śliwerski, B. (2015). Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym/Colloquial Pedagogy in Popular Advice Writings, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, pp. 15-29/195-208.
 • Toffler, A. (1970). Future shock. New York, NY: Random House.
 • Thomsen, R. (2016). Poradnictwo kariery w społecznościach-model wspierania refleksyjnej praktyki/Career Guidance in Communities: A Model for Reflexive Practice, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 5, pp. 25-48/191-213.
 • Wojtasik, B. (2012). Refleksje na temat stanu polskiego poradnictwa/Reflections on the Condition of Polish Counselling, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, pp. 3547/216-227.
 • Zielińska-Pękał, D. (2002). W co grają media, czyli strategie pozyskiwania publiczności przez współczesne media. In: J. Kargul (Ed.), Dyskursy Młodych Andragogów, 3 (pp. 161-177). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Zielińska-Pękał, D. (2003). Telewizyjny talk-show jako sytuacja poradnicza. In: J. Kargul (Ed.), Dyskursy Młodych Andragogów, 4 (pp. 183-197). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Zielińska-Pękał, D. (2008a). Etiudy poradnicze-od pomagania oferowanego do sterowanego… i odwrotnie. In: M. Olejarz (Ed.), Dyskursy Młodych Andragogów, 9 (pp. 167-176). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Zielińska-Pękał, D. (2008b). Pomiędzy krzątactwem a rytualizacją-codzienne formy „bycia” z mediami. In: M. Jabłońska (Ed.), Estetyka-Sztuka-Media. Przestrzenie i konteksty pedagogiczne (pp. 149-162). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Zielińska-Pękał, D. (2012). Od pomocy do przemocy w poradnictwie. Dwie narracje/FromDwie narracje/From Helping to Hurting in Counselling: Two Narrations, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, pp. 110-125/294-309.
 • Zierkiewicz, E. (2001). Poradnik w kulturze popularnej. In: J. Kargul (Ed.), Dyskursy Młodych Andragogów, 2 (pp. 75-89). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Zierkiewicz, E. (2004). Poradnik-oferta wirtualnej pomocy? Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Zierkiewicz, E. (2016). Wartość poradników w opiniach przyszłych doradców/Future Coun-Wartość poradników w opiniach przyszłych doradców/Future Counsellors’ Assessments of Self-help Books and Their Utility, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 5, pp. 51-70/217-236.
 • Zierkiewicz, E., & Drabik-Podgórna, V. (Eds.). (2010). Poradnictwo w kulturze indywidualizmu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

counselling counsellogy homo consultans popular culture

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart